Bài hát một ngày tôi - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
11
download

Bài hát một ngày tôi - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một ngày tôi - trần thanh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một ngày tôi - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Moät ngaøy toâi. ‰ « « « «« « « Traàn Thanh Sôn #2 œÓ œ « « « œ« œ ˆ. « « « » « » œ ˆ œ « »œ ˙ »œ j »»œ ˆ 4 “ { »»œ »»œ l »œ « »œ l »œ « »œ »œ »œ œ»»» « « «« « « œˆ « »»œ l ˙ œ =l ˆ «ˆ œ « » œ »œ »»œ »œ ====================== & »œ »œ »» »» »»» »» »» »» l » »» »œ »» »» nhaïc daïo... # »œ »»œ œ œ « « œ. œ »»œ « . »»œ » »» »œ «. » » ll « « ˆ »» « « l » « ˆ « =========================l & »œ ˆ « œ»» l œ . »J »»» »»» l « ˆ « « « j ˆ « »» Coù ñeâm ta veà ngoaøi hieân nghe möa ñeán nhö chaân ngöôøi mô Nhöõng tröa aâm thaàm töø theânh thang phoá vaéng ta quay veà chaân # « « « & «. ˆ « « l « «. « j ˆ « « « j ˆ ˆ « « œ œ. »J »»» »» =========================l l l »œ »œ »œ »»œ l « . » »» »» « ˆ « « ˆ « « ˆ « « hoà veà ñaâu ñaây vôùi gioù Maét ñaêm ñaêm nhìn voøng tay buoàn thaû rôi trong gioù cuoán Traùi tim ô hôø naèm ñau # . œ »»œ « . « « œ »»» œ»» l œ . »J »»» »»» ========================= & l « ˆ « « « l «. j ˆ « « ˆ « « « l « « « l j ˆ « j ˆ ˆ « « « ˆ j « quen dang maõi trong söông muø nhö ngaøy heïn xöa vaãn mong trong boùng toái nghe xa daàn beân ñôøi nhòp xe laên raõ # « « « « « « « « « « ˆ #œ . « « «« « Œ « l « ll »»»œ . »» »»» œ œ #œ .»»» ˆ « ˆ « « « « « ˆ « ˆ l « »»» ˆ« «« ˆ =========================l & ˙« ˆ « l l chôø Ngoài cuøng sôùm mai nghe xuaân veà treân loái gioù nhö aân rôøi Ngaøy laëng leõ troâi ngang qua loøng khoâng tieáng noùi nhö moâi # « « « #˙ & « « « l »»» ˆ « « « ˆ ˆ « l « œ « »»» j ˆ « « « « « « l « « « ˆ ˆ « « =========================lˆ « « « ˆ l œ. « « « ˆ « »»» « « ˆ « « ˆ « « « caàn nhö mong nhôù Ngaøy sau theo chaân ngöôøi treân loái aáy Coù bao « « « « ngöôøi trong phuùt cuoái Lìa ta nhö maây trôøi khoâng tieác nuoái chuùt boùng # « « « œ. « ˆ l »»» « « « « « « l « « ˆ ˙ « « « «. « « «œ « « « « »œ « « « l ˆ. « « »»»œ ˆ œ « »»œ ˆ & «. ˆ « ˆ « « « ˆ « =========================l ˆ ˆ j « « l «» ˆ »œ »»» giôø em nghe thaáy tieáng noãi buoàn laên theo. (nhaïc chuyeån... « « « « « « « « « « « « môø trong maét toái cuõng coi laø hö khoâng! # œ « « œ «œ « « ˆ « « ˙ œ « » « « « « œ « œ ˆ « ˆ. « » « » »»œ « »œ ˙ »»œ =========================l & »œ «»»»œ « »»œ l œ œ ˆœ « œ l »» ˆ » »»œ »»œ »œ »» »œ ˆ œ ˆ »œ « »œ »»»œ » l œ « »»œ « l »œ ˙ »œ œ »» »» » »» » »»» »» »» # « « « « œ « 1. « « ˙ œ « » « « « « 2. « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « ˙ œ « » « « ˆ « « œ « »ˆ ˆ œ ˆ »« « »»»œ « œ l œ œ »»»œ »»œ ˙ « »˙ « ” œ œ »»œ »œ œ œ »œ Œ ” ========================= & »» »» œ »» »» l »»»»˙ { » »»» »» l œ »»» » (Nhöõng tröa aâm...) ...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản