Bài hát một ngày mùa đông - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
189
lượt xem
32
download

Bài hát một ngày mùa đông - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một ngày mùa đông - bảo chấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một ngày mùa đông - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

  1. Moät ngaøy muøa ñoâng. Baûo Chaán bbbb 4 “ { Œ « 4 « « «. « l « « ======================l & « « « « « ˆ ˆ « j « « « « « j ˆ ˙ « « = j j _ _ _ ˆ ˆ ˆ « « « j _ ˆ « Roài moät ngaøy trôøi khoâng bieát xanh Bôø coû naøy gioït söông ñaõ tan bbbb Œ « « « « l nˆ « « « « « « « Œ « « «. « ˆ j « j « ˆ _ « ˆ j ˆ « « ˆ ˆ ˙ « « « j =========================l & « j « _ _. _ « « « l « « « _ j ˆ « ˆ ˆ « « j « j ˆ « Roài moät ngaøy haøng caây vaéng tanh Vaø côn gioù mang £ Baäc theàm naøy coøn in daáu chaân Muøa ñoâng tôùi em b bbb « « « « « ‰ « 1.« « « « « « « w « ˆ l « « « « « « « l « « ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j « « « « « « « ========================= & « _ ˆ « j j { ” muøa ñoâng tôùi Cuoán bay theo ñaùm laù vaøng rôi chôø anh maõi Laù... bbbb « « « « œ « « « « »»» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « ‰ « œ œ l « « »»» »»» 2. l w j ˆ « =========================l l & ˆ « ...hoa thu sang nay ñaõ uùa taøn Giôø ñaây em b b b b »J œ œ œ œ œ œ œ »»œ »J »J »J »J »J J »J l ˙ »» »» »» »» »» »»» »» »»» ‰ « « œ « « J =========================l & “{ ˆ ˆ »»» j j « « bieát em bieát ñaõ maát anh roài ñaáy Ngaøy muøa ñoâng bbbb œ œ œ œ œ œ « œ »J »J »J »J »J »J « »J »» »» »» j ˆ »» ˙ »»» ‰ « « « « « »» »» »» =========================l & « l _ j ˆ « j « j « ˆ ˆ « ñeán nghe vaéng xa tieáng möa phuøn rôi Loøng em ñau bbbb œ « œ « œ « « œ »J « »J « »J « « »J l ˙ »» ˆ »» j « ˆ »» j « ˆ ˆ »» j j « « »»» « « ˆ « œ »»» 1. =========================l & ñôùn nhöng traùi tim vaãn nhö thaàm noùi Coøn yeâu bbbb w œ ‰ « œ œ »J « »» »»» »» ˙ »»» « « « « « « « « lw « j « j ˆ ˆ ˆ ˆ j « j « 2. & l ˆ » « =========================l { ” maõi Giôø ñaây em... Em maõi yeâu anh bbb « « « « « U b « « « « w « ˆ ˆ ˆ l « j j j ˆ « « « « œ œ œ »»» »»» »»» w j l « Fine ˙ « ˆ « ========================= & l = ” Em maõi yeâu anh Em vaãn yeâu anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản