Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 5)

Chia sẻ: Nguyen Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
231
lượt xem
87
download

Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành oracle 9i (bài số 5)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 5)

  1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 8 (Thao tác trên dữ liệu) 1.Thêm vào 1 dòng dư liệu cho bảng departments_cp vơi giá trị của các cột theo thư tư như sau: 79, ‘Finanace’,110,1600. Sau đó dùng câu lệnh truy vấn dư liệu xem đã thêm vào thành công chưa. (Bảng departments_cp có cấu trúc tương tư như bảng departments). INSERT INTO DEPARTMENTS_CP Values (100, 'Finanace', 110, 1600); 2.Thêm dư liệu vào bảng departments_cp cho cột department_id = 81, department_name = ‘Administration’ và cột còn lại cho giá trị NULL. INSERT INTO DEPARTMENTS_CP(department_id, department_name) Values (90, 'Administration' ); 3.Thêm vào một dòng dư liệu cho bảng departments_cp vơi yêu cầu ngươi sư dụng nhập vào dư liệu cho tưng cột. INSERT INTO DEPARTMENTS_CP(department_id, department_name, manager_id, location_id) Values(&department_id,’&department_name’, &manager_id,&location_id) ; INSERT INTO DEPARTMENTS_CP(department_id, department_name, manager_id, location_id) Values (&department_id,’&department_name’, &manager_id,&location_id) ; 4.Viết một câu lệnh thêm dư liệu vào bảng departments_cp nhưng không dùng VALUES, thay vào đó ta dung Subquery để lấy dư liệu tư bảng departments (sinh viên tư cho điêu ̀ ̀ kiện). INSERT INTO DEPARTMENTS_CP SELECT department_id,department_name,manager_id,location_id FROM departments Where department_id=170; 5.Cập nhật tiền hoa hồng 10 % cho tất cả nhân viên có department_id là 1600. UPDATE EMPLOYEES SET COMMISSION_PCT=COMMISSION_pct*0.1 WHERE DEPARTMENT_ID=170; 6.Cập nhật department_id, salary của bảng employees vơi điêu kiện employee_id của nhân ̀ viên là 205 và các yêu cầu sau: - Department_id đươc lấy tư Department_id có employee_id là 32 - Salary đươc lấy tư salary có employee_id là 32 Update employees Set department_id = (select department_id From employees
  2. Where employee_id = 111) , Salary = (select salary From employees Where employee_id = 112) Where employee_id = 205; 7.Xóa đi tất cả thông tin của nhân viên có ngày bắt đầu vào làm việc là trong tháng 1 năm 1998 trong bang Employees_cp.. DELETE FROM EMPLOYEES_CP WHERE TO_DATE(HIRE_DATE ,’MM/YYYY’) = ‘01/1998’; 8.Xóa đi thông tin của departments_cp có location_id = 1600. DELETE FROM departments_cp WHERE location_id = 1600; 9.Thưc hành ví dụ trong sách câu lệnh MERGE vơi yêu cầu trươc khi làm: - Truy vấn xem thông tin của bảng employees_cp - Sau đó xóa toàn bộ dư liệu của bảng employees_cp - Truy vấn xem lại thông tin của bảng employees_cp - Thưc hiện cậu lệnh MERGE trong ví dụ - Kiểm tra lại kết quả của bảng employees_cp sau khi MERGE có giống kết quả ban đầu không. 10.Thưc hành các câu lệnh commit, rollback, savepoint của các ví dụ trong sách.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản