Bài hát một chuyến đi xa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
9
download

Bài hát một chuyến đi xa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một chuyến đi xa - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một chuyến đi xa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Moät chuyeán ñi xa. ### c Ó ‰ « »œbœ « « £« Vuõ thaønh An £ « »» »»» l l « . « « « « l « ‰ « « nˆ l « . « « « =l j ˆ ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j« _ _ « « « « « « « « ˆ & « ====================== « « ˆ ˙ « « _ˆ « « _ _ ˆ _ « « j ˆ « ˆ _ « _ j« « « ˆ « « ˆ « £ Moät chuyeán ñi xa ñöa tình ta gaàn laïi moät sôùm möa bay nuoâi tình ta beàn ### « ‰ « » bœ « « « « œ ˙ ‰ œ »œ »œ £ œ »»» « . « « « »»» »»» »J »» »» »œ œ . « œ « « »»» « »»» « « l « ˙ « « »» j ˆ « l ˆ ˆ ˆ ˆ l j « « « « ========================= & »» £ » l j ˆ ˆ ˆ « = « « maõi moät chuyeán ra khôi rong buoàm ta löôùt tôùi thao thöùc khoâng nguoâi ngoai mong coù ngaøy ñònh ### £ « ‰ « »œ bœ « . « « « « « ‰ « « nˆ « . « « £ « « « « « »» »»» l ˆ ˆ « ˆ « l « « « ˆ « « « l « « « « =l « « & « ˙ « j ˆ « j« _ _ ========================= ˆ ˙ « « _ ˆ « ˆ _ _ « _ « « j ˆ « ˆ _ ˆ _ j« « « « « ˆ « ˆ « £ £ laïi Hình daùng naêm xöa lay hoàn ta böøng daäy lôøi noùi eâm ru khôi tình ta buøng ### « ‰ « « . « « « œ ˙ ‰ œ »»œ »»œ »œ »œ . œ « « « »J » » » » « ˙ « « »»»œ bœ l « « « « »»» l »»» ˆ »»» ˆ ˆ ˆ ˆ j « j « « « « ========================= l & »» l » »» ˆ ˆ « »J « « = « « ˆ « £ chaùy môû boùng göông soi ta nhìn ta trong aáy naêm thaùng ñöa thoi ñaõ nöûa ñôøi khoâng ### « ‰ »J « ˆ »œ . œ « œ œ « ‰ œ « « œ . œ « £ œ « œ « « »» £ « ˙ « « « »» « l l ˆ « »J « »» »»» « »» ˆ » ========================= & « l ˙ « »J « « l »»» »» « « « ˆ ˆ « »J « « =l »» ˆ « »»» « ˆ « hay Tieác thôøi gian qua tay traàn khoâng níu ñöôïc thöông ngöôøi thöông ta trong doøng ñôøi xuoâi ### ‰ « « « « «. « « ««« « « «« « ‰ « »œ bœ «. « « l «. ˆ « _. « #ˆ « ˆ«« j ««ˆ ˆ l « ========================= l & ˙ « j ˆ ˆ « « ˆ « « «˙ ˆ «« « l « ˙ « j »»» « »» = ˆ « ngöôïc mong ñôøi maõi bình yeân mong ngöôøi maõi bình yeân Thoaûng chuùt höông ### « « £ « . « « « « « ‰ « « nˆ « . « « £ « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ j« « _ l_ « « l « « « « « l « ========================= l & « ˆ « _ ˙ « ˆ « « __ ˆ « « ˆ « ‰ « œ bœ « »»» = ˆ »»» j « « « ˆ ˙ « « j « ˆ _ « _ j« « « ˆ ˆ « £ £ say taâm hoàn ta ngaày ngaät lôøi haùt ru maây kyû nieäm ta choàng chaát Tình nghóa hoâm ### « « « « œ ˙ ‰ œ »œ œ « « « « . « « « »»» »»» ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « »J »» »»» œ œ . ========================= & l »» »» »»» l »J ˆ ˆ ˆ l « . Œ = œ « « « »» « « « « ˙ « ” £ nay giöõ maën nhö muoái ñaát ta coù ta trong tay giöõa muoân truøng ta bay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản