Bài thảo luận "Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa"

Chia sẻ: Ta Van Tuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
446
lượt xem
100
download

Bài thảo luận "Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về xây dựng nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Nhà nước xã nhội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đó là ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận "Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa"

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA: XH – DL- KT LỚP: ĐH KẾ TOÁN K50 Chủ đề: Xây dựng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Nhóm: T – H – L Môn: Những nghuyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 GVHD:
 2. a. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC Nhà nöôùc chæ ra ñôøi khi xaõ hoäi phaân chia thaønh g/c vaø maâu thuaãn giai caáp khoâng theå ñieàu hoaø ñöôïc. - “Baát cöù ôû ñaâu,  heã luùc naøo vaø  chöøng naøo maø veà  maët khaùch quan,  nhöõng maâu thuaãn  giai caáp khoâng  theå ñieàu hoøa  ­Theo quan ñieåm Maùc­ ñöôïc thì nhaø nöôùc  xuaát hieän.” Leânin: Nhaø nöôùc  laø saûn phaåm cuûa   V.I. LENIN xaõ hoäi coù giai  caáp, do ñoù nhaø 
 3. b) Baûn chaát cuûa nhaø  nöôùc:  Nhaø nöôùc laø boä maùy duøng ñeå  duy trì söï thoáng trò cuûa giai  caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.  Nhaø nöôùc laø boä maùy cöôõng cheá  vaø ñaøn aùp ñaëc bieät cuûa giai  caáp naøy ñoái vôùi giai caáp khaùc.           Nhö vaäy, xeùt veà maët  baûn chaát, nhaø nöôùc mang baûn  chaát giai caáp cuûa giai caáp  thoáng trò.
 4. Nhaø nöôùc Baûn chaát giai caáp Chuû noâ Giai caáp chuû  noâ Phong kieán Giai caáp ñòa chuû  phong kieán Tö saûn Giai caáp tö saûn Xaõ hoäi chuû Giai caáp coâng  nghóa nhaân vaø nhaân  daân lao ñoäng.
 5. c. Caùc kieåu nhaø  ST nöôùc Teân Baûn chaát Cô sôû kinh teá T nhaø giai caáp nöôùc Cheá ñoä sôû höõu cuûa  1 NN giai caáp chuû noâ ñoái  Giai caáp chuû  CHUÛ vôùi tö lieäu saûn xuaát  noâ NOÂ vaø ngöôøi noâ leä Cheá ñoä sôû höõu cuûa giai  Giai caáp ñòa  2 NN PK caáp ñòa chuû phong kieán  chuû phong  ñoái vôùi tö lieäu saûn  kieán xuaát maø chuû yeáu laø  ruoäng ñaát. Cheá ñoä tö höõu tö  3 NN TS baûn chuû nghóa veà tö  Giai caáp tö  lieäu saûn xuaát. saûn Cheá ñoä coâng höõu veà  NN Giai caáp  4 tö lieäu saûn xuaát. coâng  XHCN nhaân
 6. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.KHÁI NIỆM Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức mà thông qua đó Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lảnh đạo của mình đối với toàn xã hội. Là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội.Đó là một nhà nước kiểu mới thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc C/M XHCN là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 7. Coù 2 loaïi hình nhaø nöôùc phaùp quyeàn: o Nhaø nöôùc phaùp quyeàn Tö Saûn o Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN phaùp quyeàn XHCN  ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:  aân, do daân, vì daân. n löïc nhaø nöôùc thoáng nhaát laø thuoäc veà nhaân daân. hieän nguyeân taéc taäp trung daân chuû. lí xaõ hoäi baèng phaùp luaät. ûng Coäng saûn laõnh ñaïo. aùp quyeàn XHCN laø nhaø nöôùc phaùp quyeàn  , vì daân, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng C
 8. BẢN CHẤT  Xeùt veà baûn chaát, nhaø  nöôùc XHCN laø coâng cuï duy  trì söï thoáng trò cuûa ña soá  (giai caáp coâng nhaân vaø  nhaân daân LÑ) ñoái vôùi  thieåu số  (giai caáp boùc  loät vaø caùc theá löïc phaûn  ñoäng), thöïc hieän daân chuû  vôùi nhaân daân, chuyeân chính  vôùi keû thuø cuûa chuû nghóa  xaõ hoäi.
 9. 2. ĐẶC TRƯNG -Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động đặt dưới sự lảnh đạo của ĐCS. -Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nguyên tắc là công cụ của chuyên chính giai cấp nhưng vì lợi ích của tất cả nhửng người lao động tức là tuyệt đại đa số nhân dân, Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện trấn áp nhửng kẻ chống đối, phá hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. -Tổ chức xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
 10. -Nhà nước xã nhội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đó là ngày càng hoàn thiện các hình thức đại diện nhân dân mở rộng dân chủ nhằm lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. -Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước không còn nguyên nghĩa”, sau khi những cơ sở kinh tế xã hội cho sự tồn tại của nhà nước mất đi thì nhà nước cũng không còn, nhà nước tự tiêu vong.
 11. 3.CHỨC NĂNG Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được thực hiện cả bằng tổ chức có hiệu quả công việc xây dựng toàn diện xã hội mới, cả bằng việc sử dụng những công cụ bạo lực để đập tan sự phản kháng của kẻ thù chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước,giữ vững an ninh xã hội.
 12. ng baïo löïc traán aùp vaø toå chöùc xaây dö nöôùc phaùp quyeàn CHXN coù quan heä höõu cô nhaát vôùi nhau, trong ñoù, chöùc naêng toå ïng laø quan troïng  hôn vaø giöõ vai troø q     Nhaø nöôùc boùc loät   Nhaø nöôùc XHCN    Traán aùp söï phaûn khaùng cuû  baïo löïc traán aùp nhaèm  g/c boùc loät vaø caùc theá lö eä vaø duy trì söï boùc loät cuûa   ñòch trong vaø ngoaøi ñeå baûo  soá (g/c thoáng trò) ñoái vôùi  TQ baûo veä thaønh quaû cuûa  á vaø NDLÑ (g/c bò trò) CM CNXH c naêng toå chöùc xaây döïng * Toå chöùc vaø XD cheá ñoä XHC laø nhaèm ñem laïi söï giaøu   xaây döïng neàn kinh teá XHCN, ø söï boùc loät ngaøy caøng  coäng saûn chuû nghóa, neàn   hôn cuûa g/c thoáng trò. vaên hoaù vaø con ngöôøi XHCN.
 13. 4.NHIỆM VỤ -Đối với lĩnh vực kinh tế: nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà nước vô sản là phải nhanh chóng phát triển mạnh số lượng sản phẩm, củng cố kỷ luật lao động mới và nâng cao năng suất lao động. -Đối với lĩnh vực xã hội: phải xây dựng quan hệ xã hội mới, hình thành những tổ chức lao động mới, tập hợp được đông đảo những người lao động có khả năng vận dụng những thanh tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện từng bước cải tạo những người tiểu sản xuất hàng hóa thông qua những tổ chức thích hợp.
 14. 5. TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Giai cấp công nhân khi thực hiện sứ mệnh của mình xóa bỏ tình trạng người bóc lột người và mọi sự tha hóa của con người do chế độ tư hửu sản sinh ra thì trước hết họ phải cùng với nhân dân lao động phá hủy nhà nước tư sản chiếm lấy chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản vì giửa xã hội TBCN và CSCN là một thời kì cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia.
 15. Thích ứng với thời kì ấy là một thời kì quá độ chính trị và nhà nước của thời kì ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Sau khi trở thành giai cấp cầm quyền giai cấp công nhân phải nắm vững công cụ chuyên chính,phải xây dựng nhà nước XHCN vửng mạnh , trở thành một công cụ trấn áp các thế lực đi ngược lại với lợi ích của nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng nhằm xây dựng thành công CNXH . Sự cần thiết tất yếu phải xác lập chuyên chính vô sản,xây dựng nhà nước XHCN vững mạnh còn xuất phát từ thực tiễn của thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ còn tồn tại của giai cấp bóc lột,chúng hoạt động chống lại sự nghiệp xây dựng CNXH. Điều đó khiến cho GCCN và nhân dân lao động thông qua nhà nước phải trấn áp bằng bạo lực khi cần thiết.
 16. Dân chủ cần phải có chuyên chính để giữ lấy dân chủ, để những hành vi gây tác hại tới quyền dân chủ của nhân dân đươc xử lý kịp thời… Các quyền đó phải được CNXH là quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên tất cả các lỉnh vực kinh tế , chính trị , văn hóa, tư tưởng.với ý nghĩa đó nhà nước xã hội chủ nghĩa là phương thức, phương tiện, là một công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bởi vậy, để bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công thì việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện nhà nước XHCN- một trong nhửng công cụ chủ yếu của quá trình cải tạo xã hội cũ ,xây dựng xã hội mới là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tiến trình cách mạng XHCN.
 17. NHÀ NƯỚC XHCN VIỆT NAM
 18. Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc  phaùp quyeàn XHCN VN 2, H eán phaùp nöôùc CH CN Vi eät N i XH am 2 ùc CH CN VN l aø nhaø nöôùc phaùp quyeàn XH nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân. quyeàn l öï c nhaø nöôùc t huoäc veà nhaân daân ng l aø l i eân m nh gi öõa gi ai caáp coâng nhaân i p noâng daân vaø ñoäi nguõ t r í t höùc. Q uyeàn l ùc l aø t hoáng nhaát , coù söï phaân coâng vaø p ùc cô quan nhaø nöôùc t r ong vi eäc t höï c hi eän aäp phaùp, haønh phaùp, t ö phaùp”
 19.  Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam laø thaønh quaû caùch maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân lao ñoäng do giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo. Nhaø nöôùc ta mang baûn chaát cuûa giai caáp coâng nhaân. Tính nhaân                                 daân                                               Baûn chaát giai caáp  coâng nhaân Tính daân toäc  bieåu hieän:                                                                  
 20. Nhaø nöôùc cuûa  daân, do nhaân daân  laäp neân vaø nhaân  daân tham gia quaûn  lí Nhaø nöôùc theå  Tính  hieän yù chí, lôïi  nhaân  ích vaø nguyeän  daân voïng cuûa nhaân  daân Nhaø nöôùc laø coâng  cuï chuû yeáu ñeå  nhaân daân thöïc  hieän quyeàn laøm  chuû cuûa mình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản