Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
144
lượt xem
29
download

Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mộng sầu - trầm tử thiêng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mộng sầu - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

  1. Moäng saàu. Traàm töû Thieâng b4 « « « 3 « « « ˆ “{ «. j « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « j j j « « « « ˙ « « « « «= jj ˆ ˆ « « « ˆ « ====================== l & j « ˆ ˆ « j Tình mình baây giôø nhö möa treân soâng Möa ñaàu ...roài anh ñau khoân nguoâi OÂm nieàm b « « ˙ « « « « l «. ˆ ˆ j j « « « « « l « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « _ « ========================= & « ˆ _ _ « « j « j _ ˆ ˆ « j « «. _ « _ ˆ « « « j j j « soâng möa cuoái soâng Tình mình baây giôø nhö côn gioù mô ñi giöõa trôøi Cuoäc tình tan roài em nhö kieáp b « « « l « « « l « « « œ « « »J j j ˆ ˆ »» « « « ˙ « « _ « « « ˆ « j ˆ « «. =========================l & « « j « ˆ _ ˙ « j ˆ « j ˆ « ñoâng Gioù ñaàu ñoâng gioù cuoái ñoâng Tình mình baây hoa Hoa taøn uùa hoa cuoái muøa Tình mình baây b «. « ˆ « œ œ « »J »J « »» »» ˆ l ˙ j « »»» œ « »J « »» =========================l & j ˆ l « ˙ »»» « « « « j j ˆ ˆ « « giôø nhö söông buoåi mai Naéng roài leân söông roài giôø ñau nhö ngoïn roi Quaát vaøo tim veát baàm b «. « ˆ « « « « « « « « « « « « j ˆ « « j ˆ « j ˆ « l «. ˆ « j ˆ « j ˆ « « =========================l & j ˆ « tan Tình mình baây giôø nhö caây saàu tím Tình mình baây giôø nhö chim moûi b « « « « l « « « « l « « _ « « Fine ˙ « « _ « « j « ˆ _ « j « ˆ « « _ « ˙ « ˆ « =========================l l & ˙ j ˆ « j ˆ « ñoâng Kieáp buoàn hiu kieáp saàu ñoâng Tình caùnh Chim gaëp baõo chim gaëp möa b « « « « « « « l « « l « « « « « « l « « « & ˙ « ˆ ˆ ˙ « j j « « « ˆ « ˙ « « « l « ˆ ˆ _ « j ˙ j « « =========================l « « ˙ « « _ « « j « ˆ _ _ ˆ « j ˆ « yeâu roài xaây moà Ngöôøi yeâu roài thaån thôø Tình ta trong ngheøo b «. « « « œ « l « « ˆ « »J « »» ˆ j « «. « « « l «. « « _ ========================= & ˆ j j « ˆ « « _ « « « « « « « ” j j j ˆ ˆ ˆ { « « « _ ˆ « _ j ˆ « j ˆ « ˆ « khoù Thaønh böôùc chaân meàm Thaønh naùt ñôøi nhau Cuoäc tình tan...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản