Bài tập Lập trình

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
221
lượt xem
78
download

Bài tập Lập trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình từ hàm WinMain: Đọc tập tin input.txt các thông tin: • Dòng đầu là số n • Dòng kế tiếp có n số nguyên, mỗi số cách một khoảng trắng Yêu cầu: a) Tính tổng của dãy số trên và thông báo bằng MessageBox b) Tìm phần tử lớn nhất của dãy và thông báo bằng MessageBox c) Sắp xếp tăng dần dãy số trên rồi xuất ra tập tin output.txt như sau: • Dòng đầu là số n • Dòng kế tiếp có n số nguyên, mỗi số cách một khoảng trắng Sau khi ghi xong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Lập trình

  1. Người soạn: Nguyễn Đức Hoàng Hạ Bài tập tuần 1 Ngày soạn: 26-2-2005 Email: ndhha@fit.hcmuns.edu.vn Viết chương trình từ hàm WinMain: Đọc tập tin input.txt các thông tin: • Dòng đầu là số n • Dòng kế tiếp có n số nguyên, mỗi số cách một khoảng trắng Yêu cầu: a) Tính tổng của dãy số trên và thông báo bằng MessageBox b) Tìm phần tử lớn nhất của dãy và thông báo bằng MessageBox c) Sắp xếp tăng dần dãy số trên rồi xuất ra tập tin output.txt như sau: • Dòng đầu là số n • Dòng kế tiếp có n số nguyên, mỗi số cách một khoảng trắng Sau khi ghi xong thi thông báo “Da sap xep du lieu va ghi vao tap tin output.txt”. d) Đếm số số nguyên tố trong dãy và thông báo kết quả bằng MessageBox (Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó) Một số hướng dẫn: • Tạo project: File à New à (Projects) Win32 Application (Nhập tên project) à A simple Win32 Application • Cú pháp lệnh MessageBox: int MessageBox( HWND hWnd, LPCTSTR lpText, //chuỗi ký tự LPCTSTR lpCaption, //chuỗi ký tự UINT uType ); Xem chi tiết trong MSDN Ví dụ cách dùng: MessageBox(NULL,”Noi dung thong bao”, “Thong bao so 1”, MB_OK); • Ví dụ thông báo một số nguyên x la số nguyên tố: int x = 7; char buf[100]; sprintf(buf,”so x=%d la so nguyen to”, x); MessageBox(NULL, buf, “So nguyen to”, MB_OK); (Nhớ include tập tin “stdio.h” vào để sử dụng lệnh sprintf) • Debug: - Chạy chương trình dạng debug: F5 - Chạy từng lệnh: F10 - Chạy vào trong hàm con: F11 - Chạy tới vị trí trỏ chuột: Ctrl+F10 - Đánh dấu vị trí dừng (Breakpoint) : F9 Một số câu hỏi: 1) Ba biến sau khác nhau như thế nào? char * str1; char str2[]; char str3[100]; 2) Truyền tham biến và truyền tham trị khác nhau như thế nào? Cho 1 ví dụ về kết quả chạy chương trình sẽ khác nhau nếu dùng cách truyền tham số khác nhau. ------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản