intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập C++ tổng hợp

Chia sẻ: Sênh Mùa A | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

884
lượt xem
397
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một số bài tập lập trình C++ tổng hợp gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập C++ tổng hợp

 1. Các bài tập lập trình C++ Mùa A Sênh – SP TinA-k44 (Sưu tầm) //Tong hop cac bai tap ve mang 1 chieu #include #include #define N 50 void nhap(int a[],int n) { for (int i=0;i
 2. void hoanvi(int &x, int &y) { int tg=x; x=y; y=tg; } void sapxep(int a[], int n) { for (int i=0;i
 3. if (n%i==0) m=m+i; if (m!=n) ok=0; else ok=1; return ok; } void dem_hh(int a[],int n) { int dem=0; for (int i=0;i
 4. #include #include //---------------------------------------------------------------------------------------------- int a[50][50],m,n; FILE *f; //---------------------------------------------------------------------------------------------- void nhap() { int ok=0; while (!ok) { coutm>>n; if ((m>=2)&&(m=2)&&(n
 5. vtmaxc=j; } if (a[i][j]
 6. //------------------------------------------------------------------------------ int a[51][51],n; //------------------------------------------------------------------------------ void nhap() { while (1) { coutn; if ((n>=2)&&(n
 7. } cout
 8. cin>>n; fprintf(f,"%d\n",n); } ------------------------------------------------------------ int ktnt(int x) { if (x
 9. fclose(f); } //So phuc #include #include #include //------------------------------------------------------------------------------------------------ struct sophuc { float a,b; } so1,so2; //------------------------------------------------------------------------------------------------ void nhap() { cout
 10. { sophuc so3; so3.a=so1.a*so2.a-so1.b*so2.b; so3.b=so1.a*so2.b+so1.b*so2.a; cout
 11. cout
 12. inkq(); dem(); sapxep(); } //Quan ly Sinh vien + cau truc tu tro #include #include #include #include //--------------------------------------------------------------------------------------- struct SINHVIEN { char ht[30],lop[10]; float toan,tin,anh; SINHVIEN *tiep; }*pdau,*p; int n=0; //--------------------------------------------------------------------------------------- void nhap() { char hoten[30],l[10]; float dtoan,dtin,danh; pdau=NULL; while (1) { coutdanh; char tl; cin.ignore(); if (pdau==NULL) { pdau=new (SINHVIEN); p=pdau; } else { p->tiep=new (SINHVIEN); p=p->tiep; } 12
 13. strcpy(p->ht,hoten); strcpy(p->lop,l); p->toan=dtoan; p->tin=dtin; p->anh=danh; n++; couttl; if (tl=='K'||tl=='k') break; cin.ignore(); } } //--------------------------------------------------------------------------------------- void inkq() { p=pdau; for (int i=1;i
 14. #include #include #include //------------------------------------------------------------------------------------ struct hoso { char ht[30],lop[10]; int toan, tin,anh; }a[100]; int n; //------------------------------------------------------------------------------------ void nhap() { int i=1; while (1) { printf("Nhap ho ten: ");gets(a[i].ht); printf("Nhap lop: ");gets(a[i].lop); printf("Nhap diem toan, tin, anh: ");scanf("%d%d %d",&a[i].toan,&a[i].tin,&a[i].anh); i++; char tl,c; scanf("%c",&c); printf("Ban co muon tiep tuc ko?(C/K): ");scanf("%c",&tl); scanf("%c",&c); if (tl=='k'||tl=='K') break; } n=i-1; } //------------------------------------------------------------------------------------ void inkq() { for (int i=1;i
 15. return d; } //------------------------------------------------------------------------------------ void main() { nhap(); inkq(); printf("So luong sinh vien duoc thi top nghiep la: %d",dem()); } //File void inrafile() { FILE *f; f=fopen("SO.OUT","w"); for (int i=1;i
 16. couta[i].nam; char c,tl; scanf("%c",&c); i++; couttl; if (tl=='k'||tl=='K') break; scanf("%c",&c); } n=i-1; } //--------------------------------------------------------------------------------------- void inkq() { for (int i=1;i
 17. { char hoten[30]; int tuoi,hsl; }; int n; //-------------------------------------------------------------------------------------- void nhap() { NHANSU a; FILE *f; f=fopen("NHANSU.DAT","w"); while (1) { cout
 18. //-------------------------------------------------------------------------------------- void main() { nhap(); inkq(); cout
 19. NHANSU a; f=fopen("NHANSU.TXT","rb"); while (fread(&a,sizeof(NHANSU),1,f)>0) { cout
 20. } fclose(f); fclose(ftg); remove("NHANSU.TXT"); rename("FILETG.TXT","NHANSU.TXT"); } } //----------------------------------------------------------------------------- void xoa() { NHANSU a; FILE *f,*ftg; f=fopen("NHANSU.TXT","rb"); int m; coutm; cin.ignore(); if (m>=0&&m0) { if (tt!=m) { fwrite(&a,sizeof(NHANSU),1,ftg); tt++; } tt++; } } fclose(f); fclose(ftg); remove("NHANSU.TXT"); rename("FILETG.TXT","NHANSU.TXT"); } //----------------------------------------------------------------------------- void main() { nhap(); inkq(); chen(); cout
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2