Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III (DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN

Chia sẻ: Abcdef_46 Abcdef_46 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
542
lượt xem
166
download

Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III (DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm khách quan chương iii (dãy số. cấp số cộng. cấp số nhân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III (DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN

  1. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III (DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN) Câu 1. Dãy số nào sau đây không bị chặn trên: 1 1 A) un  n sin B) un  sin n n n 1 1 C) un  (1) n sin D) un  sin(1)n n n Câu 2. Cho dãy số ( un ) với un  (5)n . Khi đó số hạng u2 n bằng: 2 A) 25n B) 10n C) -25n D) (5)n Câu 3. Cho cấp số cộng ( un ).Đẳng thức nào sau đây là đúng: A) u10  u20  2u15 B) u10 .u20  2u15 2 C) u10 .u20  u15 D) u10  u20  u30 Câu 4. Cho cấp số nhân ( un ).Đẳng thức nào sau đây là đúng: 2 B) u1  u11  u6 A) u1  u11  2u6 2 C) u1.u11  u6 D) u1.u11  u12 Câu 5. Cho cấp số cộng x; 1; y; 9. Khi đ ó: A) x = -3, y = 5 B) x = -5, y = 3 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 1
  2. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III C) x = -1, y = 7 D) x = -2, y = 6 Câu 6. Cho cấp số nhân 3 số hạng: 2,5 ; x; 40. Hãy chọn kết quả đúng: A) x = 10 B) x = 5 C) x = 20 D) x = 25 Câu 7.Cho dãy số ( un ) với u1  2; un  2un1 , n  2 . Khi đó: 7.1. Số hạng thứ 100 bằng: A) 299 B) 2100 C) 2101 D)200 7.2. Tổng của 100 số hạng đầu tiên bằng: A) 299 - 1 B) 2100 - 1 C) 2101 - 1 D) 1 - 2101 Câu 8. Cho cấp số cộng -2; -5; -8; -11;... Khi đó công sai d và tổng 20 số hạng đầu tiên là: A) d = 3; S20 = 510; B) d = -3; S20 = -610 C) d = -3; S20 = 610 D) d = 3; S20 = -510 Câu 9. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số cộng: n n 1 1 A) u n  B) un    C ) u n  2 D) u n  2 n  1 2 2 Câu 10. Ba số xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng là: A) 7; 12; 17 B) 6; 10; 14 C)8; 13; 18 D) 5; 10; 17 1 1 Câu 11. Cho cấp số cộng có u1  ; d   . Tổng của 5 số hạng đầu tiên là: 4 4 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 2
  3. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III 5 5 4 4 C)  D)  A) B) 4 4 5 5 Câu 12. Cho cấp số cộng có d  0,1; s5  0,5 . Số hạng đầu tiên là: 10 10 C)  A) 0,3 B) D) -0,3 3 3 Câu 13. Cho cấp số cộng có u5  15; u20  60 . Tổng của 20 số hạng đầu tiên là: A) 200 B)-200 C)250 D)-250 Câu 14. Cho tam giác có số đo 3 góc lập thành một cấp số cộng. Biết số đo một góc là 250, số đo 2 góc còn lại là: A) 650; 900 B)750; 800 C) 600; 950 D)700; 850 Câu 15. Cho cấp số nhân với u1 = -1; q = - 0,1. Số 10-103 : A) là số hạng thứ 103 của cấp số nhân đã cho. B) là số hạng thứ 104 của cấp số nhân đã cho. C) là số hạng thứ 102 của cấp số nhân đã cho. D) không phải là một số hạng của cấp số nhân đã cho. 1 Câu 16.Cho dãy số  ; b; 2 . Chọn b để dãy số trên là một cấp số nhân: 2 A) b = -1 B) b = 1 C) b = 2 D) b = -2 111 Câu 17. Cho cấp số nhân 1; ; ; ;... Số hạng thứ 10 bằng: 248 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 3
  4. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III A ) 29 B) 210 C) 2-9 D) 2-10 Câu 18. Các giá trị của x để 3 số 2x – 1; x; 2x + 1 lập thành một cấp số nhân là: 1 1 1 A) x   D) x   . C) x   3 B) x   3 9 3 Câu 19. Dãy số nào là cấp số nhân? A) 1; 0,2; 0,04; 0,008; ... B) 2; 22; 222; 2222; ... 1111 ; ; ; ;... C) x, 2x, 3x, 4x, 5x,... D) 2345 2 96 . Số  Câu 20. Cho cấp số nhân có u1 = -3; q = 3 243 A) là số hạng thứ 6 của cấp số nhân đã cho. B) là số hạng thứ 5 của cấp số nhân đã cho. C) là số hạng thứ 7 của cấp số nhân đã cho. D) không phải là một số hạng của cấp số nhân đã cho. 1 Câu 21. Cho cấp số nhân có u2  ; u5  16. Khi đó: 4 1 1 1 1 A) u1  ; q  B) u1   ; q   2 2 2 2 1 1 C) u1  ;q  4 D) u1   ; q  4 16 16 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 4
  5. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III 1 Câu 22.Cho dãy số u1  2; un1  2  , n  ¥ * . Công thức số hạng tổng quát của un dãy này là: n  1 n 1 n 1 n 1 A) u n  B) un  C) u n   D) u n  n n n n Câu 23. Cho dãy số (un) có số hạng tổng quát un = 2n + 3. Khẳng định nào sau đây là đúng? A) (un) là cấp số cộng với công sai là d = 3 B) (un) là cấp số cộng với công sai là d = 2 C) (un) là cấp số nhân với công bội là q = 3 D) (un) là cấp số nhân với công bội là q = 2 Câu 24. Một cấp số nhân có 3 số hạng a, b, c khác 0 và công bội q ≠ 0. Đẳng thức nào dưới đây là đúng? 1 1 1 1 1 1 112     A) B) C) D) 2 2 2 a bc b ac c ba abc 1  1  1  1  Câu 25. Đặt Sn = 1  2 1  2 1  2  ...1  2  , n  ¥ , n  2 . Khi đó :  2  3  4   n  n 1 n 1 n 1 n 1 A) S n  B) S n  C) S n  D) S n  n 2n n 2n Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản