Bài tập về nhận xét biểu đồ

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
272
lượt xem
28
download

Bài tập về nhận xét biểu đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi tốt nghiệp 12-CĐ-ĐH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về nhận xét biểu đồ

  1. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 Bài tập 1: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1990 16 393,5 3 701,0 572,0 1995 66 793,8 16 168,2 2 545,6 1999 101 648,0 23 773,2 2 995,0 2001 101 403,1 25 501,4 3 723,1 2005 134 754,5 45 225,6 3 362,3 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất trong nông nghiệp phân theo ngành của nước ta thời kì 1900-2005. 2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời kì nói trên. Bài tập 2: Cho bảng số liệu: Khối lượng hàng hóa vận chuyển của các ngành vận tải của nước ta qua các năm 1995- 2005 (Đơn vị: Nghìn tấn) Năm Đường sắt Đường bộ Đường sông Đường biển 1995 4 515,0 91 202,3 37 653,7 7 306,9 1998 4 977,6 121 716,4 50 632,4 11 793,0 2000 6 258,2 144 571,8 57 395,3 15 552,5 2003 8 385,0 225 296,7 86 012,7 27 448,6 2005 8 873,6 264 761,6 97 936,8 31 332,0 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của nước ta qua các năm 1995- 2005. 2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của nước ta trong thời gian nói trên. Bài tập 3: Cho bảng số liệu: Tình hình phát triển dân số của Việt Nam trong giai đoạn 1998-2007 Năm Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng (nghìn người) (nghìn người) dân số (%) 1998 75 456,3 17 464,6 1,55 2001 78 685,8 19 469,3 1,35 2003 80 902,4 20 869,5 1,47 2005 83 106,3 22 336,8 1,31 Email: buivantienbm t gm ai @ l.com Website: violet.vn/vantien2268 Page 1
  2. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 2007 85 154,9 23 370,0 1,21 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1998- 2007. 2. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn nói trên. Bài tập 4: Cho bảng số liệu: Hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2007 (Đơn vị tính: nghìn ha) Vùng Tổng Đất nông Đất lâm Đất chuyên Đất chưa diện tích nghiệp nghiệp dùng và đất ở sử dụng Tây Nguyên 5 465,9 1 615,8 3 050,4 165,4 634,3 ĐB Sông Cửu 4 060,4 2 567,3 349,0 334,2 709.9 Long 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên và ĐB sông Cửu Long năm 2007. 2. Dựa vào biểu đồ đã vẽ so sánh và giải thích đặc điểm cơ cấu sử dụng đất ở hai vùng nêu trên. Bài tập 5: Cho bảng số liệu: Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995- 2005 (Đơn vị (%) Năm 1995 1998 2002 2005 Khu vực I 27,2 25,8 23,0 21,0 Khu vực II 28,8 32,5 38,5 41,0 Khu vực III 44,0 41,7 38,5 38,0 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1995- 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn nói trên. Bài tập 6:  Em ai  buivantienbmt@g l: mail.comWebsite: violet.vn/vantien2268 Page 2
  3. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 Bài tập 7:  Bài tập 8:  Em ai  buivantienbmt@g l: mail.comWebsite: violet.vn/vantien2268 Page 3
  4. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 Em ai  buivantienbmt@g l: mail.comWebsite: violet.vn/vantien2268 Page 4
  5. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 Bài tập 9:  Bài tập 10: Cho baûng soá lieäu sau: BIEÁN ÑOÅI DIEÄN TÍCH RÖØNG VAØ ÑOÄ CHE PHUÛ RÖØNG ÔÛ NÖÔÙC TA GIAI ÑOAÏN 1943 – 2005 Naêm Toång dieän Trong ñoù Ñoä che tích röøng Röøng töï Röøng phuû röøng (trieäu ha) nhieân troàng (%) 1943 14,3 14,3 0 43,8 1976 11,1 11,0 0,1 33,8 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 1990 9,2 8,4 0,8 27,8 2000 10,9 9,4 1,5 33,1 2005 12,4 9,5 2,9 37,7 1-Veõ bieåu ñoà theå hieän söï bieán ñoåi dieän tích röøng vaø ñoä che phuû röøng giai ñoaïn 1943-2005 ôû nöôùc ta. 2-Nhaän xeùt söï thay ñoåi dieän tích röøng vaø ñoä che phuû röøng nöôùc ta giai ñoaïn 1943 – 2005 3-Neâu phöông höôùng baûo veä taøi nguyeân röøng ôû nöôùc ta. Bài tập 11: Cho b¶ng sè l iÖu : N¨m D©n sè (ngh×n ngêi) S¶n l îng l ¬ng thùc (ngh×n tÊn) 1980 53772 14406 1985 59872 18200 1988 63727 19583 1990 66017 21489 1995 71996 27571 1997 74307 31584 2000 77686 35463 1. TÝnh b×nh qu©n l ¬ng thùc theo ®Çu ngêi qua c¸c n¨m Em ai  buivantienbmt@g l: mail.comWebsite: violet.vn/vantien2268 Page 5
  6. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 2. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt so s¸nh tèc ®é ph¸t tr iÓn d©n sè, s¶n xuÊt l ¬ng thùc vµ b×nh qu©n l ¬ng thùc trªn ®Çu ngêi ë níc ta trong thêi kú 1980-2000 3. Rót ra kÕt luËn . Bài tập 12: Dựa vào bảng số liệu sau. Tình hình sản xuất 1 số sản phẩm công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ 1976 - 1995. Điện Than đá Phân hoá học Vải lụa Năm (triệu kwh) (1.000 tấn) (1.000 tấn) (triệu m) 1976 3064 5700 435 218 1985 5230 5700 531 374 1990 8790 4627 354 318 1995 14663 8400 931 222 1/ Hãy vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đường biểu diễn nhịp độ tăng trưởng của sản lượng điện, than đá, phân hoá học, vải lụa qua các năm. 2/ Nhận xét và giải thích tình hình tăng sản xuất đó.  Bài tập 1     3: Cho  baûng  soá  lieäu  döôùi ñaây: Toång        trò giaù  xuaát  nhaäp  khaåu  cuûa  Vieät Na m     trong  thôøi  kyø  1994­2000    ( trieäu  ñoâ    la Myõ   ): Naê m Xuaát  khaåu Nhaäp   khaåu 1994 4054,3 5825,8 1996 7255,9 11143,6 1997 9185,0 11592,3 1998 9360,3 11499,6 2000 14308,0 15200,0 1/ Haõy  veõ  bieåu ñoà  thích hôïp    theå  hieän  caáu  cô  xuaát nhaäp  khaåu  trong  thôøikyø    1994­2000. 2/ Döïa  vaøo  baûng  soá  lieäu  ñaõ  cho, haõy    ruùt  caùc  ra  nhaän  xeùt  veà  tình  hình  xuaát  nhaäp  khaåu  cuûa  nöôùc  trong  ta  thôøikyø    naøy.  Bài tập 1     4: Cho   baûng  soá  lieäu  döôùi  ñaây:  Dieän  tích,naêng    suaát  vaø saûn  löôïng  luùa caû  naêm   cuûa  nöôùc  trong  ta  thôøikyø    1990­2000: Naê m Dieän  tích  (nghìn  Naêng   suaát  Saûn   löôïng  ha) (taï/ha) (  nghìn  taán) 1990 6042,8 31,8 19225,1 1993 6559,4 34,8 22836,5 1995 6765,6 36,9 24963,7 1997 7099,7 38,8 27523,9 1998 7362,7 39,6 29145,5 2000 7666,3 42,2 32529,5 1/ Haõy  veõ  bieåu ñoà  thích hôïp    nhaát  theå  hieän  toác  ñoä taêng  tröôûng  veà  dieän  tích,naêng    suaát vaø  saûn  löôïng  luùa  caû  naêm   trong  thôøikyø    1990­2000. 2/ Nhaän  xeùt  vaø giaûithích nguyeân      nhaân  cuûa    söïtaêng  tröôûng  ñoù.   Bài tập 1     5: Cho   baûng   soá  lieäu döôùi  ñaây:  Daân   soá  trung  bình  cuûa  nöôùc  phaân   ta  theo  thaønh  thò  vaø  noâng  thoân  trong  thôøikyø    1990­2002    ( Ñôn  tính:1000  vò    ngöôøi )  Naê m Thaønh   thò Noâng   thoân Em ai  buivantienbmt@g l: mail.comWebsite: violet.vn/vantien2268 Page 6
  7. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH 2009­2010 1990 12880,3 53136,4 1994 14425,6 53698,9 1996 15419,9 57736,5 1998 17464,4 57991,7 2001 19469,3 59216,5 2002 20022,1 59705,3 1/ Haõy veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän cô caáu daân soá phaân theo thaønh thò vaø noâng thoân ôû nöôùc ta trong thôøi kyø 1990- 2002. 2/ Töø bieåu ñoà ñaõ veõ, nhaän xeùt vaø giaûi thích nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi ñoù.   Bài tập 1     6: Cho bảng số liệu diện tích và năng suất lúa của nước ta 1990-2000 Năm 1990 1993 1995 1997 2000 Diện tích (nghìn ha) 6042,8 65559,4 6765,6 7099,7 7666,3 Năng suất (tạ/ha) 31,8 34,8 36,9 38,8 42,4 1/ Tính sản lượng lúa của nước ta qua các năm 2/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diễn biến diện tích và năng suất lúa của nước ta từ 1990-2000 3/ Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời kỳ trên ----------------------Còn tiếp------------------   Em ai  buivantienbmt@g l: mail.comWebsite: violet.vn/vantien2268 Page 7
Đồng bộ tài khoản