Bài tập hình học lớp 6 - Chương 1

Chia sẻ: Thu Thuba | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
2.883
lượt xem
346
download

Bài tập hình học lớp 6 - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1) cho hình vẽ: Ghi chữ Đ, S sau mỗi câu 1) A ∈ b 2) Đường thẳng c đi qua điểm B A C ∙ ∙ 3) Đường thẳng c chứa điểm B a 4) Điểm C thuộc đường thẳng c B 5) Điểm B nằm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập hình học lớp 6 - Chương 1

  1. Bài tập hinh 6 trang 1 Bài 1) cho hình vẽ: Ghi chữ Đ, S sau mỗi câu 1) A ∈ b 2) Đường thẳng c đi qua điểm B A C 3) Đường thẳng c chứa điểm B ∙ ∙ a 4) Điểm C thuộc đường thẳng c B 5) Điểm B nằm trên ba đường thẳng b,c,d cd 6) B ∉ a 7) C ∉ a                                        8) Điểm C nằm ngoài đường thẳng b 9) Đường thẳng c không đi qua điểm B 10) Đường thẳng c không chứa điểm A 11) Điểm C không thuộc đường thẳng b Bài 2) cho hình vẽ: Ghi chữ Đ, S sau mỗi câu: 1) Ba điểm A, B, C thẳng hàng d 2) Ba điểm D, C, B thẳng hàng 3) Ba điểm D, C, A không thẳng hàng c 4) Điểm C nằm giữa hai điểm D và B CB 5) Điểm B nằm giữ• hai điểm C và A a D A 6) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D 7) Hai điểm B và D nằm cùng phía đối với điểm C b 8) Hai điểm B và D nằm cùng phía đối với điểm A 9) Hai điểm B và C nằm khác phía đối với điểm A 10) Hai điểm B và D nằm khác phía đối với điểm a C. Bài 3) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng Trên hình có mấy đường thẳng? 1) Ba 2) Sáu ∙ ∙ ∙ 3) Hai C A B 4) Một Bài 4) Cho A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Trên hình có bao nhiêu tia? ∙ ∙ ∙ 1) 12 ; 2) 10; 3) 6; 4) 3. xA y C B Bài 5) Cho A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng? ∙ ∙ ∙ 1) 12 ; 2) 10 ; 3) 6 ; 4) 3. xA y C B A B Bài 6) Dùng mũi tên nối∙ từ trái sang phải để có khẳng định đúng ∙ A B 1 ∙ ∙ A B ∙ ∙
  2. Tia AB Đoạn thẳng AB Đường thẳng AB Bài 7) Chọn câu đúng : Đoạn thẳng MN là hình có : A. Hai điểm; B. Ba điểm; C. Một điểm; D. Vô số điểm. Bài 8) Chọn câu đúng : Cho điểm E nằm giữa hai điểm A và B, AE = 3 cm; AB = 5 cm. Tính được EB = ? ∙ ∙ ∙ A E B D. Một đáp số khác . A. 8cm; B. 2cm; C. 3cm; Bài 9) Cho ba điểm A, E, F cùng nằm trên một đường thẳng nếu AE = 7cm, AF = 2cm, EF = 5cm thì: A. Điểm E nằm giữa hai điểm A và F; B. Điểm A nằm giữa hai điểm E và F; C. Điểm F nằm giữa hai điểm A và E; D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Bài 10) Cho hai điểm M và N cùng thuộc tia Ox có OM = 2cm; ON = 5cm, ta có: A. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N; B. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M; C. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Bài 11) Ghi chữ Đ hoặc S sau mỗi câu: Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. A. Nếu điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì AM = 3cm; B. Nếu AM = 3cm thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB; C. Nếu AM = MB = 3cm thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB; D. Nếu AM = MB thì M nằm giữa hai điểm A và B. * GV có thể giao Bài tập trắc nghiệm sau sau khi học hết nội dung chương I. Bài 12) Cho điểm E nằm giữa hai điểm F và D. Ghi chữ Đ hoặc S sau mỗi câu: A. Ba điểm D, E, F thẳng hàng; B. Hai điểm D và F nằm khác phía đối với điểm E; C. Hai điểm D và E nằm khác phía đối với điểm F; D.Hai điểm D và E nằm cùng phía đối với điểm F; E. DE < DF; F.Điểm E nằm giữa hai điểm D và F; G.Điểm E là trung điểm của đoạn thẳng DE nếu ED = EF; H. ED = EF. BP4: Giao bài tập mở để nâng cao kiến thức cho HS khá giỏi Bài 1. 1. Cho năm điểm A,B,C,D,E sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. a)Vẽ các đường thẳng đi qua từng cặp điểm trong các điểm nói trên. 2
  3. b) Có bao nhiêu đường thẳng, kể ra? 2. Cho 2010 điểm sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua từng cặp điểm trong các điểm nói trên; giải thích? 3.Cho 2010 điểm sao cho chỉ có ba điểm nào thẳng hàng; ngoài ba điểm thẳng hàng đã nêu không còn trường hợp nào có ba điểm thẳng hàng.Có bao nhiêu đường thẳng đi qua từng cặp điểm trong các điểm nói trên; giải thích ? Bài 2. 1.Cho bốn điểm A,B,C,M.Biết ba điểm B,M,N thẳng hàng, ba điểm B,A,N thẳng hàng. Hỏi ba điểm B,A,M có thẳng hàng không? Vì sao? 2. Cho bốn điểm A,B,C,M cùng nằm trên một đường thẳng. Biết B nằm giữa hai điểm A và C, M nằm giữa hai điểm A và B. a) B nằm giữa hai điểm M và C không, vì sao? b) M nằm giữa hai điểm A và C không, vì sao? Bài 3. Cho ba đường thẳng phân biệt sao cho: không cùng cắt nhau tại một điểm, không có hai đường thẳng nào song song. a) Vẽ hình b) Từng cặp đường thẳng cắt nhau tạo ra bao nhiêu giao điểm. Bài 4.Giải thích vì sao hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào? Bài 5. 1.Cho đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy theo thứ tự lấy 15 điểm A1; A2; A3; …A15. a) Trên hình có bao nhiêu tia , giải thích? b) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng, giải thích? 2.Cho đường thẳng xy.Trên đường thẳng xy lấy một số điểm phân biệt. Biết rằng với các điểm đã cho trên hình ta có 120 đoạn thẳng.Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm phân biệt? Bài 6.Vẽ hình theo diễn đạt: Cho đoạn thẳng AB. Lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B, vẽ đường thẳng xy qua điểm M; A,B không thuộc xy, trên tia Mx lấy điểm C, vẽ đường thẳng uv qua điểm C sao cho uv cắt đoạn thẳng AB tại điểm D nằm giữa hai điểm M và B. Bài 7. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho : OM = 3ON, MN = 4cm. Tính OM, ON? Bài 8. 1Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng AM, P là trung điểm của đoạn thẳng AN. Biết AP = 1cm. Tính AB? 2. Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn thẳng AM, Klà trung điểm của đoạn thẳng MB. Biết AB = 6cm. 3
  4. Tính IK? 4
Đồng bộ tài khoản