Bài hát mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
511
lượt xem
134
download

Bài hát mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mừng tuổi mẹ - trần long ẩn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn (lời bài hát có nốt)

  1. Möøng tuoåi Meï. Traàn Long AÅn #2 ‰ « « « « & 4 « ˆ « ˆ “ « « « _ « « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ l ˆ « « ˆ «= « « ====================== l ˆ « « « « « « « « « ˆ « _ « « « « « « « « ˆ ˆ « _ « ˆ « Moãi muøa xuaân sang Meï toâi giaø theâm moät # ‰ « « « « « « « « _ _ l _ « « l « « « ˆ « « « =========================l & l « « « « « « « « « « «_ « ˆ ˆ «_« « _ ˙ « « ˆ « « _ « _ _ « « « ˆ « ˆ ˆ « _ ˆ « « ˆ _ « « ˆ ˆ « ˆ « « tuoåi Moãi muøa xuaân sang ngaøy toâi xa Meï caøng # ‰ « «. « « « _ l « « « l ˙ ˆ « « « ˆ ˆ j « »»» =========================l & l ‰ œ œ. œ J »»» »» »»» ˙ « gaàn Roài muøa xuaân aáy Toùc traéng Meï # «. « « « « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ. « ˆ ========================= & « « « « ˆ l « ˆ « ˆ l « ≈« « ˆ l « « « ˆ l « j ˆ ˆ « « « « « « « « « k « « « « « ˆ « ˆ. « « ˆ « «« bay nhö gioù nhö maây bay qua ñôøi con nhö gioù nhö maây bay qua thôøi # « « « « ‰ « « & « ˆ « « ˆ « l « ˆ « « _ l « « « « « _ ˆ « ˆ « « ˙ « l « =========================l ˆ j « ˆ « « _ « « « « ˆ « « « « « #ˆ nˆ « « « « « « « gian OÂI Meï cuûa toâi Meï # « « « « « « « « « « « #ˆ« « « « #ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « ˙ « « « ˆ « l ˆ « ˆ « « l « ˙ « =========================l & « « « « ˆ « l ˆ ˆ « giaø nhö chuoái chín caây gioù lay Meï # « « « « « « « « « «« « « « « «« « « « ˆ «ˆ « « « « ˆ « « « l « « ˆ l « ˆ « « « « « ˙ « l « « «« _« =========================l & ˆ j « ˆ « « _ _ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ «« ˆˆ « « ruïng con phaûi moà coâi Gioù lay Meï # « « « « « l « « « « « ‰ « « =========================l & ˆ j l _ l _ « « « _ ˆ j « ˆ « « « _ « _ ˆ « « _ « _ ˆ « « ˙ « « ˆ j « _ « ˆ ˆ « « ruïng con phaûi moà coâi Moà
  2. # « « ˙ « « « »œ #œ « « « « « » »»» « #ˆ ««» « « ˆ «« « «ˆ ˆ « « « « « « «« « « « «ˆ « « « ˆ« ˆ ˆ « «= « «l ˙ =========================l & l ˆ « l « ˆ «« coâi toäi laém ai ôi Ñoùi côm khaùt # œ. « « « « « « « « « « « « « « »»» ˆ « l « « « ˆ _ « « l « « « « ˙ « l l « « « ˆ= ========================= l & « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « _ « ˆ nöôùc bieát ngöôøi naøo lo Ñoùi côm khaùt # œ. « « « « « ‰ « «« « »»» ˆ « l « « « ˆ _ « _ l « « =========================l l & ˙ « l « « « ˆ= « «_ « ˆ ˆ« « « « « ˆ « « « _ _ « « ˆ « ˆ ˆ « nöôùc bieát ngöôøi naøo lo Moãi muøa xuaân # « « ‰ « « « « & « « ˆ « ˆ l « « « « « l « « « ˆ « « « « «_ « ˆ « « « ˆ « ˆ «_ ========================= l « « « « « « ˆ « « ˆ « « _ ˙ « l _ ˆ _ _= « « _ _ « « « ˆ ˆ ˆ « « sang Meï toâi giaø theâm moät tuoåi Moãi muøa xuaân # « « l « « « ˆ « l « « « ‰ « «. « « «« « ˆ =l « _ « _ ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « _ ========================= & « _ « « ˆ ˆ ˆ _ « « « _ ˙ « l ˆ « « j « ˆ « ˆ « sang ngaøy toâi xa Meï caøng gaàn Duø bieát nhö # ˙ »»» œ »œ œ. »»œ œ ≈ « « « »»» »» »»» »J »» « « « k « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ l « « « « «=l « « « « « ˆ « ˆ «_ ========================= & l l « ˆ ˆ « « « ˆ theá Toâi vaãn phaûi tin Toâi vaãn phaûi tin Meï ñang coøn # « « « « « « « « ≈« ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « l « « « #ˆ ˆ l « « « « « l ˙ j « « »»» « « ˆ « « _ «_ « & _ « ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˆ _ _ « « « « ˆ ˆ ========================= l « ˆ ˆ « « « _ « ˆ « = treû Moãi muøa xuaân veà Meï theâm tuoåi môùi moãi muøa xuaân môùi # « « « « « « « « « « « #ˆ ˆ « « « l « Œ = « « ˆ ˆ « « ˆ « l « « l « « ========================= & ˙ « ˙ « ˆ « ” con möøng tuoåi Meï.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản