Bài tập lớn số 02: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BECNOULLI

Chia sẻ: Nguyen Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
148
lượt xem
38
download

Bài tập lớn số 02: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BECNOULLI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường hầm dẫn nước từ sông vào giếng; sau đó máy bơm bơm nước từ giếng lên tháp. Xác định độ cao đặt máy bơm h (từ trục của máy bơm đến mực nước của giếng). Cho biết lưu lượng Q và cột áp chân không [hck ] ở ống hút. Ống hút bằng gang, chiều dài l , đường kính d, hệ số nhám n1 = 0,010 ÷ 0,030 , có chổ uống cong, hệ số góc α = 600 ÷ 900 , cho R0 / R = 0,2 ÷ 0,4 lưới chắn rác ở đầu ống hút có van một chiều....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn số 02: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BECNOULLI

  1. 1 Bài tập lớn số 02: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BECNOULLI Đường hầm dẫn nước từ sông vào giếng; sau đó máy bơm bơm nước từ giếng lên tháp. 1- Xác định độ cao đặt máy bơm h (từ trục của máy bơm đến mực nước của giếng). Cho biết lưu lượng Q và cột áp chân không [h ck ] ở ống hút. Ống hút bằng gang, chiều dài l , đường kính d, hệ số nhám n 1 = 0,010 ÷ 0,030 , có chổ uống cong, hệ số góc α = 600 ÷ 900 , cho R0 / R = 0,2 ÷ 0,4 lưới chắn rác ở đầu ống hút có van một chiều. 2- Xác định kích thước của đường hầm, chiều dài L hệ số nhám n2 = 0,015 ÷ 0,035 đường hầm có lưới chắn rác có hệ số tổn thất là ξ = 0,3 ÷ 0,6 . Tính xong qui tròn 1 dm, và tính lại Δz là bao nhiêu ? 3- Tính cột nước bơm và công suất của máy bơm, biết ống đẩy có tổn thất cục bộ tại cửa ra với ξ r = 1, chiều dài, đường kính, hệ số nhám giống ống hút. Hiệu suất của máy bơm là 80%. 4- Vẽ đường tổng cột nước và đường đo áp cho cả hệ thống. Trong bảng số liệu sau đây, mổi sinh viên sử dụng một hàng số liệu theo số thứ tự của danh sách lớp học (lớp A, từ số 1 đến 70, lớp B từ 1 + 70 đến 70 + 70, lớp C từ 1 + 140 đến 70 + 140). Tháp nước Ống đẩy Máy bơm sông ∆z Pa Ro h L Đường hầm d Ống hút Giếng
  2. 2 Số liệu bài tập lớn số 02 TT Q(l/s) d(mm) hck(m) l(m) ∆ Z(m) L(m) Hình dạng mặt cắt đường hầm 1 35 250 6,0 7 0,15 60 vuông 2 40 300 6,2 8 0,20 70 tròn 3 45 250 6,4 9 0,25 80 vuông 4 50 200 6,6 10 0,15 90 tròn 5 35 250 6,0 11 0,20 100 vuông 6 40 300 6,2 12 0,25 60 tròn 7 45 350 6,4 7 0,15 70 vuông 8 50 250 6,6 8 0,20 80 tròn 9 35 300 6,0 9 0,25 90 vuông 10 40 250 6,2 10 0,15 100 tròn 11 45 200 6,4 11 0,20 60 vuông 12 50 250 6,6 12 0,25 70 tròn 13 35 300 6,0 7 0,15 80 vuông 14 40 350 6,2 8 0,20 90 tròn 15 45 250 6,4 9 0,25 100 vuông 16 50 300 6,6 10 0,15 60 tròn 17 35 250 6,0 11 0,20 70 vuông 18 40 200 6,2 12 0,25 80 tròn 19 45 250 6,4 12 0,15 90 vuông 20 50 300 6,6 7 0,20 100 tròn 21 35 350 6,0 8 0,25 60 vuông 22 40 250 6,2 9 0,15 70 tròn 23 45 300 6,4 10 0,20 80 vuông 24 50 250 6,6 11 0,25 90 tròn 25 35 200 6,0 12 0,15 100 vuông 26 40 250 6,2 7 0,20 60 tròn 27 45 300 6,4 8 0,25 70 vuông 28 50 250 6,6 9 0,15 60 tròn 29 35 300 6,0 10 0,20 70 vuông 30 40 250 6,2 11 0,25 80 tròn 31 45 200 6,4 12 0,15 90 vuông 32 50 250 6,6 7 0,20 100 tròn 33 35 300 6,0 8 0,25 60 vuông 34 40 350 6,2 9 0,15 70 tròn 35 45 250 6,4 10 0,20 80 vuông 36 50 300 6,6 11 0,25 90 tròn 37 35 250 6,0 12 0,15 100 vuông 38 40 200 6,2 7 0,20 60 tròn 39 45 250 6,4 8 0,25 70 vuông 40 50 300 6,6 9 0,15 60 tròn 41 35 250 6,0 10 0,20 70 vuông 42 40 300 6,2 11 0,25 80 tròn
  3. 3 43 45 250 6,4 12 0,15 90 vuông 44 50 200 6,6 7 0,20 100 tròn 45 35 250 6,0 8 0,25 60 vuông 46 40 300 6,2 9 0,15 70 tròn 47 45 350 6,4 10 0,20 80 vuông 48 50 250 6,6 11 0,25 90 tròn 49 35 300 6,0 12 0,15 100 vuông 50 40 250 6,2 7 0,20 60 tròn 51 45 200 6,4 8 0,25 70 vuông 52 50 250 6,6 9 0,15 60 tròn 53 35 300 6,0 10 0,20 70 vuông 54 40 250 6,2 11 0,25 80 tròn 55 45 300 6,4 12 0,15 90 vuông 56 50 250 6,6 7 0,20 100 tròn 57 35 200 6,0 8 0,25 60 vuông 58 40 250 6,2 9 0,15 70 tròn 59 45 300 6,4 10 0,20 80 vuông 60 50 350 6,6 11 0,25 90 tròn 61 35 250 6,0 12 0,15 100 vuông 62 40 300 6,2 7 0,20 60 tròn 63 45 250 6,4 8 0,25 70 vuông 64 50 200 6,6 9 0,15 60 tròn 65 35 250 6,0 10 0,20 70 vuông 66 40 300 6,2 11 0,25 80 tròn 67 45 250 6,4 12 0,15 90 vuông 68 50 300 6,6 7 0,20 100 tròn 69 35 250 6,0 8 0,25 60 vuông 70 40 200 6,2 9 0,15 70 tròn 71 45 250 6,4 10 0,20 80 vuông 72 50 300 6,6 11 0,25 90 tròn 73 35 350 6,0 12 0,15 100 vuông 74 40 250 6,2 7 0,20 60 tròn 75 45 300 6,4 8 0,25 70 vuông 76 50 250 6,6 9 0,15 60 tròn 77 35 200 6,0 10 0,20 70 vuông 78 40 250 6,2 11 0,25 80 tròn 79 45 300 6,4 12 0,15 90 vuông 80 50 250 6,6 7 0,20 100 tròn 81 35 300 6,0 8 0,25 60 vuông 82 40 250 6,2 9 0,15 70 tròn 83 45 200 6,4 10 0,20 80 vuông 84 50 250 6,6 11 0,25 90 tròn 85 35 300 6,0 12 0,15 100 vuông 86 40 350 6,2 7 0,20 60 tròn 87 45 250 6,4 8 0,25 70 vuông 88 50 300 6,6 9 0,15 60 tròn
  4. 4 89 35 250 6,0 10 0,20 70 vuông 90 40 200 6,2 11 0,25 80 tròn 91 45 250 6,4 12 0,15 90 vuông 92 45 300 6,6 7 0,20 100 tròn 93 50 250 6,0 8 0,25 60 vuông 94 35 300 6,2 9 0,15 70 tròn 95 50 250 6,4 10 0,20 80 vuông 96 45 200 6,6 11 0,25 90 tròn 97 50 250 6,0 12 0,15 100 vuông 98 35 300 6,2 7 0,20 60 tròn 99 40 350 6,4 8 0,25 70 vuông 100 45 250 6,6 9 0,15 60 tròn 101 50 300 6,0 10 0,20 70 vuông 102 35 250 6,2 11 0,25 80 tròn 103 40 200 6,4 12 0,15 90 vuông 104 45 250 6,6 7 0,20 100 tròn 105 50 300 6,0 8 0,25 60 vuông 106 35 250 6,2 9 0,15 70 tròn 107 40 300 6,4 10 0,20 80 vuông 108 45 250 6,6 11 0,25 90 tròn 109 50 200 6,0 12 0,15 100 vuông 111 35 250 6,2 7 0,20 60 tròn 112 40 300 6,4 8 0,25 70 vuông 113 45 350 6,6 9 0,15 60 tròn 114 50 250 6,0 10 0,20 70 vuông 115 35 300 6,2 11 0,25 80 tròn 116 40 250 6,4 12 0,15 90 vuông 117 45 200 6,6 7 0,20 100 tròn 118 50 250 6,0 8 0,25 60 vuông 119 35 300 6,2 9 0,15 70 tròn 120 40 250 6,4 10 0,20 80 vuông 121 45 300 6,6 11 0,25 90 tròn 122 50 250 6,0 12 0,15 100 vuông 123 35 200 6,2 7 0,20 60 tròn 124 40 250 6,4 8 0,25 70 vuông 125 45 300 6,6 9 0,15 60 tròn 126 50 350 6,0 10 0,20 70 vuông 127 35 250 6,2 11 0,25 80 tròn 128 40 300 6,4 12 0,15 90 vuông 129 45 250 6,6 7 0,20 100 tròn 130 50 200 6,0 8 0,25 60 vuông 131 35 250 6,2 9 0,15 70 tròn 132 40 300 6,4 10 0,20 80 vuông 133 45 250 6,6 11 0,25 90 tròn 134 50 300 6,0 12 0,20 100 vuông 135 45 250 6,2 7 0,15 60 tròn
  5. 5 136 35 250 6,0 10 0,20 70 vuông 137 40 200 6,2 11 0,25 80 tròn 138 45 250 6,4 12 0,15 90 vuông 139 45 300 6,6 7 0,20 100 tròn 140 50 250 6,0 8 0,25 60 vuông 141 35 300 6,2 9 0,15 70 tròn 142 50 250 6,4 10 0,20 80 vuông 143 45 200 6,6 11 0,25 90 tròn 144 50 250 6,0 12 0,15 100 vuông 145 35 300 6,2 7 0,20 60 tròn 146 40 350 6,4 8 0,25 70 vuông 147 45 250 6,6 9 0,15 60 tròn 148 50 300 6,0 10 0,20 70 vuông 149 35 250 6,2 11 0,25 80 tròn 150 40 200 6,4 12 0,15 90 vuông 151 45 250 6,6 7 0,20 100 tròn 152 50 300 6,0 8 0,25 60 vuông 153 35 250 6,2 9 0,15 70 tròn 154 40 300 6,4 10 0,20 80 vuông 155 45 250 6,6 11 0,25 90 tròn 156 50 200 6,0 12 0,15 100 vuông 157 35 250 6,2 7 0,20 60 tròn 158 40 300 6,4 8 0,25 70 vuông 159 45 350 6,6 9 0,15 60 tròn 160 50 250 6,0 10 0,20 70 vuông 161 35 300 6,2 11 0,25 80 tròn 162 40 250 6,4 12 0,15 90 vuông 163 45 200 6,6 7 0,20 100 tròn 164 50 250 6,0 8 0,25 60 vuông 165 35 300 6,2 9 0,15 70 tròn 166 40 250 6,4 10 0,20 80 vuông 167 45 300 6,6 11 0,25 90 tròn 168 50 250 6,0 12 0,15 100 vuông 169 35 200 6,2 7 0,20 60 tròn 170 40 250 6,4 8 0,25 70 vuông 171 45 300 6,6 9 0,15 60 tròn 172 50 350 6,0 10 0,20 70 vuông 173 35 250 6,2 11 0,25 80 tròn 174 40 300 6,4 12 0,15 90 vuông 175 45 250 6,6 7 0,20 100 tròn 176 50 200 6,0 8 0,25 60 vuông 177 35 250 6,2 9 0,15 70 tròn 178 40 300 6,4 10 0,20 80 vuông 179 45 250 6,6 11 0,25 90 tròn 180 50 300 6,0 12 0,20 100 vuông 181 45 250 6,2 7 0,15 60 tròn
  6. 6 182 35 250 6,0 10 0,20 70 vuông 183 40 200 6,2 11 0,25 80 tròn 184 45 250 6,4 12 0,15 90 vuông 185 45 300 6,6 7 0,20 100 tròn 186 50 250 6,0 8 0,25 60 vuông 187 35 300 6,2 9 0,15 70 tròn 188 50 250 6,4 10 0,20 80 vuông 189 45 200 6,6 11 0,25 90 tròn 190 50 250 6,0 12 0,15 100 vuông 191 35 300 6,2 7 0,20 60 tròn 192 40 350 6,4 8 0,25 70 vuông 193 45 250 6,6 7 0,25 70 tròn 194 35 300 6,0 8 0,15 80 vuông 195 40 250 6,2 9 0,20 90 tròn 196 45 200 6,4 10 0,25 100 vuông 197 50 250 6,6 11 0,15 60 tròn 198 35 300 6,0 12 0,20 70 vuông 199 40 350 6,2 7 0,25 60 tròn 200 45 250 6,4 8 0,15 70 vuông 201 50 300 6,6 9 0,20 80 tròn 202 35 250 6,0 10 0,25 90 vuông 203 40 200 6,2 11 0,15 100 tròn 204 45 250 6,4 12 0,20 60 vuông 205 50 300 6,6 7 0,25 70 tròn 206 35 250 6,0 8 0,15 80 vuông 207 40 300 6,2 9 0,20 90 tròn 208 45 250 6,4 10 0,25 100 vuông 209 50 200 6,6 11 0,15 60 tròn 210 45 250 6,0 12 0,20 70 vuông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản