intTypePromotion=3

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần II)

Chia sẻ: Nguyễn Phùng Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
1.233
lượt xem
311
download

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần II)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập thống kê trong doanh nghiệp. Phần II: Một số bài tập tồng hợpp. Tài liệu tóm tắt lý thuyết và bài tập cơ bản của môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần II)

  1. PhÇn II: Mét sè bμi tËp tæng hîp. Bμi sè 1: Cã tμi liÖu vÒ mét doanh nghiÖp C¬ khÝ trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2005 nh− sau: I. T×nh h×nh s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm: Khèi l−îng Khèi l−îng §¬n gi¸ b¸n SPSX SP tiªu thô thùc tÕ §GC§ SP (s¶n phÈm) (s¶n phÈm) (1.000®/SP) (1.000®/sp) Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 A 1.000 1.200 950 1.000 180 180 140 B 1.200 1.000 1.000 880 150 160 120 C 1.800 1.800 1.500 1.600 120 125 90 D 2.000 2.800 2.000 2.500 80 90 50 II. T×nh h×nh sö dông lao ®éng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: 1. Lao ®éng: * Sè lao ®éng cã ngμy 30/6 lμ: 200 ng−êi, sè lao ®éng cã gi÷a quý 3 lμ: 180 ng−êi, sè lao ®éng cã ngμy ®Çu quý 4 lμ: 220, sè lao ®éng cã gi÷a quý 4 lμ: 240 ng−êi vμ cuèi quý 4 lμ 260 ng−êi. * Tæng quü l−¬ng doanh nghiÖp sö dông trong quý 3 lμ: 250 triÖu ®ång vμ quý 4 lμ:312 triÖu ®ång. Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh gi¸ tri s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO)? 2. X¸c ®Þnh tæng doanh thu, trong ®ã doanh thu c«ng nghiÖp vμ doanh thu xuÊt khÈu? 3. TÝnh sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n tõng quý? 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt quý 4 so víi quý 3 do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng vμ sè lao ®éng b×nh qu©n? 5. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n? §−îc biÕt: Trong 6 th¸ng cuèi n¨m doanh nghiÖp ®· xuÊt khÈu ®−îc 1.500 SPA (quý 3:700 SP, quý 4: 800 SP), gi¸ b¸n 1 SPA lμ 12 USD, tû gi¸ 1USD lμ 15.600 ®ång. Bμi sè 2: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông TSC§ cña xÝ nghiÖp DÖt trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 nh− sau: I. T×nh h×nh s¶n xuÊt, lao ®éng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng (sè liÖu tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh- ®¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång) ChØ tiªu Quý 1 Quý 2 1. Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña xÝ nghiÖp 8.100 11.690 Trong ®ã : B¸n ra ngoμi 5.000 10.500 2. Gi¸ trÞ b¸n thμnh phÈm ®· s¶n xuÊt 2.000 2.500 Trong ®ã : - B¸n ra ngoμi 300 500 - Dïng ®Ó chÕ biÕn thμnh phÈm 1.500 1.900 - Dïng cho bé phËn kh«ng SX c«ng nghiÖp 200 100 53
  2. 3.Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña kh¸ch hμng 500 850 Trong ®ã : Gi¸ trÞ NVL kh¸ch hμng ®em ®Õn 300 600 4. Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng b¸n d−íi d¹ng phÕ liÖu 62 50 5. Gi¸ trÞ quÇn ¸o may s¼n 60 40 Trong ®ã : - B¸n cho ®¹i lý K 40 20 - B¸n cho c«ng ty th−¬ng nghiÖp miÒn nói 20 20 6. Gi¸ trÞ ®iÖn s¶n xuÊt trong kú 50 60 Trong ®ã : - Tù dïng 5 5 - Phôc vô cho phóc lîi c«ng céng 5 10 - Phôc vô cho ph©n x−ëng SX c¬ b¶n 40 45 7. Gi¸ trÞ v¶i in nhuém cho xÝ nghiÖp b¹n 500 600 Trong ®ã : Gi¸ trÞ v¶i xÝ nghiÖp mang ®Õn 300 350 8. Gi¸ trÞ c«ng viÖc cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp lμm cho 5 10 ngoμi 9. Sè lao ®éng trong danh s¸ch b×nh qu©n 200 250 10. Tæng quü l−¬ng cña xÝ nghiÖp sö dông trong quý 240 287,5 II. T×nh h×nh sö dông tμi s¶n cè ®Þnh (TriÖu ®ång) : - TSC§ cã ®Çu quý I : 10.000 - TSC§ t¨ng trong quý I : 2.000 - TSC§ t¨ng trong quý II : 12.000 - TSC§ gi¶m trong quý I : 1.040 - TSC§ gi¶m trong quý II : 170 Yªu cÇu: 1. TÝnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña xÝ nghiÖp DÖt trong 2 quý? 2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m« TSC§ trong 2 quý ? 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: HiÖu n¨ng sö dông tμi s¶n cè ®Þnh vμ gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n ? 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng quü tiÒn l−¬ng quý do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: tiÒn l−¬ng b×nh qu©n cña 1 c«ng nh©n vμ sè l−îng c«ng nh©n? 5. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp lμ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ? Bμi sè 3: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña mét DN DÖt trong th¸ng 8 vμ th¸ng 9 nh− sau: stt ChØ tiªu ®vt Th¸ng 8 Th¸ng 9 I. T×nh h×nh s¶n xuÊt : 1 V¶i hoμn thμnh 1000m 1.200 1.500 Chia ra : - Lo¹i 1 ’’ 800 1.000 - Lo¹i 2 ’’ 250 400 - Lo¹i 3 ’’ 150 100 2 C«ng viÖc cã tÝnh chÊt CN ®· hoμn thμnh Tr.®g 100 200 II. T×nh h×nh lao ®éng - TiÒn l−¬ng 3 Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n ng−êi 400 440 4 Tæng sè ngμy c«ng LVTT trong chÕ ®é n/c«ng 10.400 11.440 5 Tæng sè ngμy lμm thªm ’’ 400 1.320 6 Tæng sè giê c«ng LVTT trong chÕ ®é g/c«ng 86.400 102.080 54
  3. 7 Tæng sè giê lμm thªm ’’ 1.620 2.552 8 Tæng quü tiÒn l−¬ng cña c«ng nh©n Tr.®g 400 484 9 Chi phÝ vËt chÊt vμ dÞch vô dïng trong Tr.®g 5.000 6.500 SX 10 Chi phÝ khÊu hao TSC§ Tr.®g 500 1.000 Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh kÕt qu¶ SXKD trong tõng th¸ng? a. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO)? b. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) ? c. Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA) ? d. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ? BiÕt r»ng: §¬n gi¸ cè ®Þnh cña s¶n phÈm lo¹i 1 lμ: 100.000 ®ång/m, SP lo¹i 2 lμ: 80.000®ång/m, SP lo¹i 3 lμ: 50.000 ®ång/m 2. So s¸nh chÊt l−îng s¶n phÈm th¸ng 9 víi th¸ng 8 theo ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n vμ nhËn xÐt ? 3. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n trong tõng th¸ng ? so s¸nh gi÷a 2 th¸ng vμ cho nhËn xÐt ? 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng toμn doanh nghiÖp th¸ng 9 so víi th¸ng 8 do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê, sè giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n mét ngμy vμ sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n mét c«ng nh©n trong th¸ng? Bμi sè 4: Cã sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp c¬ khÝ trong n¨m 2005 nh− sau: (§vt : TriÖu ®ång) I. kÕ ho¹ch 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp : 6.000 2. Tæng quü tiÒn l−¬ng : 2.000 3. Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n (ng−êi) : 1.000 4. Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n : 7.500 Trong ®ã: Gi¸ trÞ thiÕt bÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n : 7.025 II. thùc hiÖn 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt: - Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña doanh nghiÖp : 5.000 - Gi¸ trÞ thμnh phÈm s¶n xuÊt b»ng NVL cña kh¸ch hμng : 1.045 Trong ®ã: gi¸ trÞ NVL kh¸ch hμng ®em ®Õn : 400 - Gi¸ trÞ b¸n thμnh phÈm ®· s¶n xuÊt trong kú : 500 Trong ®ã: - Dïng ®Ó s¶n xuÊt thμnh phÈm : 400 - B¸n ra ngoμi : 100 - Gi¸ trÞ ho¹t ®éng dÞch vô c«ng nghiÖp : 150 Trong ®ã: - Söa ch÷a MMTB s¶n xuÊt c«ng nghiÖp DN : 20 - Söa ch÷a lín nhμ x−ëng cña doanh nghiÖp : 100 - Söa ch÷a cho bªn ngoμi : 30 - Gi¸ trÞ 1 sè phô tïng mua vÒ l¾p r¸p kh«ng dïng hÕt nh−îng l¹i cho c¬ quan b¹n : 50 - Gi¸ trÞ ®å ch¬i trÎ em s¶n xuÊt tõ phÕ liÖu thu håi : 70 55
  4. Trong ®ã: §· b¸n cho c¸c cöa hμng thiÕu nhi : 50 - Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi trong n¨m : 100 Trong ®ã: - Dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phô : 50 - B¸n ra ngoμi : 50 - Gi¸ trÞ cho thuª tμi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp : 100 - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang: - §Çu kú : 10 - Cuèi kú : 90 2. T×nh h×nh kh¸c: - Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông gi¶m 10% so víi kÕ ho¹ch - Gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n gi¶m 10% so víi kÕ ho¹ch - Gi¸ trÞ thiÕt bÞ s¶n xuÊt b×nh qu©n : 6.500 - Tæng quü tiÒn l−¬ng : 1.980 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp kú thùc tÕ? 2. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng kú: a. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông tμi s¶n cè ®Þnh (H) b. X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt ( H ′ ) So s¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ vμ hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt gi÷a 2 kú vμ nhËn xÐt ? 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: HiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ s¶n xuÊt, tû träng TBSX chiÕm trong tæng gi¸ trÞ TSC§ vμ gi¸ trÞ TSC§ b×nh qu©n? 4. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông tæng quü l−¬ng theo 2 ph−¬ng ph¸p? Bμi sè 5: Cã tμi liÖu cña 1 doanh nghiÖp C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y trong 2 n¨m 2001, 2002 nh− sau: S¶n l−îng SX S¶n l−îng tiªu thô Gi¸ thμnh §VSP §¬n gi¸ b¸n SP SP (1.000 c¸i) (1.000 c¸i) (1.000 ®ång/ c¸i) (1.000 ®ång/c¸i) 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 A 20 25 20 25 40 40 50 52 B 45 50 50 60 80 75 90 100 C 56 65 45 40 60 50 70 80 D 85 90 85 125 100 90 110 120 BiÕt r»ng: §¬n gi¸ cè ®Þnh s¶n phÈm A: 40.000®ång/c¸i, s¶n phÈm B: 80.000 ®ång/c¸i, SPC: 65.000 ®ång/c¸i, SPD: 100.000 ®ång/c¸i (SP D lμ s¶n phÈm xuÊt khÈu) Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong 2 n¨m ? a. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) b. Tæng doanh thu Trong ®ã: Doanh thu c«ng nghiÖp, doanh thu xuÊt khÈu 2. Ph©n tÝch biÕn ®éng cña gi¸ thμnh s¶n phÈm do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: gi¸ thμnh ®¬n vÞ s¶n phÈm vμ khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt? 56
  5. 3. X¸c ®Þnh sè l−îng lao ®éng cña doanh nghiÖp trong 2 n¨m 2001 vμ 2002, biÕt r»ng sè lao ®éng sö dông trong n¨m 2002 gi¶m 10% so víi n¨m 2001, t−¬ng øng gi¶m 10 ng−êi, ®¸nh gi¸ viÖc sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp lμ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ? 4. TÝnh chØ sè ph©n tÝch sù biÕn ®éng gi¸ thμnh s¶n phÈm n¨m 2002 so víi n¨m 2001 : a. TÝnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm ? b. TÝnh chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm ? Bμi sè 6: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña C«ng ty A trong 2 th¸ng b¸o c¸o nh− sau: ChØ tiªu §vt Th¸ng 5 Th¸ng 6 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) tr.®ång 28.791,2 36.254,4 2. Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b/ qu©n ng−êi 200 240 3. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é ngμy 5.200 6.240 4. Sè ngμy c«ng lμm thªm ngμy 600 480 5. Sè giê c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é giê 46.400 53.760 6. Sè giê c«ng lμm thªm giê 2.900 2.016 7. Chi phÝ vËt chÊt th−êng xuyªn vμ dÞch vô tr.®ång 10.791,2 16.054,4 8. Chi phÝ khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh tr.®ång 5.000 6.000 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng th¸ng: a. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA)? b. Gi¸ trÞ gia t¨ng thuÇn (NVA)? c. N¨ng suÊt lao ®éng (W)? 2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong tõng th¸ng? 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng th¸ng 6 so víi th¸ng 5 do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê, sè giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n trong 1 ngμy, sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong th¸ng. 57

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản