intTypePromotion=1

Bài tập lập trình ASP.NET

Chia sẻ: Đoàn Trần Nghiệp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
348
lượt xem
137
download

Bài tập lập trình ASP.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập lập trình asp.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lập trình ASP.NET

 1. TRƯ NG I H C TG B MÔN CNTT -oOo- BÀI T P L P TRÌNH ASP.NET Bài 1: T ng quan v ASP.NET 1.1: T o m i 1 Project. 1.2: T o trang Chao.aspx. TTDT – BMCNTT Trang 1
 2. Bài 2: HTML Server Control 2.1: H sơ ăng ký. TTDT – BMCNTT Trang 2
 3. 2.2: Upload t p tin. TTDT – BMCNTT Trang 3
 4. Bài 3: Web Server Control 3.1: c báo. TTDT – BMCNTT Trang 4
 5. 3.2: Câu chào. TTDT – BMCNTT Trang 5
 6. 3.3: Album các loài hoa. 3.4: ơn t hàng. TTDT – BMCNTT Trang 6
 7. TTDT – BMCNTT Trang 7
 8. 3.4: Phi u ý ki n ngư i tiêu dùng. TTDT – BMCNTT Trang 8
 9. 3.6: Bài t p các i u khi n cơ b n. TTDT – BMCNTT Trang 9
 10. 3.7: Thông tin ăngnh p. TTDT – BMCNTT Trang 10
 11. TTDT – BMCNTT Trang 11
 12. 3.8: Tìm quân c . TTDT – BMCNTT Trang 12
 13. 3.9: L ch bàn. TTDT – BMCNTT Trang 13
 14. 3.10: Upload và xem t p tin. TTDT – BMCNTT Trang 14
 15. 3.11: H sơ ăng ký. TTDT – BMCNTT Trang 15
 16. TTDT – BMCNTT Trang 16
 17. 3.12: S n ph m k o. TTDT – BMCNTT Trang 17
 18. HƯ NG D N GI I BÀI T P ASP.NET Yêu c u x lý: 2.1: Nút ăng ký: S ki n Server_Click – Dùng t.t Value c a các i u khi n nh p li u – Dùng thu c tính InnerHTML c a k Div – Chu i giá tr gán cho t.tính trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (, , – ... ) Yêu c u x lý: 2.2: Nút Upload : S ki n Server_Click: – Upload t p tin: Nh n ư ng d n và tên t p tin t Client: tt PostedFile.FileName L y tên t p tin : pt System.IO.Path.GetFileName Copy t p tin lên server: pt PostedFile.SaveAs Xu t danh sách t p tin: Khai báo thư m c truy xu t (Upload): ki u Directory ho c l p System.IO.DirectoryInfo Truy xu t các t p tin trong thư m c này: pt GetFiles TTDT – BMCNTT Trang 18
 19. Yêu c u x lý: 3.1: Khi m trang: (s ki n Load) – S d ng t.t Text c a Label Chu i giá tr gán cho t.tính trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (, , ) Liên k t n các trang báo: – S d ng thu c tính NavigateURL và Target Yêu c u x lý: 3.2: Nút Thay i câu chào: Thu c tính OnClientClick: Dùng ngôn ng JavaScript h i ngư i s d ng S ki n Click Thu c tính Text c a Label Giá tr chu i gán cho t.t trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (, , …) Yêu c u x lý: 3.3: Ch n Danh sách hoa : Thu c tính AutoPostBack: True S ki n SelectedIndexChanged Khai báo m ng ch a t p h p các chu i tên t p tin hình nh TTDT – BMCNTT Trang 19
 20. Gán giá tr tt ImageURL c a Image và tt Text c a Lable: S d ng d ng tt SelectedIndex và Items c a ListBox Yêu c u x lý: 3.4: Nút : – Ki m tra S lư ng: dùng hàm Val Thêm vào Danh sách bánh ư c t: tt SelectedIndex, Items và pt Items.Add c a ListBox Nút : − Khai báo m t m ng dùng lưu tr giá tr các ch s c a các m c ư c ch n trong ListBox: pt GetSelectedIndices c a ListBox Duy t m ng trên và xóa các m c trong ListBox có ch s tương ng v i giá tr c a t ng p.t trong m ng: pt Items.RemoveAt Nút : − Dùng tt Text ho c InnerHTML ( i v i k Div) nh n chu i giá tr t các i u khi n nh p li u Chu i gía tr có ch a các tag HTML nh d ng văn b n và tag t o b ng Lưu ý: duy t các m c trong ListBox l y tên bánh và s lư ng : tt Items c a ListBox và các pt c t chu i như LastIndexOf, SubString Yêu c u x lý: 3.5: Xây d ng th t c Xu t danh sách tiêu chu n bình ch n tương ng v i các s n ph m: – Khai báo bi n lưu tr Danh sách tiêu chu n: ki u ArrayList | SortedList | Hashtable Ki m tra s n ph m ư c ch n thêm các tiêu chu n tương ng vào bi n trên: dùng tt SelectedIndex c a RadioButtonList và pt Add c a bi n trên Liên k t giá tr c a bi n trên v i i u khi n BulletedList: s d ng tt DataSource và pt DataBinding Khi m trang: – M c nh S n ph m Máy gi t ư c ch n và xu t danh sách bình ch n c a máy gi t: g i th t c Xu t danh sách tiêu chu n Ch n Danh sách s n ph m: – Xu t danh sách bình ch n tuơng ng: g i th t c Xu t danh sách tiêu chu n Xu t tên c a s n ph m ư c ch n ra k Label: dùng tt Text c a Label và SelectedValue c a RadioButtonList Khi nh n nút : – Khai báo bi n dùng lưu tr các tiêu chu n ư c bình ch n: ki u ArrayList Duy t các m c trên trên CheckBoxList và ki m tra m c nào ư c ch n thì thêm vào m ng trên: tt Selected c a CheckBoxList Liên k t d li u c a m ng trên vào k BulletedList: tt DataSource và pt DataBind c a BulletedList TTDT – BMCNTT Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2