Bài hát mùa xuân gọi - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
336
lượt xem
64
download

Bài hát mùa xuân gọi - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa xuân gọi - trần tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa xuân gọi - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa xuaân goïi. % Traàn Tieán ### c « « « «« « « « «‰« « « « « « « « . « « « « « « l « « « l « . « « « =l « « j «ˆ « ˆ ˙ ˆ ˆ « « j« « “ ˆ ˆ « «« ˆ « _ _ _ ˆ ˆ « ˆ ˆ j ˆ ˆ j j ====================== & « jˆ j « _ ˆ « j « « « Muøa xuaân noùi vôùi em ñieàu gì Maø sao maét em vui ### « ˙ « »» j ˆ « œ ‰ « l œ. »J »» « »»» œ »J »œ »œ œ « »J »»œ » »» »J « »» ========================= & » ˆ « » »» ˆ l « j « « ˙ « « ‰ « « l « ˆ « ˆ « j « ˆ j j « « theá Tình yeâu noùi vôùi em caâu gì Maø sao ### . œ œ œ «. « « « « « œ »J »»» »»» l ˙ »»» »» »»» œ ‰ « »J »» ˆ « « ˆ ˆ « « ‰ « l « ˆ « « « l_ _ _ « « j« j ˙ jˆ =========================l & « _ ˆ « « « « j « ˆ « ˆ « toâi thaáy em baâng khuaâng Meï ôi saùng nay xuaân veà Meï ### « « « « « «. « « « « l ˙ ˆ « ˆ « ˆ ˆ »»» jˆ « j« «j œ ‰ « »J »» ========================= & ˆ œ. œ J œ « « « ‰ « « J »œ » « l »»» »» »» »»» « l « « « « l j ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ j jj « « « « « « troâng ra ngoaøi hieân naéng Meï mong ñöùa con xa nhaø Roài muøa ### œ . œ œ œ œ « « ‰ « « œ œ œ «. »»» J J »J »»» l « »»» »»» »» ˙ « « j « “{ « ˆ « =========================l & ˆ « ˙ « »J »» »J « »» » »» l ˙ « œ œ »J »J »» »» xuaân anh aáy seõ veà Muøa xuaân haùt treân caùnh ñoàng goïi maàu ### œ . œ œ œ œ »»» »J»» »J »»» »»» ˙ œ ‰ « l œ . œ »J œ œ l ˙ œ ‰ « « l »» »»» »J »»œ »»» »J »»» »J « « ...xuaân haùt treân moâi ngöôøi goïi nieàm »»» »J »» « ˆ »» »» »» ˆ ˆ « j j« ========================= & l « xanh ñeán voâ cuøng Muøa xuaân haùt trong naéng vaøng goïi trôøi % vui ñeán moãi ngaøy Muøa xuaân haùt trong tim ngöôøi goïi tình... # 1.. œ œ œ ## œ »J »»» »» »»» »» » l ˙ œ ‰ « ” œ. œ œ œ l « « ‰ « = »»» »J »» « { »»» »J »»» »» »» « « 2. ========================= & ˆ « » ˙ ˆ j « ” « « _ ˆ « cao gioù xoân xao. Muøa... ...yeâu maõi ban ñaàu (Muøa)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản