Bài hát một bàn tay - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
12
download

Bài hát một bàn tay - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một bàn tay - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một bàn tay - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Moät baøn tay. « «œ 2 Œ ‰ « « . « »»» »œ œ ≈ « « « « « « Phaïm Duy & 4 « l « ˆ » » l »J « « « l « ˆ « ======================= »» ˆ ˆ « « «« ˆ _ k« « ‰ «=l l l _ j ˆ « j ˆ « « ˙ « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « »œ. »»»œ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ‰ «. « « « « « ˆ l « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ Baøn & “ { »» ˆ ========================= l ˆ « « j ˆ « l ˆ« ˆ « « ˆ « « «= tay ñöa anh ra khoûi loøng ngöôøi Moät ñeâm keâu leân hôi thôû tuyeät ...tay ñöa anh ñi gaëp cuoäc ñôøi Moät Xuaân bao dung ai cuõng laø ‰ « ˆ « « « _ j « _ « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « « l _ _ « « _ _ l _ _ ˆ ˆ _ = « ˆ « « « « « « « « « « ========================= l & _ « « « ˆ « « _ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « vôøi Baøn tay eâm aùi oâi baøn tay khoan khoaùi Nhaïc ngöôøi Baøn tay vun xôùi oâi baøn tay ñöa loái Doï... c «« « 2.« « « ˆ œ «. ˆ « « « « ‰ « « ««« « « ˆ « ˆ « . « »»» œ « ” ˆ « » »» l ˙ »»» ‰ œ œ »»»œ »J »»» & « «ˆ « l « ˆ { « 1. « «« « ˆ ˆ j « « ========================= l ll »» = «« « » »»» » œ »œ « « « «« « « « « «« « « ru tieáng khoùc traàn ai... Baøn.. ...ñôøi thô haùt ñaày vôi Trong côn möa « « & ˆ « ≈ «ˆ ˆ l œ ˆ « « »» «« « « » l « ˆ « ‰ « ========================= l « l « « « ˆ « «= j ˆ « « ˆ« « « ˆ ˆ ˆ«ˆ « « « « « « « « « « Heø tay naøo khoâ heùo baét anh veà Baøn tay che maét oâi coøn « « « « « l « ˆ ˆ ˆ l « « ˆ « « « ‰ « « « & « « ˆ ˆ _ ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ. « « « « « ˙ « ========================= l l « « «= j ˆ ˆ « « « ˆ ≈ « « « l « « « ngaên caâu haùt Baøn tay aùm khí u meâ... Nhöng tay em « « « « l « ‰ « « « «« « « ˆ « ˆ « « «_ « « « ˆ ˆ ========================= l & _« « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « l « « « « « _= _ « j _ ˆ « « « «« « « « « ˆˆ « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ‰ « « « « « « »œ. »»»œ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « veà thôm muøi goã quyù gôõ anh ra Baøn tay naéng loùa oâi baøn « « «« « « « «« _ « « « « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ l « « « « « « « “ { »» j ˆ « « « « « « & « « ˆˆ _ ˆ ˆ « ========================= l « « « _ « ˆ « « « _ ˆ « = « ˆ tay khôi gioù Tình trong naêm ngoùn noõn naø... Baøn tay oâm anh trong cuoäc tình « « « « « « « ...mai ñöa anh thaêm thaúm lìa « ‰ « ‰ & « ˆ « « l «. « « « « « l _ j ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ========================= l ˆ « « « j « « «« « « ˆ ˆ «ˆ « _ « « ˆ« « « _ l _ _ « « _ _= « « « « « « « ˆ « « _ ˆ « « ˆ ñaày Moät Thu sang tim anh nôû troøn ngaøy Baøn tay aám aùp oâi baøn ñôøi Muøa Ñoâng khaên tang maây boû ñöôøng daøi Baøn tay thöông nhôù oâi gaëp « «« « « «. ˆ « « « « ‰ « «« « ˆ ˆ « « « « «« «« l « « ˆ « l 2. « « « œ « « « « ” « . ˆ »»»» »»œ l ˙ = »»» ˆ { « 1. & __ «« _ˆ « « « ˆ «ˆ ˆ« ˆ « « ˆ« «« « « =========================” « « j « « ˆ ˆ « « « ˆ tay baõo taùp Baøn tay son veõ ñôøi toâi Moät... anh baêng giaù Laï... ...luøng tay kheùp laøn mi.(1959)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản