Bài kiểm tra nhận thức iso

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
463
lượt xem
152
download

Bài kiểm tra nhận thức iso

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài kiểm tra nhận thức iso

  1. BAØI KIEÅM TRA NHAÄN THÖÙC VEÀ ISO 9000:2000 Hoï teân: Ñieåm: Boä phaän: Haõy traû lôøi caùc caâu hoûi sau ñaây baèng caùch ñaùnh daáu vaøo moät caâu traû lôøi ñuùng nhaát theo söï hieåu bieát cuûa baïn. 1. Chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc coi laø toát coù nghóa laø: a) coù caùc ñaëc tính chaát löôïng baèng hoaëc cao hôn quy ñònh b) toát nhaát trong soá caùc saûn phaåm cuøng loaïi treân thò tröôøng c) thoûa maõn nhöõng nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng d) caû ba caâu treân ñeàu ñuùng e) caû ba caâu treân ñeàu khoâng ñuùng 2. Tieâu chuaån ISO 9001, ban haønh naêm 2000 (ISO 9001:2000) laø: a) tieâu chuaån veà chaát löôïng saûn phaåm ñaûm baûo yeâu caàu chaát löôïng quoác teá b) tieâu chuaån veà caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng chung cho caùc toå chöùc (coâng ty, xí nghieäp, tröôøng hoïc, cô quan, beänh vieän .... ) c) tieâu chuaån veà caûi tieán naâng cao heä thoáng chaát löôïng nhaèm thoûa maõn cao nhaát caùc nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng d) caû ba caâu treân ñeàu khoâng ñuùng e) caû ba caâu treân ñeàu ñuùng 3. Tieâu chuaån ISO 9001:2000 a) chæ neâu ra caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng chung cho caùc toå chöùc thuoäc moïi lónh vöïc hoaït ñoäng treân toaøn theá giôùi. b) höôùng daãn caùc coâng ty, xí nghieäp, .... toå chöùc phaûi nhaém vaøo khaùch haøng ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu vaø mong ñôïi cuûa khaùch haøng c) höôùng daãn moät moâ hình chung laø phaûi tieáp caän theo quaù trình ñeå thöïc hieän, hình thaønh baát cöù saûn phaåm gì d) caû ba caâu treân ñeàu ñuùng e) caû ba caâu treân ñeàu khoâng ñuùng 4. Tieâu chuaån ISO 9001 ban haønh naêm 2000 ñeå soaùt xeùt laïi tieâu chuaån ISO 9000 ban haønh naêm 1994 nhaèm: a) thích öùng vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa neàn kinh teá toaøn caàu hoùa treân theá giôùi b) khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa tieâu chuaån ISO 9000:1994 c) phuø hôïp hôn vôùi caùc ngaønh coâng ngheä môùi nhö coâng ngheä phaàn meàm, phuø hôïp cho caû caùc khu vöïc treân theá giôùi, nhaát laø caùc nöôùc ñang phaùt trieån, coù coâng ty chæ coù vaøi ba ngöôøi d) xaùc ñònh roõ hôn vai troø cuûa khaùch haøng, khaùch haøng luoân ñoøi hoûi chaát löôïng phaûi ñöôïc naâng cao thöôøng xuyeân vaø chi phí phaûi giaûm e) taát caû ñeàu ñuùng f) taát caû ñeàu khoâng ñuùng 5. Tieáp caän quaù trình (process approach) laø: Page 1 of 3
  2. a) nhaän thöùc ñeå phaân tích caùc hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc vaø caùc töông taùc giöõa caùc quaù trình, neáu khoâng nhaän daïng ñöôïc caùc quaù trình saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï cuï theå laø gì thì khoâng theå phaân tích phaûi laøm gì ñeå kieåm soaùt ... b) bieän phaùp ñeå quaûn lyù chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï (taùc nghieäp) vaø töø ñoù naâng cao lieân tuïc (thöôøng xuyeân). c) xaùc ñònh caùc quaù trình chuyeån ñaàu vaøo thaønh ñaàu ra coù giaù trò cao hôn ñeå laøm sao coù lôïi nhuaän. d) caû ba caâu treân ñeàu ñuùng e) caû ba caâu treân ñeàu khoâng ñuùng 6. Quaûn lyù nguoàn löïc laø: a) huy ñoäng con ngöôøi (nhaân löïc) vaø ñaøo taïo con ngöôøi. b) huy ñoäng nguoàn nguyeân lieäu cho saûn xuaát ñöôïc oån ñònh c) huy ñoäng voán ñeå chi phí cho saûn xuaát hay ñaàu tö d) huy ñoäng vaø kieåm soaùt caùc nguoàn löïc caàn coù ñeå cho vieäc thöïc hieän saûn phaåm coù hieäu quaû, keå caû moâi tröôøng laøm vieäc. e) taát caû ñeàu ñuùng f) taát caû ñeàu khoâng ñuùng 7. ISO 9001:2000 chæ yeâu caàu coù bao nhieâu quy trình baèng vaên baûn: a) 6 b) 4 c) 20 8. Söï khaùc nhau giöõa quy trình baèng vaên baûn vaø caùc taøi lieäu khaùc cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng: a) veà hình thöùc ban haønh b) quy trình laø baét buoäc, coøn caùc taøi lieäu laø khoâng baét buoäc phaûi coù c) veà noäi dung thöïc hieän, quy trình laø phaûi quy ñònh caùc taøi lieäu khoâng caàn quy ñònh d) saùu quy trình baèng vaên baûn laø caùc quy trình chung, toå chöùc ôû baát kyø ngaønh naøo cuõng phaûi coù. Coøn caùc taøi lieäu laø caùc vaên baûn maø ôû caùc toå chöùc khaùc nhau, cuõng raát khaùc nhau, thaäm chí khoâng caàn coù, hoaëc khoâng caàn laø moät yeâu caàu baét buoäc ôû tieâu chuaån quoác teá 9. Vì sao caùc loaïi tröø chæ coù theå laø moät trong caùc noäi dung ñieàu 7- thöïc hieän saûn phaåm: a) trong ñieàu 7, taát caû ñeàu coù lieân quan ñeán caùc quaù trình saûn xuaát laép ñaët vaø dòch vuï...., maø caùc quaù trình naøy raát khaùc nhau ôû caùc toå chöùc khaùc nhau b) vì heä thoáng chaát löôïng khoâng bò aûnh höôûng bôûi nhöõng noäi dung khaùc nhau trong ñieàu 7 c) caû hai caâu treân ñeàu ñuùng 10. Haõy ghi ra (ngaén goïn) nhöõng coâng vieäc maø baïn phaûi laøm ñeå hoaøn thaønh traùch nhieäm trong heä thoáng. Page 2 of 3
  3. 11. Theo baïn, taïi sao phaûi aùp duïng ISO 9000? Vieäc naøy mang laïi ích lôïi gì cho coâng ty vaø cho chính baïn? 12. Theo baïn, moãi ngöôøi caàn laøm gì ñeå aùp duïng thaønh coâng ISO 9000, vaø ñeå laøm toát coâng vieäc cuûa mình thì moãi ngöôøi caàn laøm gì ? Xin chaøo! Chuùc thaønh coâng vaø Heïn gaëp laïi! Page 3 of 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản