intTypePromotion=3

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần I)

Chia sẻ: Nguyễn Phùng Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.857
lượt xem
439
download

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần I)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập thống kê trong doanh nghiệp. Phần I: Tóm tắt lý thuyết và bài tập cơ bản của môn học này. Chương I: Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần I)

  1. PHÇN 1: TãM T¾T Lý THUYÕT Vμ C¸C BμI TËP C¥ B¶N Ch−¬ng I: §èi t−îng nghiªn cøu cña thèng kª doanh nghiÖp 1.1. ý nghÜa vμ t¸c dông cña thèng kª doanh nghiÖp: XÐt vÒ gãc ®é lý luËn thèng kª doanh nghiÖp th× thèng kª doanh nghiÖp cung cÊp c¬ së lý luËn cho viÖc thèng kª ho¹t ®éng kinh doanh trªn ph¹m vi vi m«, ph¹m vi cña mét doanh nghiÖp nh− nghiªn cøu c¸c ph¹m trï kinh tÕ, hÖ thèng c¸c chØ tiªu, ph©n tÝch c¸c nh©n tè thÞ tr−êng. XÐt vÒ gãc ®é øng dông thùc tÕ th× thèng kª doanh nghiÖp lμ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c, nã ®ãng mét vai trß quan träng ®èi víi sù h×nh thμnh ph¸t triÓn vμ tån t¹i cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt lμ trong thêi kú hiÖn nay, khi n−íc ta ®ang triÓn khai thùc hiÖn viÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp, ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n. Thèng kª doanh nghiÖp gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung. 1.2. §èi t−îng vμ ph¹m vi nghiªn cøu cña thèng kª doanh nghiÖp: §èi t−îng vμ ph¹m vi nghiªn cøu cña thèng kª doanh nghiÖp lμ mÆt l−îng trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi mÆt chÊt cña c¸c hiÖn t−îng kinh tÕ diÔn ra trong doanh nghiÖp g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn thêi gian vμ kh«ng gian cô thÓ. 1.3. C¬ së lý luËn vμ ph−¬ng ph¸p luËn cña thèng kª doanh nghiÖp: Thèng kª doanh nghiÖp lμ mét m«n khoa häc nªn cÇn ph¶i cã c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn vμ c¬ së lý luËn cña m«n häc. Thèng kª doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh: c¬ së lý luËn lμ c¸c häc thuyÕt kinh tÕ, c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn lμ chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. 1.4. NhiÖm vô cña thèng kª doanh nghiÖp: - Thèng kª ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (søc lao ®éng, t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng). - Thèng kª ph©n tÝch gi¸ thμnh, ho¹t ®éng tμi chÝnh cña doanh nghiÖp - Thèng kª ph©n tÝch hiÖu qu¶ vμ lîi nhuËn kinh doanh cña doanh nghiÖp - Thèng kª ph©n tÝch viÖc lùa chän c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vμ h−íng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp trong thêi kú tr−íc m¾t vμ l©u dμi. 1.5. Tæ chøc h¹ch to¸n - thèng kª vμ th«ng tin phôc vô qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp: a. Tæ chøc h¹ch to¸n: HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®a d¹ng, trªn nhiÒu lÜnh vùc. V× thÕ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª cña doanh nghiÖp ®ßi hái còng ph¶i ®æi míi ®Ó cã c¸c th«ng tin sè liÖu vμ th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tõng thêi kú cña doanh nghiÖp nh»m phôc vô viÖc nghiªn cøu chiÕn l−îc kinh doanh, nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn cã tæ chøc h¹ch to¸n thèng kª, th«ng tin ®ñ m¹nh, hîp lý vμ sù ®a d¹ng c¸c bé phËn ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ b»ng hÖ thèng m¹ng vi tÝnh. b. Th«ng tin phôc vô qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp: 2
  2. Trong nÒn kinh tÕ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng d−íi sù qu¶n lý cña nhμ n−íc, b¾t buéc mçi mét doanh nghiÖp ph¶i tù vËn ®éng, tù s¶n, tù tiªu ®¶m b¶o cung c©n b»ng cÇu víi môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. V× vËy th«ng tin trë thμnh vÊn ®Ò thiÕt yÕu cho mçi doanh nghiÖp. Th«ng tin thèng kª gióp cho c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh x¸c, hiÖu qu¶, ®ång thêi ®Ò ra c¸c chiÕn l−îc s¸ch l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ l©u dμi. Ngoμi ra, th«ng tin thèng kª gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n n¨ng lùc c¹nh tranh, ®¶m b¶o lîi thÕ kinh doanh cña tõng ngμnh, tõng doanh nghiÖp. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản