Bài hát mùa đông binh sĩ - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
12
download

Bài hát mùa đông binh sĩ - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa đông binh sĩ - phan huỳnh điểu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa đông binh sĩ - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa ñoâng binh só. Phan huyønh Ñieåu 2 « œ « »J œ. ˆ »» l l »»» « « « « « « l « « 4 j « « l « ˆ « ====================== l & j ˆ « j j ˆ ˆ « « « ˙ « l « « « ˆ « « = « ˆ ˆ j j « « Muøa ñoâng gioù laïnh luøng gioù laïnh luøng Chim thoâi « « « « Mieàn sôn cöôùc gaäp gheành gioù aøo aøo Muoân quaân « « « « « « « « ˆ « « l « « « « j j ˆ ˆ= « ˆ «. « _ « l « ˆ « l ˙ « « ========================= l & ˆ « j ˆ « « « « l ˆ ˆ « « ˆ « « « j ˆ « bay nhìn möa gioù haõi huøng Ngôøi xa ngôøi bieân Nam ngoaøi möa gioù theùt gaøo Ñöôøng ñi ñaày cheo œ œ œ »»» »J »J »» »» l œ »»» »J »J l « œ œ « ˆ »œ »œ œ « »» »» »J l « ˙ « « « « »» »» ========================= l & « »» « l ˆ ˆ= « « cöông bao chieán binh oâm suùng buoàn nhôù queâ höông Trôøi leo beân nuùi cao vang tieáng hoø giöõa möa doâng Trôøi ˙ »»» œ œ œ »»» »J »J »» »» J »» œ œ »»» « « « ˆ « « « « « « l « « =l j « ˆ « ˆ ========================= & l l » « l j ˆ « « j ˆ « « ˆ « ˆ j « j « gioù gioù chi cho theâm laïnh luøng thaân chieán só reùt toaùn quaân binh khoâng ngaïi nguøng côn gioù baõo œ »»» « « ‰ « « « « « « & œ »»» l ˙ « l « « « l « j j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ========================= l « ˆ « l « = ˙ « nôi chieán tröôøng Muøa ñoâng theo gioù reùt laïnh «« ‰ « « « œ. teâ taùi loøng xoâng pha say khaùt maùu thuø ‰ « « « «. « « « «« « ˆ ˆ « « l˙ l « « »»» j j ˆ ˆ l « « « œ #ˆ « = »J »» l « « l « « _ l « « « ˆ « j j « j « ========================= & ˆ ˆ « ˆ j ˆ « « ˆ « Vi vu buoàn thoåi laù caønh buoàn vöông ñaây ñoù chieán binh ngöôøi « « Göôm thieâng nguyeàn giöõ gioáng doøng Daàm möa baêng gioù saù chi meänh « « ˙ « « « « « ˆ ˆ l « « œ œ œ œ. »»» »J »J »»» »» »» œ »J »» l œ »»» « « j j »»» ˆ ˆ l ˙ = « « ========================= l & l l ôi Naøo ai ñang aám no thaáy chaêng ngoaøi choán xa «« vong Naøo ai no aám neân nhôù coâng ngöôøi chieán binh J « « « « œ « « œ œ »J »J « «. « «« « « « l « «« « l « ˆ j « « & »»» « ˆ « l ˆ ˆ « ˆ « »» »» l ˆ « ========================= l j j « j« « ˆ « ˆ ˙ j ˆ « « ˆ « « l « «= ˆ ˆ « « Moät ñoaøn huøng binh traán bieân cöông laïnh luøng vôùi xa nhaø Nhìn « « Muøa ñaõ veà ñoâng choán bieân cöông laïnh luøng vôùi xa nhaø Nhôø œ œ œ œ »»» »J »J »» »» »» œ œ »J »J »» »» l œ. »»» œ « #ˆ ˆ « »» l « « « l « »J « « ˙ « Œ « l » ========================= & ˆ « « « l ˆ « =” thaáy göông xaû thaân loøng ñau xoùt thöông ngöôøi choán xa. gioù thoâi bôùt reo nieàm ai oaùn thöông ngöôøi choán xa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản