Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn 12 (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
326
lượt xem
83
download

Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn 12 (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn 12 (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn 12 (Có đáp án)

 1. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH Lêi tùa : nh»m ®¸p øng nhu cÇu häc vËt lý theo ph−¬ng ¸n s¸ch gi¸o khoa míi cña BGD t«i m¹nh d¹n biªn so¹n tuyÓn tËp b i tËp “ c¬ häc vËt r¾n 12 ” hy väng nã gióp Ých cho c¸c em ®ang «n luyÖn thi TN- C§- §H- N¡M 2009. Mäi th¾c m¾c liªn l¹c theo ®Þa chØ email: thanh17802002@yahoo.com hoÆc 0904.727271- TuyÓn tËp lý thuyÕt “c¬ häc vËt r¾n” còng do t«i biªn säan , c¸c b¹n t×m v download trong : “«nthi.com” . xin ch©n th nh c¶m ¬n Chương I: Ph n v t lý ch t r n Câu 1: Các i m c a v t r n quay quanh m t tr c c nh tr tr c quay có c i m là: A. v ch ra các qu o tròn như nhau. B. có cùng gia t c góc. C. có cùng v n t c góc. D. có cùng v n t c dài. Câu 2: ơn v c a mômen quán tính: A. kg.m2/s2. B. kg.m2. C. kg.m/s. D. kg.m2/s. Câu 3: M t v t r n quay u xung quanh m t tr c. M t i m trên v t r n cách tr c quay m t kho ng R thì có: A. t c góc t l v i R. B. t c góc t l ngh ch v i R. C. t c dài t l v i R. D. t c dài t l ngh ch v i R. Câu 4: M t v t r n quay nhanh d n u t tr ng thái ngh quanh m t tr c c nh. Sau th i gian t k t lúc b t u quay, s vòng quay ư c t l v i: A. t B. t. C. t2. D. t3. Câu 5: M t bánh xe quay nhanh d n u t ngh , sau 10s t t i t c góc 20rad/s. Trong 10s ó bánh xe quay ư c m t góc: A. 300 rad. B. 40rad. C. 100rad. D. 200rad. Câu 6: Phương trình nào dư i ây bi u di n m i quan h gi a to góc ϕ và th i gian t trong chuy n ng quay nhanh d n u c a v t r n quanh m t tr c c nh? 2 A. ϕ = 2+ 0,5t. B. ϕ = 2+0,5t-0,5t . 2 C. ϕ = 2 - 0,5t - 0,5 t . D. ϕ = 2 - 0,5t + 0,5 t2. Câu 7: M t cái ĩa b t u quay quanh tr c c a nó v i gia t c góc không i. Sau 10s nó quay ư c 50rad. V n t c góc t c th i c a ĩa t i th i i m t=1,5s là: A. 5rad/s. B. 7,5rad/s. C. 1,5rad/s. D. 15rad/s. Câu 8: Mâm c a m t máy quay ĩa hát ang quay v i t c góc 4,0rad/s thì b t u quay ch m d n u. Sau 20s nó d ng l i. Trong th i gian ó mâm quay ư c m t góc là: A. 40rad. B. 80rad. C. 4rad. D. 8rad. Câu 9: M t bánh xe ang quay v i t c góc ω0 thì ư c tăng t c quay nhanh d n u. Trong th i gian 30s k t khi b t u tăng t c bánh xe quay ư c 180 vòng, v n t c cu i th i gian trên là 10vòng/s. T c góc ω0 lúc u là: A.6vòng/s. B. 4vòng/s. C. 2vòng/s. D. 2rad/s. Câu 10: Kim phút c a m t ng h có chi u dài b ng 5/3 chi u dài kim gi . Coi như các kim quay u; t s gia t c c a u kim phút so v i gia t c c a u kim phút là: A. 12. B.20. C. 240. D. 86. Câu 11: Mômen quán tính c a ĩa tròn ng ch t bán kính R, kh i lư ng m i v i tr c quay c a ĩa là: 1 1 A. I = mR 2 . B. I = mR2. C. I = mR 2 . D. I = 12 2 2 mR 2 . 5 Câu 12: M t mômen l c không i 32 N.m tác d ng vào m t bánh à kh i lư ng 50kg và mômen quán tính 8kgm2. Th i gian c n thi t bánh à t t i 120rad/s t ngh là: 1
 2. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH A. 30s. B. 188s. C. 200s. D. 8s. Câu 13: M t mômen l c không i tác d ng vào m t v t có tr c quay c nh. Trong nh ng i lư ng dư i ây, i lư ng nào không ph i là m t h ng s ? A. gia t c góc. B. v n t c góc. C. mômen quán tính. D. kh i lư ng. Câu 14: M t l c ti p tuy n 10N tác d ng vào vành ngoài c a m t bánh xe có ư ng kính 80cm. Bánh xe quay t ngh và sau 1,5s thì quay ư c m t vòng u tiên. Mômen quán tính c a bánh xe là: A. 0,72kgm2. B. 1,43kgm2. C. 0,96kgm2. D. 1,91kgm2. Câu 15: Mômen quán tính c a m t v t r n không ph thu c vào: A. kh i lư ng c a nó. B. kích thư c và hình dáng c a nó. C. t c góc c a nó. D. v trí c a tr c quay. Câu 16: Công tăng t c m t cánh qu t t tr ng thái quay u v i t c góc 4rad/s n khi có t c góc 5rad/s là 9J. H i mômen quán tính c a cánh qu t b ng bao nhiêu? A. 0,720kgm2. B. 1,125kgm2. C. 1,000kgm2. D. 2,000kgm2. Câu 17: M t ròng r c có ư ng kính 10cm có th quay quanh m t tr c n m ngang v i mômen quán tính I=2,5.10 -3kgm2.Cu n u m t s i dây vào ròng r c (dây không trư t so v i ròng r c) và bu c u kia c a dây vào hòn bi có kh i lư ng m=3kg. B t u th cho h th ng chuy n ng, sau khi hòn bi rơi ư c m t o n h=15cm thì t c góc c a ròng 2 r c là bao nhiêu? cho g=10m/s . A. 30,00rad/s. B. 276,9rad/s. C. 35,0rad/s. D. 17,5rad/s. Câu 18: M t bánh xe quay t do v i t c góc ω trên m t tr c th ng ng. M t bánh xe th hai cùng tr c quay có mômen quán tính l n g p ôi bánh xe th nh t ban u ng yên ư c ghép m t cách t ng t vào bánh xe th nh t. T s ng năng quay m i và ng năng quay ban u c a h là: 1 1 1 A. . B. 3. C. . D. . 3 2 9 Câu 19: máy bay lên th ng, ngoài cánh qu t phía trư c còn có m t cánh qu t nh phía uôi. Cánh qu t nh này có tác d ng: A. làm tăng v n t c c a máy bay. B. làm gi m s c c n không khí tác d ng lên máy bay. C. t o l c nâng nâng phía uôi. D. gi cho thân máy bay không quay. Câu 20: V i v t r n bi n d ng quay quanh m t tr c, n u mômen t ng các ngo i l c tri t tiêu thì: A. V t quay u. B. V t quay nhanh d n n u I tăng. C. V t quay nhanh d n n u I gi m. D. V t quay ch m d n. Câu 21: M t kh i c u c ng ch t, kh i lư ng M, bán kính R lăn không trư t. Lúc kh i c u có v n t c v thì bi u th c ng năng c a nó là: 1 7 3 3 A. M .v 2 . B. M .v 2 . C. M .v 2 . D. M .v 2 . 2 10 2 4 Câu 22: M t vành tròn ng ch t lăn không trư t, t s gi a ng năng quay và ng năng t nh ti n c a nó là: 1 3 A. . B. 2. C. 1. D. . 2 2 Câu 23: M t qu c u ư c gi ng yên trên m t m t ph ng nghiêng. N u không có ma sát thì khi th ra, qu c u s chuy n ng như th nào? A. Ch trư t mà thôi. B. Ch quay mà thôi. C. Lăn không trư t. D. V a quay v a t nh ti n. Câu 24: M t s i dây có kh i lư ng không áng k n m v t qua rãnh c a m t ròng r c có kh i lư ng m1=100g phân b u trên vành. Treo vào hai u s i dây hai kh i A, B cùng 2
 3. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH kh i lư ng M=400g. t lên kh i B m t gia tr ng m=100g. L y g=10m/s2. Gia t c chuy n ng c a các kh i A, B l n lư t là: A. u b ng 2m/s2. B. 1m/s2 và 2m/s2. C. 2m/s2 và 1m/s2. D. u b ng 2 1m/s . Câu 25: M t thanh th ng mãnh, ng ch t dài 0,50m, kh i lư ng 8kg. Thanh có th quay trên m t ph ng n m ngang, quanh m t tr c th ng ng i qua kh i tâm c a nó. Thanh ng yên, thì m t viên n 6g bay trên m t ph ng ngang c a thanh và c m vào m t u thanh. Phương v n t c c a viên n làm v i thanh m t góc 600. V n t c góc c a thanh ngay sau khi va ch m là 10rad/s. V n t c c a viên n ngay trư c khi va ch m là: A. 1,28.103m/s. B. 1,48.103 m/s. C. 2,56.103 m/s. D. 3 0,64.10 m/s. Câu 26: M t thanh mãnh AB, n m ngang dài 2,0m có kh i lư ng không áng k , ư c u B b ng s i dây nh , dây làm v i thanh ngang m t góc 300, còn u A tì vào tư ng th ng ng, ó có ma sát gi cho không b trư t,h s ma sát ngh µ0 =0,5. Hãy xác nh kho ng cách nh nh t x t i m treo m t v t có tr ng lư ng14N n u A uA không b trư t là: A. 1,40m. B. 1,07m. C. 1,00m. D. 0,50m. Câu 27: M t thanh ng ch t AB dài 2a kh i lư ng m. Hai u A, B có g n hai ch t i m có kh i lư ng l n lư t là m/2 và m. Kh i tâm c a h cách A m t kho ng: a 3a 2a 6a A. . B. . C. . D. . 2 2 3 5 Câu 28: M t ĩa tròn ng ch t bán kính R, kh i lư ng m, cách tâm O c a ĩa m t o n R/2 ta g n m t ch t i m có kh i lư ng m/3. Kh i tâm c a h “ ĩa+ch t i m” v trí cách tâm O m t kho ng: R 3R R 5R A. . B. . C. . D. . 4 8 8 8 Câu 29: M t thanh ch n ư ng dài 7,0m, có kh i lư ng 150kg, có tr ng tâm cách u bên trái 0,4m. Thanh có th quay quanh m t tr c n m ngang cách u bên trái 1,0m. H i ph i tác d ng vào u bên ph i m t l c nh nh t b ng bao nhiêu gi cho thanh n m 2 ngang. L y g =10 m/s . A. 150N. B. 15N. C. 100N. D. 10N. Câu 30: T i lúc b t u xét (t=0) m t bánh à có v n t c góc 25rad/s, quay ch m d n u v i gia t c góc -0,25rad/s2 và ư ng m c ϕ0 =0. ư ng m c s quay m t góc c c i ϕMAX b ng bao nhiêu theo chi u dương? và t i th i i m nào? A. 625rad và 50s. B. 1250 rad và 100 s. C. 625 rad và 100s. D. 1250 rad và 50 s. Câu 31: M t cái c t dài 2,0m ng ch t, ti t di n u ng cân b ng trên m t t n m ngang. Do b ng nh c t rơi xu ng trong m t ph ng th ng ng. Gi s u dư i c a c t không b trư t. T c c a u trên c a c t ngay trư c khi nó ch m t (l y g=9,8m/s2, b qua kích thư c c t) là: A. 7,70 m/s. B. 10,85 m/s. C. 15,3 m/s. D. 6,3 m/s. Câu 32: Có ba viên g ch gi ng nhau chi u dài l ư c ch ng lên nhau sao cho m t ph n c a hòn g ch trên nhô ra kh i hòn g ch dư i. ch ng g ch không b thì mép ph i c a hòn g ch trên cùng có th nhô ra kh i mép ph i c a hòn g ch dư i cùng m t o n c c i là: l l A. . B. . C. l 2 4 3
 4. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH 3l D. . 4 Câu 33: M t qu bóng có kh i lư ng m = 100g ư c bu c vào m t s i dây lu n qua m t l th ng nh m t bàn n m ngang. Lúc u qu bóng chuy n ng trên ư ng tròn, bán kính 50cm, v i t c dài 100cm/s. Sau ó dây ư c kéo qua l nh xu ng dư i 30cm. B qua m i ma sát và mômen xo n c a dây. T c góc c a qu bóng trên ư ng tròn m i và công c a l c kéo dây l n lư t là: A. 6,25 rad/s và 0,250 J. B. 2,50 rad/s và 0 J. C. 6,25 rad/s và 0,281 J. D. 2,50rad/s và 0,263 J Câu 34: M t thanh ng ch t kh i lư ng M có chi u dài L có th quay t do m t u quanh m t b n l g n v i tư ng. Thanh ư c gi n m ngang r i th cho rơi(gia t c rơi t do g). T i th i i m b t u th gia t c góc và gia t c dài c a u thanh l n lư t là: 3g 3g 3g A. rad/s2 và 0 m/s2. B. rad/s2 và m/s2. 2L 2L 2 6g 6g 6g C. rad/s2 và m/s2. D. rad/s và 0m/s2. 2 L 2 L Câu 35: Hai l c song song cùng chi u có ư ng tác d ng cách nhau m t o n 0,2m. N u m t trong hai l c có giá tr 16N và h p l c c a chúng có ư ng tác d ng cách l c kia m t o n 0,08m thì l n c a h p l c và l c còn l i l n lư t là: 80 32 A. 56N và 40N. B. 42N và 26N. C. 40N và 24N. D. N và N. 3 3 Câu 36: M t ngư i kh i lư ng 60 kg ng mép c a m t sàn quay c a trò chơi ng a g ch y vòng. Sàn có ư ng kính 6m và mômen quán tính 2000kgm2. Sàn lúc u ng yên. Khi ngư i y b t u ch y quanh mép sàn v i t c 4m/s(so v i sàn) thì sàn cũng b t u quay: A. theo chi u ngư c l i v i t c góc 0,468 rad/s. B. theo chi u chuy n ng c a ngư i v i t c góc 0,468 rad/s. C. theo chi u ngư c l i v i t c góc 0,283rad/s. D. theo chi u ngư c l i v i t c góc 0,360rad/s. áp án v t lý ch t r n: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 áp C B C C C C C A C C C A B A C B D A A Câu 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 áp D C B C A D A B D C A B A D C B C C C¢U 31: Mômen quán tính I c a v t r n có hình d ng c a kh i c u c bán kính R có kh i lư ng m là : Ch n m t áp án dư i ây A. * B. C. D. C¢U 32: Bi u th c nào sau ây là úng khi nói t i nh lý Stainơ xác nh mômen quán tính c a v t r n t i m t tr c b t kì. Bi t r ng t i tr ng tâm G c a v t r n, mômen quán tính là và kh i lư ng c a v t là M, d là kho ng cách gi a hai tr c. 4
 5. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D.* C¢U 33: Phương trình nào sau ây bi u di n m i quan h gi a v n t c góc và th i gian t trong chuy n ng quay nhanh d n u c a v t r n quay quanh m t tr c c nh? Ch n m t áp án dư i ây A. B. C.* D. C¢U 35: M t bánh xe quay nhanh d n u t tr ng thái ngh , sau 5s quay dư c m t góc là . Sau 10s k t lúc b t u quay, v t quay ư c m t góc có l n là : Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. Áp d ng công th c : *T i : *T i : áp án C C¢U 36: M t cánh qu t có momen quán tính là , ư c tăng t c t tr ng thái ngh nt c góc . H i ph i th c hi n m t công là bao nhiêu ? Ch n m t áp án dư i ây A. 10J B. *1000J C. 20J D. 2000J C¢U 37: M t momen l c không i tác d ng vào m t bánh à có momen quán tính . Th i gian c n thi t bánh à tt it c góc t tr ng thái ngh là : Ch n m t áp án dư i ây A. 30s B. 15s C. 20s D. 12s 5
 6. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH Áp d ng phương trình ng l c h c : Áp d ng phương trình v n t c góc : T tr ng thái ngh , bánh à tt it c góc => => áp án D. C¢U 38: M t bánh xe có ư ng kính 4m quay v i gia t c góc không i , là lúc bánh xe b t u quay. Gia t c ti p tuy n c a i m P trên vành bánh xe là : Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. ư ng kính c a bánh xe là 4m => V y gia t c ti p tuy n c a i m P trên vành bánh xe là : áp án B C¢U 39: Trong chuy n ng quay có v n t c và gia t c góc chuy n ng quay nào sau ây là nhanh d n? Ch n m t áp án dư i ây A. và B. và C. và D. và i u ki n m t chuy n ng quay là nhanh d n : áp án A : (không úng) áp án B và C : , ó là chuy n ng quay ch m d n ch không ph i là nhanh d n. áp án D : . ây úng là chuy n ng quay nhanh d n. V y áp án D là úng. C¢U 40: M t bánh xe có ư ng kính 4m quay v i gia t c góc không i , là lúc bánh xe b t u quay. Gia t c hư ng tâm c a m t i m P trên vành bánh xe th i i m t=2s là : Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. Áp d ng công th c : => ư ng kính bánh xe là 4m => V y gia t c hư ng tâm: 6
 7. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH áp án D C¢U 41 M t bánh xe có ư ng kính 4m quay v i gia t c góc không i , là lúc bánh xe b t u quay. V n t c dài c a m t i m P trên vành bánh xe th i i m t=2s là : Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. Áp d ng công th c : => ư ng kính bánh xe là 4m => V n t c dài c a i m P trên vành bánh xe : áp án A C¢U 42: M t bánh xe có ư ng kính 4m quay v i gia t c góc không i , là lúc bánh xe b t u quay. T i th i i m t=2s v n t c góc c a bánh xe là: Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. Áp d ng công th c : => áp án B Ta có : V n t c góc c a bánh xe ư c tính b ng công th c : áp án C C¢U 43: Mômen quán tính c a m t thanh dài ng ch t có bi u th c Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D*. C¢U 44: 1 bánh à ng ch t hình tr kh i lư ng 20kg quay u quanh tr c v i ng năng quay 125J .t c qu 1 i m trên vành tr c là Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D.* : C¢U 45: M t bánh xe có mômen quán tính i v i tr c quay c nh là quay uv it c 30vòng/phút. ng năng c a bánh xe là Ch n m t áp án dư i ây 7
 8. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH A. B. C. D. => V y ng năng c a bánh xe là : áp án D C¢U 46: M t v t r n quay nhanh d n u xung quanh m t tr c c nh. Sau th i gian t k t lúc v t b t u quay thì góc mà v t quay ư c. Ch n m t áp án dư i ây A. t l thu n v i t. B. t l thu n v i . C. t l ngh ch v i . D. t l thu n v i . C¢U 47: V t r n chuy n ng nhanh d n u v i gia t c a. Sau th i gian t, quãng ư ng v t i ư c là: (v n t c ban u V_0=0) Góc quay => áp án úng là B. C¢U 48: M t mômen l c có l n tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính i v i tr c bánh xe là . N u bánh xe quay nhanh d n u t tr ng thái ngh thì gia t c góc c a bánh xe là Ch n m t áp án dư i ây A. . B. . C. . D. . Có và Phương trình ng l c h c c a v t r n quay quanh m t tr c c nh là : => áp án C C¢U 49: Có 4 ch t i m n m d c theo tr c Ox. Ch t i m 1 có kh i lư ng 2 kg t a – 2 m, ch t i m 2 có kh i lư ng 4 kg g c t a , ch t i m 3 có kh i lư ng 3 kg t a – 6 m, ch t i m 4 có kh i lư ng 3 kg t a 4 m. Kh i tâm c a h n m t a là Ch n m t áp án dư i ây A. 0,72 m. B. – 0,72 m. C. 0,83 m. D. – 0,83 m. T a kh i tâm c a v t ư c tính b ng công th c sau : 8
 9. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH => áp án D C¢U 50: M t ĩa m ng, ph ng, ng ch t có th quay ư c xung quanh m t tr c i qua tâm và vuông góc v i m t ph ng ĩa. Tác d ng vào ĩa m t mômen l c 960Nm không i, ĩa chuy n ng quay quanh tr c v i gia t c góc . Mômen quán tính c a ĩa i v i tr c quay ó là Ch n m t áp án dư i ây A. . B. . C. . D. . Có và Phương trình ng l c h c c a v t r n quay quanh m t tr c c nh là : => áp án D C¢U 51: Tác d ng m t mômen l c lên m t ch t i m chuy n ng trên m t ư ng tròn làm ch t i m chuy n ng v i gia t c góc không i . Mômen quán tính c a ch t i m i v i tr c i qua tâm và vuông góc v i ư ng tròn ó là Ch n m t áp án dư i ây A. . B. . C. . D. . Có và , bài yêu c u tìm I Phương trình ng l c h c c a v t r n quay quanh m t tr c c nh là : => áp án A C¢U 52: M t ch t i m chuy n ng tròn xung quanh m t tr c có mômen quán tính i v i tr c là I. K t lu n nào sau ây là không úng? Ch n m t áp án dư i ây A. Tăng kho ng cách t ch t i m n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 4 l n. B. Tăng ng th i kh i lư ng c a ch t i m lên hai l n và kho ng cách t ch t i m n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 8 l n. C. Tăng kho ng cách t ch t i m n tr c quay lên hai l n thì mômen quán tính tăng 2 l n. D. Tăng kh i lư ng c a ch t i m lên hai l n thì mômen quán tính tăng lên hai l n => tăng r 2 l n thì i tăng 4 l n => câu c sai C¢U 53: M t mômen l c có l n 30 Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính i v i tr c 9
 10. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH bánh xe là . N u bánh xe quay nhanh d n u t tr ng thái ngh thì v n t c góc mà bánh xe t ư c sau 10 s là Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. Phương trình ng l c h c c a v t r n quay quanh m t tr c c nh là : => Vì bánh xe quay nhanh d n u t tr ng thái ngh nên : và Áp d ng công th c : áp án A C¢U 54: Phát bi u nào sau ây là úng? Ch n m t áp án dư i ây A. *Khi m t v t r n chuy n ng t nh ti n th ng thì mômen ng lư ng c a nó i v i m t tr c quay b t kỳ không i. B. Mômen quán tính c a v t i v i m t tr c quay là l n thì mômen ng lư ng c a nó i v i tr c ó cũng l n. C. i v i m t tr c quay nh t nh n u mômen ng lư ng c a v t tăng 4 l n thì mômen quán tính c a nó cũng tăng 4 l n. D. Mômen ng lư ng c a m t v t b ng không khi h p l c tác d ng lên v t b ng không. C¢U 55: M t thanh có kh i lư ng không áng k dài 1m có 100 v ch chia. Treo thanh b ng m t s i dây v ch th 50, trên thanh có treo 3 v t. V t 1 n ng 300g v ch s 10, v t 2 n ng 200g v ch 60, v t 3 n ng 400g ph i treo v trí nào thanh cân b ng n m ngang. Ch n m t áp án dư i ây A.* V ch 75; B. V ch 85; C. V ch 45; D. V ch 60; C¢U 56: M t ĩa c có bán kính 0,25m, ĩa có th quay xung quanh tr c i x ng i qua tâm và vuông góc v i m t ph ng ĩa. ĩa ch u tác d ng c a m t mômen l c không i M = 3Nm. Sau 2s k t lúc ĩa b t u quay v n t c góc c a ĩa là 24 rad/s. Mômen quán tính c a ĩa là Ch n m t áp án dư i ây A. B. C. D. Áp d ng công th c : K t lúc b t u quay , sau 2s (t=2) thì : 10
 11. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH Áp d ng phương trình ng l c h c : => Momen quán tính c a ĩa : áp án A C¢U 57: Hai ĩa m ng n m ngang có cùng tr c quay th ng ng i qua tâm c a chúng. ĩa 1 có mômen quán tính ang quay v i t c , ĩa 2 có mômen quán tính ban u ang ng yên. Th nh ĩa 2 xu ng ĩa 1 sau m t kho ng th i gian ng n hai ĩa cùng quay v i t c góc là Ch n m t áp án dư i ây A. * B. . C. . D. . C¢U 58: M t v t r n ang quay u quanh m t tr c c nh i qua v t. V n t c dài c a m t i m xác nh trên v t r n cách tr c quay kho ng có l n Ch n m t áp án dư i ây A. b ng không. B. tăng d n theo th i gian. C*. không thay i. D. gi m d n theo th i gian Ch n câu tr l i úng C¢U 59: M t v t ang quay quanh tr c v i t c góc . B qua s c c n không khí. N u b ng nhiên mô men l c tác d ng lên nó m t i thì: Ch n m t áp án dư i ây A. V t d ng l i ngay. B. V t i chi u quay. C. *V t quay u v i t c góc . D. V t quay ch m d n r i d ng l i. C¢U 60: M t ĩa n m ngang quay quanh m t tr c th ng ng v i t n s f = 10 vòng/phút. M t v t t trên ĩa cách tr c quay 20 cm. H i h s ma sát gi a ĩa và v t t i thi u là bao nhiêu v t không trư t trên ĩa ? L y . Ch n m t áp án dư i ây A. 0. B. 0,05. 11
 12. TRÇN QUANG THANH-K15-CH Lý-§H VINH C. 0,1. D. 0,2. 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản