Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Chương III)

Chia sẻ: Nguyễn Phùng Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

4
2.184
lượt xem
584
download

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Chương III)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập thống kê trong doanh nghiệp.Chương III: Thống kê lao động trong doanh nghiệp. Tài liệu tóm tắt lý thuyết và bài tập cơ bản của môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Chương III)

 1. Ch−¬ng iII: thèng kª lao ®éng trong Doanh nghiÖp A. Tãm t¾t lý thuyÕt: 3.1. Thèng kª sè l−îng lao ®éng: 3.1.1. C¸c chØ tiªu thèng kª sè l−îng lao ®éng: a. Sè l−îng lao ®éng thêi ®iÓm: b. Sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n: ( T ) * Thèng kª sè l−îng lao ®éng tõng ngμy: n ∑ Ti / n T = i =1 Trong ®ã: - Ti: Sè l−îng lao ®éng cã ë tõng ngμy - n: Sè ngμy trong kú nghiªn cøu * Thèng kª sè l−îng lao ®éng tuÇn, kú: T= ∑T t i i ∑t i Trong ®ã: - Ti: sè lao ®éng cã ë tõng thêi ®iÓm. - ti: thêi gian t−¬ng øng cã sè l−îng lao ®éng Ti - ∑ti: Tæng thêi gian theo lÞch cña kú nghiªn cøu * T×nh h×nh lao ®éng Ýt biÕn ®éng, kh«ng theo dâi ®−îc cô thÓ thêi gian biÕn ®éng: Sè lao ®éng cã ®Çu kú + Sè lao ®éng cã cuèi kú T = 2 * §Ó ®¬n gi¶n trong viÖc tÝnh( T ) theo chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú: T1 + T15 + TC T= 3 Trong ®ã: - T1: Sè lao ®éng cã ngμy ®Çu th¸ng(quý, n¨m) - T15: Sè lao ®éng cã ngμy gi÷a th¸ng(quý, n¨m) - Tc: Sè lao ®éng cã ngμy cuèi th¸ng(quý, n¨m) 3.1.2. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông lao ®éng: * Theo ph−¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: - Sè t−¬ng ®èi: T1/T0 - Sè tuyÖt ®èi: T1 - T0 Trong ®ã: - T1: Sè l−îng lao ®éng kú b¸o c¸o (thùc tÕ). - T0: Sè l−îng lao ®éng kú gèc. * Theo ph−¬ng ph¸p kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt: T1 - Sè t−¬ng ®èi: T = x 100% GO1 T0 GO0 - Sè tuyÖt ®èi: T1 - (T0 x GO1/GO0) 17
 2. 3.2.Thèng kª biÕn ®éng sè l−îng lao ®éng: 3.2.1. LËp b¶ng c©n ®èi lao ®éng 3.2.2. C¸c chØ tiªu thèng kª t×nh h×nh biÕn ®éng lao ®éng Thèng kª th−êng sö dông c¸c chØ tiªu sau: Sè l−îng lao ®éng t¨ng trong kú theo c¸c nguyªn nh©n HÖ sè t¨ng = L§ trong kú Sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n trong kú Sè l−îng lao ®éng gi¶m trong kú theo c¸c nguyªn nh©n HÖ sè gi¶m = L§ trong kú Sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n trong kú Sè l−îng L§ cã ®Çu kú + Sè l−îng L§ cã cuèi kú Sè l−îng L§ = b/qu©n trong kú 2 3.3.Thèng kª t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt: 3.3.1 C¸c chØ tiªu thèng kª thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt: l−îng lao ®éng hao phÝ ®−îc ®o b»ng thêi gian lao ®éng (ngμy c«ng, giê c«ng). 3.3.2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt C¸c chØ tiªu sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt bao gåm: Tæng sè giê lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é Sè giê LVTT = b/q trong chÕ ®é Sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ Tæng sè giê c«ng lμm viÖc thùc tÕ Sè giê LVTT = b×nh qu©n Sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ Sè giê lμm viÖc thùc tÕ b/q trong mét ngμy HÖ sè lμm thªm giê = Sè giê lμm viÖc thùc tÕ b/q trong chÕ ®é mét ngμy Sè ngμy Tæng sè ngμy c«ng LVTT trong chÕ ®é LVTT b/q trong = chÕ ®é Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n Tæng sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ Sè ngμy LVTT b/q = Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n HÖ sè Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 18
 3. lμm thªm ca = Sè ngμy LVTT b×nh qu©n trong chÕ ®é 3.4. Thèng kª n¨ng suÊt lao ®éng: 3.4.1. C¸c chØ sè n¨ng suÊt lao ®éng: a. ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng hiÖn vËt: Iw(h) IW = W1/W0 = (q1/T1)/ (q0 /T0) b. ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng b»ng tiÒn: cã hai c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh - ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ hiÖn hμnh: Iw ∑ p .q 1 1 w1 = ∑T 1 w0 ∑ p .q 0 0 ∑T 0 - ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh: Iw ∑ p.q 1 w1 = ∑T 1 w0 ∑ p.q 0 ∑T 0 Trong ®ã: - W0, W1: N¨ng suÊt lao ®éng kú gèc, kú b¸o c¸o. - P0, P1: Gi¸ b¸n s¶n phÈm kú gèc. - q0, q1: Khèi l−îng s¶n phÈm SX kú gèc, kú b¸o c¸o. - P: §¬n gi¸ cè ®Þnh cña s¶n phÈm. 3.4.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt do ¶nh h−ëng c¸c nh©n tè thuéc vÒ lao ®éng. Ta c¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: GO = W xT 3.4.3. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng do ¶nh h−ëng c¸c nh©n tè sö dông lao ®éng. a. C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt KÕt qu¶ s¶n xuÊt (Q, GO) lao ®éng giê = Tæng sè giê c«ng LVTT §©y lμ chØ tiªu ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong mét giê lμm viÖc N¨ng suÊt KÕt qu¶ s¶n xuÊt (Q, GO) lao ®éng ngμy = Tæng sè ngμy c«ng LVTT Hay: NSL§ ngμy = NSL§ giê x Sè giê c«ng LVTT b×nh qu©n 1 ngμy (1) ChØ tiªu nμy ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong mét ngμy lμm viÖc. N¨ng suÊt KÕt qu¶ s¶n xuÊt (Q, GO) lao ®éng th¸ng = (quý, n¨m) Tæng sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b/q ChØ tiªu nμy ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh 19
 4. Hay: N¨ng suÊt N¨ng suÊt Sè giê LVTT Sè ngμy LVTT L§ th¸ng = lao ®éng x b×nh qu©n x b×nh qu©n 1 c/nh©n (2) (quý, n¨m) giê trong 1 ngμy trong kú b. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch biÕn ®éng cña NSL§: * Ph©n tÝch biÕn ®éng cña NSL§ do ¶nh h−ëng nh©n tè sö dông thêi gian lao ®éng : Ta c¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: W = a x b x c. Trong ®ã: - a: N¨ng suÊt lao ®éng giê. - b: sè giê lμm viÖc thùc tÕ(LVTT) b×nh qu©n. - c: Sè ngμy LVTT b×nh qu©n trong kú. * Ph©n tÝch biÕn ®éng cña NSL§ b×nh qu©n ( W ) W= ∑W .T ∑T 3.5. Thèng kª thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: 3.5.1. C¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: a. ChØ tiªu tæng thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: Ph¶n ¶nh tæng thu nhËp danh nghÜa mμ ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp t¹o ra ®−îc trong kú. b. ChØ tiªu tæng thu nhËp thùc tÕ cña ng−êi lao ®éng: Tæng thu nhËp danh nghÜa - ThuÕ thu nhËp Tæng thu nhËp thùc tÕ = ChØ sè gi¸ hμng tiªu dïng thiÕt yÕu trong kú 3.5.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng quü l−¬ng: a. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông tæng quü l−¬ng: * Theo ph−¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: - Sè t−¬ng ®èi: F1/F0 - Sè tuyÖt ®èi: F1 - F0 * Theo ph−¬ng ph¸p kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt: F1 - Sè t−¬ng ®èi: GO1 F0 x GO0 - Sè tuyÖt ®èi: F1 - (F0 x GO1/GO0) Trong ®ã: F0, F1: Tæng quü l−¬ng sö dông kú gèc, kú b¸o c¸o b. Ph©n tÝch biÕn ®éng cña tæng quü l−¬ng: C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: F = f xT c. C¸c chØ tiªu tiÒn l−¬ng b×nh qu©n: Tæng quü tiÒn l−¬ng - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n giê = Tæng sè giê c«ng LVTT Tæng quü tiÒn l−¬ng - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n ngμy = Tæng sè ngμy c«ng LVTT 20
 5. Tæng quü tiÒn l−¬ng - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n th¸ng = Sè c«ng nh©n b×nh qu©n th¸ng d. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tiÒn l−¬ng b×nh qu©n ( f ): C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: f = ∑ f .T ∑T Trong ®ã: - f: TiÒn l−¬ng cña c¸ nh©n, tæ, ®éi, ph©n x−ëng. - T: Sè l−îng lao ®éng cña c¸c bé phËn. - ∑T: Tæng sè c«ng nh©n trong toμn doanh nghiÖp. B. C¸C bμi tËp C¥ B¶N: Bμi sè 1: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh lao ®éng trong danh s¸ch cña 1 doanh nghiÖp trong 2 th¸ng 9 vμ 10 n¨m b¸o c¸o nh− sau: * Sè lao ®éng qu¶n lý ngμy 1/9 cã 40 ng−êi, ngμy 5/9 t¨ng thªm 4 ng−êi, ngμy 13/9 t¨ng thªm 6 ng−êi, ngμy 10/10 cã 2 ng−êi xin chuyÓn c«ng t¸c ®i n¬i kh¸c. * Sè lao ®éng SXKD: ngμy 1/9 cã 1.120 ng−êi, ngμy 10/9 tuyÓn thªm 200 ng−êi, ngμy 20/10 cho th«i viÖc 60 ng−êi. * Sè lao ®éng phôc vô: ngμy 1/9 cã 20 ng−êi, ngμy 6/10 cã 4 ng−êi xin th«i viÖc, ngμy 15/10 tuyÓn thªm 10 ng−êi. Yªu cÇu: H·y tÝnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng th¸ng: 1. Sè lao ®éng trong danh s¸ch b×nh qu©n? 2. KÕt cÊu lao ®éng trong danh s¸ch b×nh qu©n? Bμi sè 2: Cã sè liÖu vÒ sè l−îng c«ng nh©n trong danh s¸ch cña C«ng ty M ngμy 1/1/2005 lμ 700 ng−êi. Ngμy 20/1 c«ng ty tuyÓn thªm 20 ng−êi. Ngμy 15/2 tuyÓn thªm 30 ng−êi. Ngμy 1/3 c«ng ty cho ®i häc dμi h¹n vμ ®i bé ®éi 10 ng−êi. Ngμy 15/3 tuyÓn thªm 5 ng−êi. Gi¶ sö tæng quü l−¬ng mμ C«ng ty ®· sö dông trong quý I lμ 1.000 triÖu ®ång. Yªu cÇu: 1. TÝnh sè lao ®éng b×nh qu©n trong quý I cña c«ng ty? 2. X¸c ®Þnh møc thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao ®éng trong quý I? Bμi sè 3: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh lao ®éng ë mét c«ng ty trong 6 th¸ng ®Çu n¨m b¸o c¸o nh− sau: - Sè lao ®éng cã ngμy 01/ 01/ 06 : 500 c«ng nh©n - Sè lao ®éng t¨ng trong quý 1 : 50 c«ng nh©n - Sè lao ®éng t¨ng trong quý 2 : 40 c«ng nh©n - Sè lao ®éng gi¶m trong quý 1 : 10 c«ng nh©n - Sè lao ®éng gi¶m trong quý 2 : 20 c«ng nh©n Yªu cÇu: 1. TÝnh sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty trong tõng quý? 21
 6. 2. Cho biÕt gi¸ trÞ s¶n xuÊt quý 2 so quý 1 t¨ng 10% h·y tÝnh to¸n vμ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty? Bμi sè 4: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp A trong kú b¸o c¸o nh− sau: 1. S¶n phÈm s¶n xuÊt: S¶n Sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt (sp) §¬n gi¸ cè ®Þnh phÈm KÕ ho¹ch Thùc tÕ (1.000 ®ång / s¶n phÈm) A 1.200 800 20 B 1.400 1.300 25 C 1.800 2.200 15 2. L−îng lao ®éng sö dông: Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n: KÕ ho¹ch: 540 ng−êi Thùc tÕ: 530 ng−êi Yªu cÇu: KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp A theo 2 ph−¬ng ph¸p, cho nhËn xÐt ? Bμi sè 5: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x©y dùng t¹i mét xÝ nghiÖp trong 2 quý ®Çu n¨m 2005 nh− sau: ChØ tiªu Quý I Quý II 1. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é 33.200 31.530 2. Sè ngμy nghØ lÔ vμ chñ nhËt 6.500 7.000 3. Sè ngμy nghØ phÐp n¨m 1.200 1.000 4. Sè ngμy c«ng v¾ng mÆt 2.500 2.650 5. Sè ngμy ngõng viÖc 1.600 1.500 6. Sè ngμy c«ng lμm thªm 1.000 1.200 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng quý: a. Sè ngμy c«ng theo lÞch b. Sè ngμy c«ng chÕ ®é c. Sè ngμy c«ng cã thÓ sö dông cao nhÊt d. Sè ngμy c«ng cã mÆt e. Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n 2. BiÕt gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quý II so quý I gi¶m 5%. H·y x¸c ®Þnh viÖc sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp quý II so quý I tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ? Bμi sè 6: Cã sè liÖu thèng kª vÒ sè lao ®éng cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n¨m 2005 nh− sau: (®¬n vÞ tÝnh: ng−êi) - Sè lao ®éng cã ®Çu n¨m lμ: 500, trong ®ã nam: 200. - BiÕn ®éng t¨ng trong n¨m gåm: +TuyÓn míi 50, trong ®ã nam: 20 + §i häc vμ ®i bé ®éi vÒ 24, trong ®ã nam:14 + §iÒu ®éng tõ n¬i kh¸c ®Õn 3 nam +T¨ng kh¸c 12, trong ®ã nam: 6 22
 7. - BiÕn ®éng gi¶m trong n¨m: + Cho nghØ chÕ ®é 35, trong ®ã nam: 15 + Xin chuyÓn c«ng t¸c 20, trong ®ã nam:15 + Cho ®i häc vμ ®i bé ®éi 18, trong ®ã nam: 12 + NghØ viÖc do c¸c lý do kh¸c 20, trong ®ã nam: 12 Yªu cÇu: 1. LËp b¶ng c©n ®èi lao ®éng cña ®¬n vÞ. 2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m«, c¬ cÊu nam, n÷ vμ sù biÕn ®éng lao ®éng cña ®¬n vÞ trong n¨m 2005? Bμi sè 7: Cã sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña mét doanh nghiÖp trong n¨m 2005 nh− sau: - Sè lao ®éng cã b×nh qu©n trong n¨m: 200 ng−êi. - Sè ngμy nghØ lÔ, nghØ chñ nhËt b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong n¨m ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung. - Tæng sè ngμy nghØ phÐp trong n¨m cña toμn ®¬n vÞ lμ: 3.000 ngμy. - Tæng sè ngμy v¾ng mÆt cña toμn ®¬n vÞ trong n¨m lμ: 2.000 ngμy. - Tæng sè ngμy ngõng viÖc trong n¨m lμ: 500 ngμy. - Sè ngμy c«ng lμm thªm lμ: 300 ngμy Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau: a. Sè ngμy c«ng theo lÞch. b. Sè ngμy c«ng theo chÕ ®é. c. Sè ngμy c«ng cã thÓ sö dông cao nhÊt d. Sè ngμy c«ng cã mÆt. e. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ. 2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian L§ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt? Bμi sè 8: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp X trong 2 kú b¸o c¸o nh− sau: ChØ tiªu Kú gèc Kú b¸o c¸o 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (triÖu ®ång) 8.875 10.140 2. Sè l−îng lao ®éng (ng−êi) 500 520 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: n¨ng suÊt lao ®éng vμ sè l−îng lao ®éng hao phÝ. Bμi sè 9: Cã sè liÖu thèng kª cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm 3 ph©n x−ëng: Ph©n N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo GO Sè lao ®éng (ng−êi) x−ëng (tr.®/ng−êi) Kú gèc Kú b¸o c¸o Kú gèc Kú b¸o c¸o I 15 17 50 20 II 16 18 40 40 III 17 19 10 50 Yªu cÇu: 1. TÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña toμn doanh nghiÖp? 23
 8. 2. Sö dông ph−¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n toμn doanh nghiÖp do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: N¨ng suÊt cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu vÒ sè l−îng lao ®éng hao phÝ? Bμi sè 10: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña doanh nghiÖp Y trong 2 quý ®Çu n¨m 2006 nh− sau: ChØ tiªu §VT Quý I Quý II 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) tr. ®ång 7.000 8.030 2. Sè lao ®éng b×nh qu©n ng−êi 400 440 3. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ ngμy 32.400 34.320 Trong ®ã: ngμy c«ng lμm thªm ngμy 1.200 4. Sè giê c«ng lμm viÖc thùc tÕ giê 267.400 291.720 Trong ®ã: giê c«ng lμm thªm giê 8.200 17.160 5. Tæng quü l−¬ng tr. ®ång 500 528 Yªu cÇu: 1. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt? 2. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông tæng quü l−¬ng cña doanh nghiÖp lμ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ? X¸c ®Þnh cô thÓ møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ®ã? 3. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng (giê, ngμy, th¸ng)? 4. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tiÒn l−¬ng b×nh qu©n? 5. Ph©n tÝch biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng do ¶nh h−ëng 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê, sè giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n trong 1 ngμy, sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong kú. Bμi sè 11: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét c«ng ty dÖt qua 2 kú nh− sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (triÖu ®ång) Sè c«ng nh©n b/qu©n (ng−êi) PX Kú gèc Kú b¸o c¸o Kú gèc Kú b¸o c¸o A 648,5 802 100 144 B 640 806 80 90 C 700 624 70 60 D 910 936 91 90 Céng 2.898,5 3.168 341 384 Yªu cÇu: 1. §¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng toμn c«ng ty gi÷a 2 kú ? 2. Sö dông ph−¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña GO do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: n¨ng suÊt lao ®éng vμ sè l−îng lao ®éng? 3. Sö dông ph−¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña NSL§ b×nh qu©n do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: n¨ng suÊt cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu lao ®éng? Bμi sè 12: Cã sè liÖu thèng kª cña mét ®¬n vÞ nh− sau: ChØ tiªu N¨m gèc N¨m b/ c¸o 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) (tr. ®ång) 8.000 10.000 2 . Sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m (ng−êi) 100 110 3. Sè ngμy lμm viÖc b/q cña 1 L§ trong n¨m (ngμy) 250 225 Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng trong tõng kú? 24
 9. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng ngμy, sè ngμy LVTT b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong kú vμ sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n? Bμi sè 13: Cã sè liÖu thèng kª cña mét doanh nghiÖp trong 2 n¨m b¸o c¸o nh− sau: ChØ tiªu N¨m gèc N¨m b¸o c¸o 1. N¨ng suÊt L§ b×nh qu©n ngμy 1 L§ (Tr. 0,3 0,33 ®ång/ ngμy) 100 110 2. Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng−êi) 22.000 24.750 3. Tæng sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong n¨m (ngμy) Yªu cÇu: Sö dông hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè thuéc vÒ lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng ngμy, sè ngμy LVTT b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong kú vμ sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n? Bμi sè 14: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp dÖt qua 2 th¸ng nh− sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (tr.®) Khèi l−îng SPSX (m) Sè CN b/qu©n (ng−êi) PX Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng 5 Th¸ng 6 I 900 1296 18.000 25.920 100 144 II 960 1209 24.000 25.935 80 90 III 1050 936 10.500 7.800 70 60 Céng 2910 3441 52.500 59.655 250 294 Yªu cÇu: 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) th¸ng 6 so víi th¸ng 5 do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng vμ sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n? 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n th¸ng 6 so víi th¸ng 5 do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: N¨ng suÊt cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu vÒ l−îng lao ®éng hao phÝ? Bμi sè 15: Cã t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ X trong th¸ng 3 vμ th¸ng 4 n¨m 2005 nh− sau: (sè liÖu tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh - §vt: tr.®ång) * Th¸ng 3: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) : 720 2. Sè c«ng nh©n b×nh qu©n (ng−êi) : 100 3. Sè ngμy c«ng LVTT trong th¸ng (ngμy) : 2400 4. Sè giê c«ng LVTT trong th¸ng (giê) : 18.000 * Th¸ng 4: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) : 928,714 2. Sè c«ng nh©n b×nh qu©n (ng−êi) : 120 3. Sè ngμy c«ng LVTT trong th¸ng (ngμy) : 3.000 4. Sè giê c«ng LVTT trong th¸ng (giê) : 21.000 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng th¸ng 4 so víi th¸ng 3 do ¶nh h−ëng bëi 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê; Sè giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n trong 1 ngμy; Sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 th¸ng ? 25
 10. Bμi sè 16: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét C«ng ty C¬ khÝ trong th¸ng 2 vμ th¸ng 3 n¨m 2006 nh− sau: I. T×nh h×nh s¶n xuÊt: S¶n l−îng s¶n xuÊt (c¸i) §¬n gi¸ cè ®Þnh S¶n phẩm Th¸ng 2 Th¸ng 3 (1.000®ång /c¸i) A 30.000 50.000 100 B 60.000 65.000 100 C 80.000 90.000 80 II. T×nh h×nh biÕn ®éng sè l−îng lao ®éng trong danh s¸ch: - Ngμy 1/2/ 2006 : Cã 50 ng−êi ®ang lμm viÖc thùc tÕ - Ngμy 6/2/ 2006 : T¨ng 24 ng−êi - Ngμy 16/2/ 2006 : Gi¶m 12 ng−êi - Ngμy 21/2 /2006 : T¨ng 6 ng−êi Tõ ®ã ®Õn cuèi th¸ng 3 sè l−îng lao ®éng kh«ng ®æi Yªu cÇu: 1. TÝnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña C«ng ty th¸ng 2 vμ th¸ng 3 n¨m 2006 ? 2. TÝnh sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n trong th¸ng 2 vμ th¸ng 3 ? 3. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña C«ng ty theo 2 ph−¬ng ph¸p gi¶n ®¬n vμ kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt? 4. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ tèc ®é t¨ng sè l−îng lao ®éng? Bμi sè 17: Cã tμi liÖu vÒ 1 doanh nghiÖp C¬ khÝ trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2005 nh− sau: I. KÕt qu¶ s¶n xuÊt: Khèi l−îng thμnh Khèi l−îng s¶n phÈm S¶n §¬n gi¸ cè ®Þnh phÈm SX (1.000 c¸i) tiªu thô (1.000 c¸i) phÈm (1000 ®ång/c¸i) Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 A 105 115 100 110 100 B 90 98 85 90 120 C 36 33 30 30 150 D 45 38 40 32 300 - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu quý 3 : 560 triÖu ®ång - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi quý 3 : 650 triÖu ®ång - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi quý 4 : 640 triÖu ®ång II. T×nh h×nh kh¸c: 1. Lao ®éng: - Sè lao ®éng trong danh s¸ch cã ngμy 1/7 : 350 ng−êi - Ngμy 15/ 8 cho th«i viÖc : 20 ng−êi - Ngμy 1/10 nhËn thªm 30 ng−êi vμ sè liÖu kh«ng thay ®æi cho ®Õn cuèi quý 4 2. TiÒn l−¬ng: - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1 lao ®éng trong quý 3 lμ: 4,2 triÖu ®ång - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1 lao ®éng trong quý 4 lμ: 4,5 triÖu ®ång Yªu cÇu: 1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng quý 4 so víi quý 3 vμ nhËn xÐt? 26
 11. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng quü l−¬ng quý 4 so víi quý 3 do ¶nh h−ëng hai nh©n tè: tiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1 c«ng nh©n vμ sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n? 3. Doanh nghiÖp sö dông tæng quü l−¬ng quý 4 so víi quý 3 tiÕt kiÖm (l·ng phÝ). X¸c ®Þnh cô thÓ møc tiÕt kiÖm (l·ng phÝ) ®ã ? 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng tæng doanh thu quý 4 so víi quý 3, so s¸nh vμ nhËn xÐt 5. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n ? Bμi sè 18: Cã sè liÖu thèng kª vÒ lao ®éng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng t¹i mét doanh nghiÖp nh− sau: Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng Sè lao ®éng b×nh qu©n Ph©n (tr.®ång) (ng−êi) x−ëng Kú gèc Kú b¸o c¸o Kú gèc Kú b¸o c¸o 1 10 8 50 10 2 11 10 40 40 3 12 13 10 80 Yªu cÇu: 1. TÝnh thu nhËp b×nh qu©n cña 1 lao ®éng toμn doanh nghiÖp ë kú gèc vμ kú b¸o c¸o? 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng toμn doanh nghiÖp kú b¸o c¸o so víi kú gèc do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: thu nhËp cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu vÒ l−îng lao ®éng hao phÝ. 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng thu nhËp do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng vμ sè l−îng lao ®éng? 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản