intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

BÀI THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010

Chia sẻ: Le Hai Hong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
201
lượt xem
31
download

BÀI THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B- Phần Tiếng Việt: Đọc thầm đoạn văn sau, chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây và ghi chữ cái đứng trước đáp án đó (A hoặc B, hoặc C) vào bài thi. Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xoè ra mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc vàng muốt, mượt mà. Một mùi hương thơm lựng như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2009 – 2010

 1. Trêng tiÓu häc vâng La  Hä vµ tªn:...........................................   Líp 5.....        Bµi thi giao lu häc sinh giái khèi líp 5 N¨m häc 2009 – 2010 Thêi gian lµm bµi: 20 phót ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Häc sinh tr¶ lêi ®óng mçi c©u ®îc 1 ®iÓm. Bµi thi tr¾c nghiÖm to¸n + TiÕng viÖt A- PhÇn To¸n: C©u 1. Ch÷ sè 5 trong sè 210,152 thuéc hµng nµo? A. Hµng chôc B. Hµng tr¨m C. Hµng phÇn tr¨m D. Hµng phÇn m êi 5 C©u 2. Ph©n sè viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ: 2 A. 0,25 B. 2,5 C. 5,2 D. 0,52 5 C©u 3. Hçn sè 3 viÕt díi d¹ng ph©n sè lµ: 7 8 22 15 26 A. B. C. D. 7 7 7 7 C©u 4. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó 0,125 kg = …… g lµ: A. 125 B. 12,5 C. 1,25 D. 1250 C©u 5. Trong 20 phót mét « t« ®i ®îc qu·ng ®êng dµi 20 km. VËn tèc « t« tÝnh theo km/giê lµ: A. 1km/giê B. 10 km/giê C. 60 km/giê D. 20 km/giê C©u 6. ThÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph¬ng cã c¹nh 7 dm lµ: C.343 dm2 D. 343 dm3 A. 343 B. 343 dm C©u 7. Níc biÓn chøa 4,2% muèi. VËy lîng muèi cã trong 150g níc biÓn lµ: A. 0,63g B. 6,3g C. 63g D. 4,2g C©u 8. H×nh díi cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 9: 20 phót b»ng mÊy phÇn cña mét giê? 1 1 3 5 A. B. C. D. 3 4 8 8 1
 2. B- PhÇn TiÕng ViÖt: §äc thÇm ®o¹n v¨n sau, chän ®¸p ¸n ®óng cho mçi c©u hái díi ®©y vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tríc ®¸p ¸n ®ã (A hoÆc B, hoÆc C) vµo bµi thi. Hoa mai còng cã n¨m c¸nh nh hoa ®µo, nhng c¸nh hoa to h¬n c¸nh hoa ®µo mét chót. Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch. S¾p në, nô mai míi ph« vµng. Khi në, c¸nh hoa mai xoÌ ra mÞn mµng nh lôa. Nh÷ng c¸nh hoa ¸nh lªn mét s¾c vµng muèt, m ît mµ. Mét mïi h¬ng th¬m lùng nh nÕp h¬ng ph¶ng phÊt bay ra. (TrÝch mïa xu©n vµ phong tôc viÖt nam) C©u 1. Trong ®o¹n v¨n trªn, t¸c gi¶ t¶ nh÷ng g×? A. T¶ vÎ ®Ñp cña hoa mai vµ hoa ®µo B. T¶ vÎ ®Ñp cña nô vµ c¸nh hoa mai C. T¶ vÎ ®Ñp cña nô hoa, c¸nh hoa vµ h¬ng th¬m cña hoa mai vµng C©u 2. C¸nh hoa mai ®îc so s¸nh nh thÕ nµo? A. To h¬n c¸nh hoa ®µo B. MÞn mµng nh lôa C. C¶ hai ý trªn C©u 3. Trong ®o¹n v¨n trªn, mÊy c©u cã thµnh phÇn tr¹ng ng÷? A. Mét c©u B. Hai c©u C.Ba c©u C©u 4. “Nh÷ng nô mai kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.” C©u v¨n trªn thuéc lo¹i c©u kÓ nµo? A. Ai thÕ nµo? B. Ai lµm g×? C. Ai lµ g×? C©u 5: C©u: “Mét mïi h¬ng th¬m lùng nh nÕp h¬ng ph¶ng phÊt bay ra.” Chñ ng÷ lµ:......................................................................... VÞ ng÷ lµ:........................................................................... C©u 6: §o¹n v¨n trªn cã ..... tÝnh tõ. 2
 3. §ã lµ c¸c tõ:.............................................................................................. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản