Bài hát mùa xuân ơi - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

4
885
lượt xem
141
download

Bài hát mùa xuân ơi - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa xuân ơi - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa xuân ơi - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa xuaân ôi. 4 « ˆ « œ œ œ « « « « »œ »»œ »œ « Nguyeãn Ngoïc Thieän « « ˆ »» »» »» ˙ « « « 4 “{ « « « ====================== & ˙ « ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ » l » « l « « ˆ « « « l « « « =l ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « « _ ˆ ˙ ˆ « « « ˆ Xuaân xuaân ôi xuaân ñaõ veà coù noãi vui naøo vui hôn ngaøy xuaân ñeán Xuaân xuaân ôi xuaân ñeán roài Caùnh eùn bay veà cho tim mình nao nöùc « « « « « « « l « « « « « « œ « « « « l œ « ˙ ” »»» « « « « ˆ « ˆ ˆ »»» « »» 1. & « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˙ ˆ ˆ ˙ « « « ========================= ˆ ˆ ˆ « l ˆ « « ˆ » « { « « « Xuaân xuaân ôi xuaân ñaõ veà tieáng chuùc giao thöøa möøng ñoùn muøa xuaân Xuaân xuaân ôi xuaân ñeán roài... « « œ « ˆ « « l « « « »»» ˆ « « « « « ˆ « « « ∑ l « « « « « l « « « « « 2. « « ˆ ˙ « « « « « « « ========================= & ˆ « ˆ « l ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « Nhöõng ñoùa mai vaøng chaøo möøng xuaân sang Nghe aâm vang bao caâu « « «ˆ « « œ œ œ œ « »»» »»» « « ˆ l œ « « »»» »»» »» « « « « « « & « ˆ « ˆ « « ˆ _ « ========================= l « ˙ « l » ˆ ˙ « « « « « « « l « « « « = ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ chuùc yeân laønh Ñaát nöôùc gaám hoa yeân aám an vui Bao em thô khoe aùo « « « « « « « « œ «ˆ « « « ˆ « & ˆ « _ « ˆ ˙ « ˙ « « #ˆ « l w l « « «« ˆ « « ˆ « ˆ « ========================= l ˆ ˆ « « l « « »œ ˆ ˆ »» « « ˆ ˆ » = « « « môùi töôi cöôøi Chaøo moät muøa xuaân môùi Xuaân xuaân ôi xuaân œ œ « »œ »œ « ˙ l « « « « « « l « « « »»» »» ˙ « « « « « « « « « « « & » « ˆ ˆ ˆ « « « « « « j « « « ˆ ˆ « ========================= l ˆ _ ˆ ˙ ˆ « « « l « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ñaõ veà Kính chuùc muoân ngöôøi vôùi bao ñieàu mong öôùc Trong höông xuaân ta « « « « « « œ « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « & ˆ ˆ ˙ « « « »»» ˆ « « l « « ˙ ˆ ˆ « « « ========================= l l ˆ « l ∑= vaãy chaøo Kính chuùc muoân nhaø gaëp nhieàu an vui « « « « « « « « « « « « « « « « #ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « #ˆ « « ˆ « ˆ « ˙ « ˙ & “{ ˆ« « « ˆ « « ˆ « « ˆ « l ˆ« « « « ˆ « « ========================= ˙ « ={ ” Xuaân ôi xuaân xuaân ñaõ veà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản