Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 1)

Chia sẻ: Nguyen Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
286
lượt xem
115
download

Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là các bài tập và lời giải về các câu lệnh PL - SQL thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9i. Mong các nó sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên đang học môn này, hay những ai đang muốn tìm hiểu về nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 1)

  1. BÀI THỰC HÀNH 4 (Hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng) 1. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Equijoin) select p.sp,p.ngay,p.mdv,d.tdv from pnhap1 p join dmdv d on p.mdv = d.mdv; 2. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả giống câu 1 nhưng thêm điều kiện Pnhap1.SP = ‘0001’ select p.sp,p.ngay,p.mdv,d.tdv from pnhap1 p join dmdv d on p.mdv = d.mdv where p.sp = '0001' ; 3. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Equijoin) select p.sp,p.ngay,p.mdv,dm.mk,dm.tk from pnhap1 p join dmk dm on p.mkn = dm.mk; 5. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Outer Join)
  2. Ghi chú: Cột “PHU HOP” có được từ hàm xét đều kiện: - Kết quả Y: nếu MDV của bảng PNHAP1 = MDV của bảng DMDV - Kết quả N: nếu MDV của bảng PNHAP1 MDV của bảng DMDV select p.sp,p.mdv,d.tdv,decode(d.tdv,null,'n','y') as "phu hop" from pnhap1 p join dmdv d on p.mdv = d.mdv(+); select p.sp,p.mdv,d.tdv,decode(p.pnhap1,p.mdv,'y','n') as "phu hop" from pnhap1 p join dmdv d on p.mdv = d.mdv(+); 6.Thực hành câu lệnh SQL như sau: (sử dụng Self Join) SELECT Nhanvien.last_name || ' lam viec cho ' || Quanly.last_name FROM employees Nhanvien, employees Quanly WHERE Nhanvien.manager_id = Quanly.employee_id ; 7. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Natural Join) select sp,mdv,tdv from pnhap1 natural join dmvt; 8. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Using)
  3. select p.sp,p.mdv,d.tdv from pnhap1 p join dmvt d using (mdv); 9. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Cross Join) select sp,mdv,tdv from pnhap1 cross join dmvt ;
  4. 10. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Join On) select p.sp,p.mdv,d.tdv from pnhap1 p join dmvt d on (p.mdv=d.mdv) 11. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Join On) 12. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Left Outer Join) 13. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Right Outer Join)
  5. 14. Thực hành câu lệnh SQL để có kết quả như sau: (Gợi ý: sử dụng Full Outer Join)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản