Bài hát mười năm không gặp - Trần Quảng Nam (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
286
lượt xem
102
download

Bài hát mười năm không gặp - Trần Quảng Nam (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mười năm không gặp - trần quảng nam (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mười năm không gặp - Trần Quảng Nam (lời bài hát có nốt)

  1. Möôøi naêm khoâng gaëp. £ Traàn quaûng Nam « «£ « « « « « w Œ »œ »œ œ œ . £ « « « c Œ « « ˆ« « «ˆ « ˆ «« « «« ˆ « «ˆ _ «« l l « « « « ====================== l & “{ « « ˆ »» »» »»» »J « « « « l w= « ˆ »» _ _ « « « « « ˆ « £ k« ˆ ˆ « « « ˆ Mwôøi naêm khoâng gaëp töôûng tình ñaõ cuõ Maây bay bao naêm töôûng mình ñaõ queân Möôøi naêm khoâng gaëp moät laàn bôõ ngôõ queân ñi queân ñi moäng buoàn baáy laâu £ £ Œ « ˆ ˆ « « « « « l w l Œ « «£ « « « ˆ « « l « « « £ « « « ˆ « « « « « « _ « _ 1. « « « « _ _ _ « ˆ j. « « « ˆ ========================= & « ˆ ˆ j. « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « w « « « « k « ˆ { ” k « ˆ _ _ « ˆ « « ˆ ˆ Nhö möa bay ñi moät trôøi thöông nhôù Em ôi beân kia coù coøn maét chôø % £ « «ˆ œ œ œ œ Nhöng em yeâu ôi moät vuøng kyù £ « Œ « « « « « « « w « « »J »J »J »J w Œ « ˆ « »» »» » »» « «« «_ ˆ « _ « « l ˆ « « « ˆ « « ˆ « « 2. & w l « ˆ « ˆ « ˆ ˆ =========================l « j « j j « j ll « » l Œ »œ œ œ œ « « œ w »» »»» »»» »J « « »J Œ »œ »»»œ »»»œ œ « « « öùc Vaãn goïi teân em caû moät trôøi yeâu Caû moät trôøi yeâu bao giôø trôû laïi »» j ˆ « »» l »» »J »» « « « l w =j ˆ « ========================= l & £ j ˆ « l _ ˆ « j ˆ « j £ OÂi ta £ xa nhau töôûng chöøng nhö ñaõ OÂi ta £ yeâu nhau maø loøng cöù « « « « « « œ œ Œ « « « œ « œ « « ˆ « »» ˆ »» « l w l Œ « ˆ ˆ »J »J œ œ l w =l « « « »J « »J « « « « »» »» »J »J ngôõ « « ˆ ========================= & ˆ j « j ˆ « « « « « ˆ « »» »» Œ »œ »»»œ »»»œ œ « « œ l w l Œ »œ »»»œ œ »J « « « l w l »J Tình baát phaân ly tình vaãn nhö mô Ñaønh nhuû loøng thoâi giaõ töø kyû nieäm »» »» « « »J »» »»» »»œ « « ========================= & £ j ˆ « ˆ »» j « « j ˆ _ ˆ ˆ « j « j « = £ « «£ « « œ « « « «£ « « Œ « ˆ ˆ «. « « « ˆ « «£ « Cho qua bao naêm moäng buoàn queân daáu Nhöng sao bao naêm ngaøy daøi qua maõi Œ « « ˆ ˆ »J « « w « « « « »» ˆ ˆ l ˆ ˆ « « j « « « ˆ « « « « _ _ ˆ « l w= « j « « « « j j « « ========================= l & “{ « ˆ ˆ « « k« « « « ˆ Trong anh hoâm nay thaáy tình coøn ñaây Möôøi naêm caùch bieät tình ñaønh queân laõng « « « «£ « «£ « « Möôøi naêm caùch bieät hình nhö em ñaõ »» »»» « « « « « Œ »œ »»»œ œ « . ˆ « ˆ ˆ w ˆ « ˆ « « « £ Œ « ˆ ˆ « « « « « w = « « « « « « « ˆ l 1. ========================= l & l l ˆ « « « j. _ _ _ « ˆ « « ˆ « £ _ _ « ˆ « « kˆ « « Nhö maây nhö möa bay ñi muoân phöông Nhöng em yeâu ôi moät gioøng thö cuõ Queân caâu yeâu thöông ta trao cho nhau Em ôi beân kia coøn chaêng nhung... Œ ˆ «£ « « « « « l w ” w l Œ « «£ « « « « « l =l « « « 2. « « ˆ « _ « « « _ « ˆ « ˆ ˆ ========================= & « j « j j { ˆ « ˆ ˆ « _ _ _ « « « « ˆ « « j j j « w ˆ « « ˆ « «j « ˆ « « « ˆ ˆ _ « j £ « « « U UU w w Œ ˆ « « « « « « l w l Œ »»»œ œ œ bœ œ œ œ l « « »»» »» » »» »»» »»» Vaãn coøn trong ta caû moät trôøi yeâu ...nhôù Nhö anh hoâm nay thaáy möa trôû veà « « « « ˆ « « « ˆ ˆ j « ˆ ˆ ˆ j « « j j » » »» ========================= & £ l = ” £ Nhö anh hoâm nay thaáy loøng tieác nhôù Möôøi naêm khoâng gaëp Möôøi naêm nhôù thöông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản