intTypePromotion=3

Bài tập dài môn bảo vệ rơle

Chia sẻ: Nguyen Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
875
lượt xem
329
download

Bài tập dài môn bảo vệ rơle

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập tham khảo cho giáo viên, học sinh chuyên nghành điện. Giúp cho giáo viên, học sinh làm quen với các dạng bài tập về bảo vệ role

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập dài môn bảo vệ rơle

 1. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le I. Chän tØ sè biÕn ®æi cña m¸y biÕn dßng ®iÖn BI1, BI2 dïng cho b¶o vÖ ®−êng d©y D1&D2: TØ sè biÕn ®æi cña m¸y biÕn dßng BI : I sdd nI = I Tdd Chän I Sdd ≥ I lv max( BI ) Chän ITd® = 1 hoÆc 5A 1. §èi víi m¸y biÕn dßng BI2: I lv max( BI 2) = I pt 2 max P 5000 I pt max = = = 133,65( A) 3U dd Cosϕ 3.24.0,9 Dùa vµo dßng ®iÖn s¬ cÊp danh ®Þnh cña BI: (10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75).10 Ta thÊy dßng lµm viÖc Ilvmax(BI2) n»m trong kho¶ng tõ 125A – 150A nªn chän ISd®(BI2) = 150A vµ chän I Tdd = 1A I Sdd 150 → n I ( BI 2 ) = = = 150 I Tdd 1 2. §èi víi m¸y biÕn dßng BI1: I lv max( BI 1) = I lv max( BI 2) + I pt1 max P 3000 I pt1 max = = = 84,9 A 3.U dd . cos ϕ 3.24.0,85 ⇒ I lv max( BI 1) = 133,65 + 84,9 = 218,55( A) Chän ISd®(BI1) = 250A vµ chän I Tdd = 1A I Sdd 250 → n I ( BI 1) = = = 250 I Tdd 1 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 1
 2. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le II. TÝnh ng¾n m¹ch phôc vô b¶o vÖ R¬ -le. X©y dùng quan hÖ gi÷a dßng ®iÖn ng¾n m¹ch víi chiÒu dµi ®−êng d©y cho c¸c chÕ ®é dßng ®iÖn qua r¬-le cùc tiÓu vµ cùc ®¹i. Môc ®Ých : T×m ra ®−îc INmax vµ INmin qua b¶o vÖ. INmax : Chän th«ng sè ®Æt, chØnh ®Þnh b¶o vÖ. INmin : KiÓm tra ®é nhËy cña b¶o vÖ. - §èi víi chÕ ®é max th× tÝnh N(3), N(1,1), N(1) - §èi víi chÕ ®é min th× tÝnh N(1,1), N(1), N(2) 1. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña hÖ thèng: Chän Scb = 1000 MVA, Ucb b»ng ®iÖn ¸p c¸c cÊp 115 vµ 24kV. Ta tÝnh to¸n th«ng sè cho tõng phÇn tö : a, HÖ thèng ®iÖn: S cb 1000 X HT = = SN SN Khi ë chÕ ®é cùc ®¹i: SNmax = 2000 MVA S cb 1000 X 1HT = = = 0,5 SN 2000 X 0 HT = 1,1. X 1HT = 0,55 Khi ë chÕ ®é cùc tiÓu: SNmin = 1400 MVA S cb 1000 X 1HT = = = 0,714 S N 1400 X 0 HT = 1,1. X 1HT = 0,786 b, Tr¹m biÕn ¸p: U N % S cb 12,5 1000 XB = × = × = 2,78 100 S dmB 100 45 Khi ë chÕ ®é cùc ®¹i:hai MBA nh− nhau lµm viÖc song song nªn X1B = 1,39 Khi ë chÕ ®é cùc tiÓu: chØ cã mét MBA lµm viÖc nªn X1B = 2,78 Do hai m¸y biÕn ¸p ®Òu nèi Y0/Y0 nªn ®iÖn kh¸ng thø tù kh«ng b»ng ®iÖn kh¸ng thø tù thuËn trong tr−êng hîp ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng. T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 2
 3. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le c, §−êng d©y: §−êng d©y D1: ®iÖn kh¸ng cña c¶ ®o¹n ®−êng d©y D1 sÏ lµ: S cb 1000 X 1( D1) = X 0 × L × = 0,39 × 20 × = 13,54 2 24 2 U tb S cb 1000 X 0 ( D1) = X 0 × L × = 0,98 × 20 × = 34,03 2 24 2 U tb §−êng d©y D2: ®iÖn kh¸ng cña c¶ ®o¹n ®−êng d©y D2 sÏ lµ: S cb 1000 X 1( D 2 ) = X 0 × L × = 0,37 × 15 × = 9,64 2 24 2 U tb S cb 1000 X 0( D 2) = X 0 × L × = 0,97 × 15 × = 25,26 2 24 2 U tb 2. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch trong chÐ ®é cùc ®¹i: a, Ng¾n m¹ch ba pha: S¬ ®ß thay thÕ: X B1 X HT X D12 1,39 0,5 Ta tÝnh to¸n øng víi tõng ®iÓm ng¾n m¹ch tõ N1-N9 trªn hai ®o¹n ®−êng d©y D1 vµ D2. Víi mçi ®iÓm th× gi¸ trÞ ®iÖn kh¸ng cña ®−êng d©y sÏ kh¸c nhau øng víi chiÒu dµi cña ®iÓm ng¾n m¹ch so víi nguån. Gi¸ trÞ dßng ng¾n m¹ch cña pha sù cè ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: S cb 1 I N ( HT ) = I a1 = × '' XΣ 3.U tb víi X Σ = X 1Σ = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j TÝnh to¸n chi tiÕt cho ®iÓm ng¾n m¹ch t¹i N1: X 1Σ ( N 1) = X 1HT + X 1B + X 1ΣN1 X 1Σ ( N 1) = 0,5 + 1,39 = 1,89Ω 1 1000 I N ( HT ) = × = 12,73 '' 1,89 3 × 24 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 3
 4. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le TÝnh to¸n t−¬ng tù cho c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch cßn l¹i, ta cã b¶ng sau: §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X 1ΣN Ω 0 3,385 6,77 10,16 13,54 15,95 18,36 20,77 23,18 i XΣ Ω 1,89 5,275 8,66 12,05 15,43 17,84 20,25 22,66 25,07 '' I N ( HT ) kA 12,73 4,56 2,78 2 1,56 1,35 1,19 1,06 0,96 b, Ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt: §©y lµ lo¹i ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng nªn ta phØa xÐt ®Õn 3 thµnh phÇn thø tù thuËn, thø tù nghÞch vµ thø tù kh«ng. §iÖn kh¸ng tæng: X Σ1,1) = X 1Σ + X ∆1,1) ( ( X ∆1,1) = X 2 Σ // X 0 Σ ( I N = m.I a1 X 2Σ . X 0Σ m = 3. 1 − ( X 2Σ + X 0Σ ) 2 X 1Σ = X 2 Σ trong ®ã: X 1Σ = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j X 0Σ = X 0 HT + X 0 B + X 0ΣN j Dßng thø tù kh«ng trong tr−êng hîp ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt: X 2Σ I 0 N ( HT ) = I Na1 × X 2Σ + X 0 Σ TÝnh to¸n chi tiÕt cho ®iÓm ng¾n m¹ch t¹i N1: X Σ1,1) = X 1Σ + X ∆1,1) ( ( X Σ1,1) = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j + X 2Σ // X 0 Σ ( 1,89.2,18 X Σ1,1) = 0,5 + 1,39 + 0 + = 2,85 ( 1,89 + 2,18 1,89.2,18 1 1000 I N ( HT ) = 3 × 1 − × = 12,67 '' (1,89 + 2,18) 2,85 2 3 × 24 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 4
 5. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le X 2Σ I 0 N ( HT ) = I Na1 × X 2Σ + X 0 Σ 1,89 I 0 N ( HT ) = 12,67 × = 6,28 1,89 + 2,18 TÝnh to¸n t−¬ng tù cho c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch cßn l¹i, ta cã b¶ng sau: §iÓm N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 ng¾n m¹ch X 1ΣN Ω 0 3,39 6,77 10,16 13,54 15,95 18,36 20,77 23,18 i X 1Σ Ω 1,89 5,28 8,66 12,05 15,43 17,84 20,25 22,66 25,07 X 0 ΣN i Ω 0 8,51 17,02 25,52 34,03 40,35 46,66 52,98 59,29 X 0Σ Ω 2,18 10,68 19,19 27,7 36,21 42,52 48,84 55,15 61,47 XΣ Ω 2,85 8,78 14,60 20,42 26,23 30,39 34,54 38,70 42,86 '' I N ( HT ) kA 12,67 4,18 2,53 1,81 1,41 1,22 1,07 0,96 0,87 I 0'N ( HT ) kA ' 6,28 1,53 0,87 0,61 0,47 0,40 0,35 0,31 0,28 c, Ng¾n m¹ch mét pha: §iÖn kh¸ng tæng: X Σ1) = X 1Σ + X ∆1) ( ( X ∆1) = X 2Σ + X 0Σ ( I N = m.I a1 m=3 X 1Σ = X 2 Σ trong ®ã: X 1Σ = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j X 0Σ = X 0 HT + X 0 B + X 0ΣN j 1 Dßng thø tù kh«ng lµ: I 0 N = .I N 3 TÝnh to¸n chi tiÕt cho ®iÓm ng¾n m¹ch t¹i N1: X Σ1) = X 1Σ + X ∆1) ( ( T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 5
 6. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le X Σ1) = 1,89 + 1,89 + 2,18 = 5,96 ( 1 1000 I N ( HT ) = 3 × × = 12,62 '' 5,96 3 × 24 1 I 0 N = .12,62 = 4,24 3 TÝnh to¸n t−¬ng tù cho c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch cßn l¹i, ta cã b¶ng sau: §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X 1ΣN Ω 0 3,385 6,77 10,16 13,54 15,95 18,36 20,77 23,18 i X 1Σ Ω 1,89 5,275 8,66 12,05 15,43 17,84 20,25 22,66 25,07 X 0 ΣN i Ω 0 8,51 17,02 25,52 34,03 40,35 46,66 52,98 59,29 X 0Σ Ω 2,18 10,68 19,19 27,7 36,21 42,52 48,84 55,15 61,47 XΣ Ω 5,72 21 36,3 51,6 66,83 78 89,1 100,2 111 '' I N ( HT ) kA 12,62 3,44 1,99 1,4 1,08 0,93 0,81 0,72 0,65 I 0'N ( HT ) ' 4,24 1,52 0,93 0,67 0,52 0,45 0,40 0,35 0,32 kA 3. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch trong chÕ ®é cùc tiÓu: ë chÕ ®é cùc tiÓu, ta c¾t bít mét MBA nªn chØ cã mét MBA lµm viÖc. V× thÕ: XB = 2,78. a, Ng¾n m¹ch hai pha: §iÖn kh¸ng tæng: X Σ1) = X 1Σ + X ∆1) ( ( X ∆1) = X 2 Σ ( I N = m.I a1 m= 3 X 1Σ = X 2 Σ trong ®ã: X 1Σ = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j X 0Σ = X 0 HT + X 0 B + X 0ΣN j T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 6
 7. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X 1ΣN i 0 3,39 6,77 10,2 13,5 16 18,4 20,8 23,2 X 1Σ 3,49 6,88 10,3 13,6 17 19,4 21,9 24,3 26,7 XΣ 6,99 13,8 20,5 27,3 34,1 38,9 43,7 48,5 53,3 '' I N ( HT ) 5,96 3,03 2,03 1,53 1,22 1,07 0,95 0,86 0,78 b, Ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt: §iÖn kh¸ng tæng: X Σ1,1) = X 1Σ + X ∆1,1) ( ( X ∆1,1) = X 2 Σ // X 0 Σ ( I N = m.I a1 X 2Σ . X 0Σ m = 3. 1 − ( X 2Σ + X 0Σ ) 2 X 1Σ = X 2 Σ trong ®ã: X 1Σ = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j X 0Σ = X 0 HT + X 0 B + X 0ΣN j X 2Σ I 0 N ( HT ) = I Na1 × X 2Σ + X 0 Σ §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X 1ΣN i 0 3,39 6,77 10,2 13,5 16 18,4 20,8 23,2 X 1Σ 3,49 6,88 10,3 13,6 17 19,4 21,9 24,3 26,7 X 0 ΣN i 0 8,51 17 25,5 34 40,3 46,7 53 59,3 X 0Σ 3,57 12,1 20,6 29,1 37,6 43,9 50,2 56,5 62,9 XΣ 5,26 11,3 17,1 22,9 28,8 32,9 37,1 41,2 45,4 '' I N ( HT ) 6,86 3,24 2,15 1,61 1,28 1,12 1 0,9 0,82 I 0'N ( HT ) ' 3,41 1,27 0,78 0,56 0,44 0,38 0,33 0,30 0,27 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 7
 8. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le c, Ng¾n m¹ch mét pha: §iÖn kh¸ng tæng: X Σ1) = X 1Σ + X ∆1) ( ( X ∆1) = X 2Σ + X 0Σ ( I N = m.I a1 m=3 X 1Σ = X 2 Σ trong ®ã: X 1Σ = X 1HT + X 1B + X 1ΣN j X 0Σ = X 0 HT + X 0 B + X 0ΣN j 1 Dßng thø tù kh«ng lµ: I 0 N = .I N 3 §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X 1ΣN i 0 3,39 6,77 10,2 13,5 16 18,4 20,8 23,2 X 1Σ 3,49 6,88 10,3 13,6 17 19,4 21,9 24,3 26,7 X 0 ΣN i 0 8,51 17 25,5 34 40,3 46,7 53 59,3 X 0Σ 3,57 12,1 20,6 29,1 37,6 43,9 50,2 56,5 62,9 XΣ 10,6 25,8 41,1 56,4 71,7 82,8 93,9 105 116 '' I N ( HT ) 6,84 2,79 1,76 1,28 1,01 0,87 0,77 0,69 0,62 '' I 0 N ( HT ) 2,30 1,17 0,78 0,59 0,47 0,41 0,37 0,33 0,30 Ta cã b¶ng tæng kÕt dßng ng¾n m¹ch theo chiÒu dµi ®−êng d©y: ChÕ ®é Dßng IN N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 (3) IP 12,73 4,56 2,78 2 1,56 1,35 1,19 1,06 0,96 IP 12,67 4,18 2,53 1,81 1,41 1,22 1,07 0,96 0,87 (1,1) Max 3I0 18,84 4,59 2,61 1,83 1,41 1,2 1,05 0,93 0,84 IP 12,62 3,44 1,99 1,4 1,08 0,93 0,81 0,72 0,65 (1) 3I0 12,72 4,56 2,79 2,01 1,56 1,35 1,2 1,05 0,96 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 8
 9. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le (2) IP 5,96 3,03 2,03 1,53 1,22 1,07 0,95 0,86 0,78 IP 6,86 3,24 2,15 1,61 1,28 1,12 1 0,9 0,82 (1,1) Min 3I0 10,23 3,81 2,34 1,68 1,32 1,14 0,99 0,9 0,81 IP 6,84 2,79 1,76 1,28 1,01 0,87 0,77 0,69 0,62 (1) 3I0 6,9 3,51 2,34 1,77 1,41 1,23 1,11 0,99 0,9 Dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt øng víi tõng tr−êng hîp lµ: ChÕ ®é N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Max 12,73 4,56 2,78 2 1,56 1,35 1,19 1,06 0,96 Min 6,86 3,24 2,15 1,61 1,28 1,12 1 0,9 0,82 3I0max 18,84 4,59 2,79 2,01 1,56 1,35 1,2 1,05 0,96 3I0min 10,23 3,81 2,34 1,77 1,41 1,23 1,11 0,99 0,9 §−êng ®Æc tÝnh cña dßng ng¾n m¹ch ë chÕ ®é cùc ®¹i vµ cùc tiÓu: 14 12 10 8 6 4 2 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 9
 10. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le §−êng ®Æc tÝnh cña dßng thø tù kh«ng 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 10
 11. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le III. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè b¶o vÖ: 1. Dßng khëi ®éng I kd : a. §èi víi ®−êng d©y 2: B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh: I kd = K at .I Nng max = 1,2.0,96 = 1,152 kA trong ®ã: Kat lµ hÖ sè an toµn, Kat = 1,2 INngmax lµ dßng ng¾n m¹ch ba pha cùc ®¹i ë ®Çu ®−êng d©y tiÕp theo. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian: I kd = K .I lv max = 1,6 × 133,65 = 213,84 A trong ®ã: K lµ hÖ sè chØnh ®Þnh, K = 1,6 Ilvmax lµ dßng lµm viÖc cùc ®¹i cña m¸y biÕn dßng thø hai. B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh thø tù kh«ng: 0,96 I 0 kd = K 0 at .I 0 N 9 max = 1,2. = 0,384kA 3 trong ®ã: K0at lµ hÖ sè an toµn, K0at = 1,2 I0N9max lµ dßng ng¾n m¹ch thø tù kh«ng lín nhÊt t¹i nót 9. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian thø tù kh«ng: I 0 kd = K 0 .I ddBI 2 = 0,3.150 = 45 A trong ®ã: K0 lµ hÖ sè chØnh ®Þnh, K0 = 1,2 Id®BI2 lµ dßng danh ®Þnh cña m¸y biÕn dßng thø hai. b. §èi víi ®−êng d©y 1: B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh: I kd = K at .I Nng max = 1,2.1,56 = 1,872kA trong ®ã: Kat lµ hÖ sè an toµn, Kat = 1,2 INngmax lµ dßng ng¾n m¹ch ba pha cùc ®¹i ë ®Çu ®−êng d©y tiÕp theo. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian: I kd = K .I lv max = 1,6 × 218,55 = 349,68 A trong ®ã: K lµ hÖ sè chØnh ®Þnh, K = 1,6 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 11
 12. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le Ilvmax lµ dßng lµm viÖc cùc ®¹i cña m¸y biÕn dßng thø nhÊt. B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh thø tù kh«ng: 1,56 I 0 kd = K 0 at .I 0 N 5 max = 1,2. = 0,624kA 3 trong ®ã: K0at lµ hÖ sè an toµn, K0at = 1,2 I0N5max lµ dßng ng¾n m¹ch thø tù kh«ng lín nhÊt t¹i nót 5. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian thø tù kh«ng: I 0 kd = K 0 .I ddBI 1 = 0,3.250 = 75 A trong ®ã: K0 lµ hÖ sè chØnh ®Þnh, K0 = 1,2 Id®BI1 lµ dßng danh ®Þnh cña m¸y biÕn dßng thø nhÊt. 2. X©y dùng thêi gian lµm viÖc theo chiÒu dµi ®−êng d©y cña c¸c b¶o vÖ ë chÕ ®é cùc ®¹i : a. X©y dùng ®¹i l−îng ®Æt vÒ thêi gian TP2 • Víi nót 9: 80 t 2( N 9) = TP 2 = t pt 2 + ∆t −1 2 I*N 9 ⇒ t 2 ( N 9) = 1,25 + 0,3 = 1,55 s §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N9 theo c«ng thøc sau: I N 9 max 0,96.10 3 I *N 9 = = = 4,489 I kd 2 213,84 I *2N 3 − 1 4,489 2 − 1 ⇒ TP 2 = t 2 ( N 9 ) × = 1,55 × = 0,37 80 80 • Víi nót 8: 80 t 2 ( N 8) = TP 2 −1 2 I*N 8 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N8 theo c«ng thøc sau: I N 8 max 1,06.10 3 I *N 8 = = = 4,96 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2 ( N 8) = × 0,37 = 1,25s 4,96 2 − 1 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 12
 13. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le • Víi nót 7: 80 t 2( N 7) = TP 2 −1 2 I*N 7 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N7 theo c«ng thøc sau: I N 7 max 1,19.10 3 = = = 5,56 I *N 7 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2( N 7 ) = × 0,37 = 0,98 s 5,56 2 − 1 • Víi nót 6: 80 t 2( N 6) = TP 2 −1 2 I*N 6 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N6 theo c«ng thøc sau: I N 6 max 1,35.10 3 I *N 6 = = = 6,31 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2( N 6) = × 0,37 = 0,76s 6,312 − 1 • Víi nót 5: 80 t 2 ( N 5) = TP 2 −1 2 I*N 5 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N5 theo c«ng thøc sau: I N 5 max 1,56.10 3 I *N 5 = = = 7,3 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2( N 5) = × 0,37 = 0,57 s 7,3 2 − 1 b. X©y dùng ®¹i l−îng ®Æt vÒ thêi gian TP1 : • Víi nót 5: Ng¾n m¹ch t¹i N5, b¶o vÖ BV1 t¸c ®éng chËm h¬n BV2 t1(N5)=t2(N5)+∆t=0,57 + 0,3 = 0,87 s §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N5 theo c«ng thøc sau: T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 13
 14. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le I N 5 max 1,56.10 3 I *N 5 = = = 4,46 I kd 1 349,68 I *2N 5 − 1 4,46 2 − 1 ⇒ TP1 = t1( N 5) × = 0,87 × = 0,22 80 80 • Víi nót 4: 80 t1( N 4) = TP1 −1 2 I*N 4 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N4 theo c«ng thøc sau: 2.10 3 I N 4 max I *N 4 = = = 5,72 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 4) = × 0,22 = 0,55 s 5,72 2 − 1 • Víi nót 3: 80 t1( N 3) = TP1 −1 2 I*N 3 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N3 theo c«ng thøc sau: I N 3 max 2,78.10 3 I *N 3 = = = 7,95 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 3) = × 0,22 = 0,28 s 7,95 2 − 1 • Víi nót 2: 80 t1( N 2) = TP1 −1 2 I*N 2 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N2 theo c«ng thøc sau: I N 2 max 4,56.10 3 I *N 2 = = = 13 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 2) = × 0,22 = 0,1 s 13 2 − 1 • Víi nót 1: 80 t1( N 1) = TP1 I −1 2 *N 1 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N1 theo c«ng thøc sau: T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 14
 15. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le I N 1 max 12,73.10 3 I *N1 = = = 36,4 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 1) = × 0,22 = 0,019 s 30,4 2 − 1 3. X©y dùng thêi gian lµm viÖc theo chiÒu dµi ®−êng d©y cña c¸c b¶o vÖ ë chÕ ®é cùc tiÓu : Nh− ®· tÝnh to¸n ë phÇn ng¾n m¹ch cùc ®¹i, ta cã: TP2 = 0,37 TP1 = 0,22 a. X©y dùng ®¹i l−îng ®Æt vÒ thêi gian TP2 • Víi nót 9: 80 t 2( N 9) = TP 2 −1 2 I *N 9 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N9 theo c«ng thøc sau: I N 9 max 0,82.10 3 = = = 3,83 I *N 9 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2( N 9) = × 0,37 = 2,16 s 3,83 2 − 1 • Víi nót 8: 80 t 2 ( N 8) = TP 2 −1 2 I*N 8 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N8 theo c«ng thøc sau: I N 8 max 0,9.10 3 I *N 8 = = = 4,21 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2 ( N 8) = × 0,37 = 1,77 s 4,212 − 1 • Víi nót 7: 80 t 2( N 7) = TP 2 −1 2 I *N 7 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N7 theo c«ng thøc sau: T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 15
 16. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le I N 7 max 1.10 3 I *N 7 = = = 4,68 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2( N 7) = × 0,37 = 1,42 s 4,68 2 − 1 • Víi nót 6: 80 t 2( N 6) = TP 2 −1 2 I *N 6 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N6 theo c«ng thøc sau: I N 6 max 1,12.10 3 I *N 6 = = = 5,24 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2( N 6) = × 0,37 = 1,12 s 5,24 2 − 1 • Víi nót 5: 80 t 2 ( N 5) = TP 2 −1 2 I *N 5 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N5 theo c«ng thøc sau: I N 5 max 1,28.10 3 I *N 5 = = = 5,99 I kd 2 213,84 80 ⇒ t 2 ( N 5) = × 0,37 = 0,85 s 5,99 2 − 1 b. X©y dùng ®¹i l−îng ®Æt vÒ thêi gian TP1 : • Víi nót 5: 80 t1( N 5) = TP1 −1 2 I*N 5 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N5 theo c«ng thøc sau: I N 5 max 1,28.10 3 = = = 3,66 I *N 5 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 5) = × 0,22 = 1,42 s 3,66 2 − 1 • Víi nót 4: T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 16
 17. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le 80 t1( N 4) = TP1 −1 2 I *N 4 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N4 theo c«ng thøc sau: I N 4 max 1,61.10 3 I *N 4 = = = 4,6 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 4) = × 0,22 = 0,87 s 4,6 2 − 1 • Víi nót 3: 80 t1( N 3) = TP1 −1 2 I*N 3 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N3 theo c«ng thøc sau: I N 3 max 2,15.10 3 I *N 3 = = = 6,15 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 3) = × 0,22 = 0,47 s 6,15 2 − 1 • Víi nót 2: 80 t1( N 2) = TP1 −1 2 I *N 2 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N2 theo c«ng thøc sau: I N 2 max 3,24.10 3 = = = 9,26 I *N 2 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 2) = × 0,22 = 0,2 s 9,26 2 − 1 • Víi nót 1: 80 t1( N 1) = TP1 I −1 2 *N 1 §ång thêi, ta tÝnh ®−îc I*N1 theo c«ng thøc sau: I N 1 max 6,86.10 3 I *N 1 = = = 19,6 I kd 1 349,68 80 ⇒ t1( N 1) = × 0,22 = 0,05 s 19,6 2 − 1 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 17
 18. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le VËy thêi gian t¸c ®éng cña c¸c r¬le trong tõng chÕ ®é lµ: ChÕ BV1 BV2 ®é N1 N2 N3 N4 N5 N5 N6 N7 N8 N9 Max 0,019 0,1 0,28 0,55 0,87 0,57 0,76 0,98 1,25 1,55 Min 0,05 0,2 0,47 0,87 1,42 0,85 1,12 1,42 1,77 2,16 Tõ b¶ng trªn, ta cã ®å thÞ sau: 2.5 2 1.5 1 0.5 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 18
 19. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le IV. X¸c ®Þnh vïng b¶o vÖ cña b¶o vÖ c¾t nhanh. KiÓm tra ®é nhËy cña b¶o vÖ : 1. X¸c ®Þnh vïng b¶o vÖ : LCnmin, LCnmax Tõ quan hÖ IN = f(L) cho ta hai ®−êng biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a dßng ng¾n m¹ch vµ chiÒu dµi ®−êng d©y trong chÕ ®é cùc ®¹i vµ cùc tiÓu. Tõ kÕt qu¶ tÝnh dßng khëi ®éng cña b¶o vÖ c¾t nhanh ®· tÝnh trong phÇn 3, ta x¸c ®Þnh ®−îc hai ®−êng th¼ng song song víi trôc hoµnh t¹i c¸c gi¸ trÞ khëi ®éng cña b¶o vÖ. Giao ®iÓm cña c¸c ®å thÞ nµy chÝnh lµ vïng b¶o vÖ c¾t nhanh trong c¸c chÕ ®é cùc ®¹i vµ cùc tiÓu. • §èi víi dßng ®iÖn pha 14 12 10 8 6 4 2 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 - §−êng d©y D2 : lCNmax D2 = 7,6 Km lCNmin D2 = 3,7 - §−êng d©y D1 : lCNmax D1 = 16 Km lCNmin D1 = 12,5 Km • §èi víi dßng thø tù kh«ng : T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 19
 20. Bµi tËp dµi m«n : B¶o vÖ R¬-le 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 - §−êng d©y D2 : lCNmax D2 = 8,75 km lCNmin D2 = 6,6 km - §−êng d©y D1 : lCNmax D1 = 16 km lCNmin D1 = 14 km 2. KiÓm tra ®é nh¹y: • §èi víi dßng ®iÖn pha I N min Kn = I kd - §èi víi b¶o vÖ D1 INmin=IN5min=1,56 kA Ik®1=A 1,56.10 3 K n1 = = 4,46 > 1,5 (®¹t yªu cÇu) 349,68 - §èi víi b¶o vÖ D2 T« NhËt T©n – líp HT§2_ K45_§HBKHN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản