Bài hát một nửa mùa thu - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
5
download

Bài hát một nửa mùa thu - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một nửa mùa thu - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một nửa mùa thu - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Moät nöûa muøa thu. thô : Nguyeãn Löông Hieäu nhaïc : Nguyeãn Vaên Hieân #3 « « « « « « & 4 ˆ « « œ. ll « »»» « j « ˆ l ˙ « « « ˆ « ====================== l « « l ˆ «. « ˆ « ˆ « « _= « j ˆ « Con ñöôøng aùo traéng bay Muøa thu vaøng moät # « « « « « « ˙ « « « «. l « « ˆ « « « l « « ˙ « œ »»» =========================l & ˆ j ˆ « l « «. ˆ ˆ « « « j ˆ « « _ ˆ « nöûa Loäc phöôïng xanh gioït möa Toùc ñen daøi thöông # b˙ »»» nœ »»» œ œ. »»» »»» »»» l ˙ J œ =========================l & l »»» « « ˆ « « « . #œ l « « ˆ ˆ « « »J »» nhôù Loøng ai thaønh ngoïn gioù Thoåi beành boàng ngaøy # ˙ »»» « « «. « « « ˆ « « « ˆ « »»» l ˙ J œ »»» =========================l & l ˆ « « ˆ « « « « «. l ˆ ˆ « ˆ j « « « qua Khung trôøi meânh moâng quaù Em ô hôø maây # « J l l ˙. ˙ »œ . »œ & « ˙ « ‰ œ »»» »»» »»» »» =========================l l » l ˙ »»» œ »»» qua Muøa thu ôi muøa thu Muøa # œ « »»» « « « « «. « « « « œ »œ »œ « « « »»» »» »» & «. ˆ « « l ˙ j ˆ « « « « ˆ « l « ˆ « =========================l ˆ « j « ˆ l « « « « ˆ ˆ thu vaøng moät nöûa Moät nöûa xanh oâ cöûa (ô... hôù) Nhöõng # « œ . #œ ˙. » ˙ »»» »œ. »œ & « »»» ˆ « »» l ˙ »J »»» ‰ œ »J »» l »» =========================l l »» » vì sao lung linh Muøa thu ôi muøa # ˙ »»» œ œ «. »»» œ »J »» ˙ »»» œ œ «. »»» « »»» « ˆ « »»» « ˆ « « j ˆ « =========================l & l l l £ thu Loøng ta hoaøi xao xuyeán Muøa thu vaøng moät # « « « « « « « « ˙ « « « « « œ. »»» « ˆ « l «. « « « ˆ ˆ « ˙ « ========================= & ˆ « l ˆ « Œ Œ l « ˆ « =” « nöûa Con ñöôøng traéng aùo bay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản