Bài hát mùa hạ học trò - Nguyễn Long (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
121
lượt xem
15
download

Bài hát mùa hạ học trò - Nguyễn Long (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa hạ học trò - nguyễn long (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa hạ học trò - Nguyễn Long (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa haï hoïc troø. Nguyeãn Long bbb c ‰ « « « « « « « « «. « « « « « j ˆ « j ˆ « _ _ « ˆ « ====================== l & ˆ ˆ j « « l _ « ˆ « _ j ˆ « j « « ˆ «= j ˆ « Em böôùc vaøo muøa haï baèng traùi tim xoân bbb « . « ˆ « « « « « j ˆ « « _ « « l « w j « ˆ « =========================l & « ‰ « « œ œ »œ »œ l « ˆ « « « »J»» »»» »» »» j ˆ ˆ « « j « _ j ˆ « ˆ « j ˆ « xao cuûa chuùt buoàn chuùt nhôù Maøu phöôïng vó noùi bbb « . « « œ « « ˆ « « « »»» j j ˆ ˆ « « ˆ l «. « j « « ˆ « œ œ « »J »J « =========================l & »» »» ˆ « « « l j ˆ « w gì trang löu buùt treân tay ngaùt höông ngaøy thô ngaây bbb « ‰ œ œ œ « « . « ˆ « »J »J »» « « »» »» » ˆ l ˆ j « « ‰ œ œ œ =========================l & »»» »»» »»» ˙ »»» « « « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « j l £ Em böôùc vaøo muøa haï trong tieáng ngaân nga cuûa loaøi ve bbb « Œ « l w « « « ‰ « « « « « . ‰ « £« « « « « « ˆ « l ˆ « « « « « ˆ _ ˆ ˆ ˆ l « ˆ j =========================l & « _ ˙ « j « j « « « ˆ ˆ ˆ « « « saàu voâ tö Cuûa caùi naéng saân tröôøng nhôù maét moâi bbb « « « « _ « ˆ « « ˙ « « « « l« « Œ « « l w « « « ˆ ˆ =========================l & ˙ » l l »» œ œ œ »J »»» »» »J »» « _ « _ j « ˆ ˆ « « j ˆ « j « ˙ « cöôøi Nhôù taø aùo traéng veà xa Ôi nhöõng böôùc chaân bbb œ . œ « œ œ »J « »» »J »» l ˙ »»» « « « « « « & »»» »» ˆ » j « =========================l Œ nˆ « l n˙ « « « « ˆ ˆ « « « ˆ j j « quen coù coøn qua loái quen Baâng khuaâng veà tröôùc coång bbb « « « « « l w l « « « « « l « «. « œ « « l « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « »J « « ˙ ˆ « _ _ ˆ « ˆ »» ˆ ˆ « « jˆ ˆ « j j & ˙ « _ _ _ « ========================= « « j « _ ˆ « « « « j j ˆ « « « _ « ˆ « j j « j « tröôøng nhìn vaøo saân vaéng Ôi nhöõng caønh phöôïng vó coøn thaép löûa bao bbb « Œ « « « ˙ « « l « « « « « « l « « « « « « l w l˙ Œ Œ” ˆ « « ˙ « « « « « j « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « »»» ========================= & ˆ ˙ « « j « « laâu Cho em thöông yeâu veà laïi giöõa baïn beø xöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản