Bai thi luat giao thong duong thuy noi dia

Chia sẻ: Nghiem Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
246
lượt xem
47
download

Bai thi luat giao thong duong thuy noi dia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bai thi luat giao thong duong thuy noi dia', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bai thi luat giao thong duong thuy noi dia

 1. CuéC THI T×M HIÓU PH¸P LUËT GIAO TH¤NG  ®êng thuû Néi ®Þa                Câu 1: Luật GTĐTNĐ quy định nh t hÕ nµo về vi Ö chÊp hµnh quy t ¾ c c gi ao t h«ng § T N §? H y kÓ t ªn qui t ¾ gi ao t h«ng § T N · c §? Tr ¶ l êi Luật GTĐTNĐ quy định nh thÕ nµo về viÖc chÊp hµnh quy t¾c giao th«ng § T N §? Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa.Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó Điều 36. Chấp hành quy tắc giao thông đường thuỷ nội địa 1. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi điều khiển phương tiện hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy tắc giao thông và báo hiệu đường thuỷ nội địa quy định tại Luật này. 2. Thuyền trưởng tàu biển khi điều khiển tàu biển hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo báo hiệu đường thuỷ nội địa và quy tắc giao thông quy định đối với phương tiện có động cơ. 3. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn để có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình; giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác; phải giảm tốc độ của phương tiện trong các trường hợp sau đây: 1
 2. a) Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng, phương tiện bị nạn, phương tiện chở hàng nguy hiểm; b) Đi trong phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa; c) Đi gần đê, kè khi có nước lớn. 4. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm đang hành trình hoặc để phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng. C¸c qui t ¾c - Hµnh t r ×nh t r ong t Çm nh× bÞ h¹ n chÕ n n¬I l uång gi ao nhau , c«ng gÊp - QuyÒn u t i ª n l µm nhi Öm vô ® c bi Öt Æ - Ph¬ng t i Ön t r ¸ nh nhau khi ® ® hí ng nhau I èi - Ph¬ng t i Ön t r ¸ nh nhau khi ® c¾ hí ng nhau I t - ThuyÒn buåm t r ¸ nh nhau - Ph¬ng t i Ön vî t nhau - Ph¬ng t i Ön ® qua cÇu cèng I - Neo ® ph¬ Ëu ng t i Ön C© 2 Khi tham gi a ho¹ t ® u éng gi ao t h«ng ®êng t huû néi ® c¸c Þa hµnh vi nµobÞ cÊm? N ng hµnh vi h÷ vi ph¹ m quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓ ngêi , hµng n kh¸ch x÷ l ý nh t hÕ nµo? Tr¶ l êi Khi tham gia ho¹t ®éng giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa c¸c hµnh vi bÞ cÊm ®ã lµ : 1. Phá hoại công trình giao thông đường thuỷ nội địa; tạo vật chướng ngại gây cản trở giao thông đường thuỷ nội địa. 2
 3. 2. Mở cảng, bến thuỷ nội địa trái phép; đón, trả người hoặc xếp, dỡ hàng hoá không đúng nơi quy định. 3. Xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trên đường thuỷ nội địa và phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa. 4. Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép khoáng sản trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng. 5. Đưa phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật này tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; sử dụng phương tiện không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm. 6. Bố trí thuyền viên không đủ định biên theo quy định khi đưa phương tiện vào hoạt động; thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp. 7. Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với hành khách; chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn. 8. Làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 9. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, tài sản khi phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn. 10. Vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng hoặc các báo hiệu cấm khác. 11. Tổ chức đua hoặc tham gia đua trái phép phương tiện trên đường thuỷ nội địa; lạng lách gây nguy hiểm cho phương tiện khác. 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hoặc cho phép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa. 13. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa 3
 4. + Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn ngêi, hµng kh¸ch: - Đưa phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật này tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; sử dụng phương tiện không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiÓm. - Bố trí thuyền viên không đủ định biên theo quy định khi đưa phương tiện vào hoạt động; thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp. - Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với hành khách; chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn - Làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng - Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, tài sản khi phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn Để lập lại trật tự và đảm bảo an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa, tại Điều 78  Luật Giao  thông  đường thủy nội địa 2004 quy định như sau:1. Vận tải hành khách  đường thủy nội địa gồm các hình thức sau:­ Vận tải hành khách theo tuyến cố định: Là  vận tải có cảng, có bến nơi đi, có cảng, bến nơi đến và đi theo biểu đồ vận hành ổn  định.­ Vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến: là vận tải theo yêu cầu của hành  khách trên cơ sở hợp đồng.­ Vận tải hành khách ngang sông là vận tải từ bờ bên này  sang bờ bên kia (trừ vận tải ngang sông bằng phà).2. Người kinh doanh vận tải hành  khách theo tuyến cố định hoặc theo hợp đồng chuyến có trách nhiệm:­ Công bố và thực  hiện đúng lịch chạy tàu, thời gian vận tải; công khai giá cước vận tải; lập danh sách  hành khách mỗi chuyến đi.­ Bố trí phương tiện bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy  4
 5. định của pháp luật hiện hành.3. Đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện chở khách  (hoặc phương tiện chở chung hành khách với hàng hóa) phải thực hiện các quy định sau  đây:­ Trước khi khởi hành phải kiểm tra điều kiện an toàn đối với người và phương tiện;  phổ biến nội quy an toàn và cách sử dụng các trang thiết bị an toàn cho hành khách biết;  không để hành khách đứng ngồi ở các vị trí không an toàn.­ Xếp hàng hóa hành lý của  hành khách gọn gàng, không cản lối đi.­ Không chở hàng hóa dễ cháy, dễ nổ, hàng độc  hại, động vật lớn chung với hành khách (chở động vật nhỏ của khách phải yêu cầu nhốt  trong lồng, cũi); không để hành khách mang theo các súc vật đang bị dịch bệnh lên  phương tiện.­ Khi có giông bão không được cho phương tiện rời cảng, bến. Nếu phương  tiện đang hành trình thì phải khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn + Xö ph¹t vi ph¹m quy ®Þnh vÒ vËn chuyÓn ngêi, hµnh kh¸ch ®wongf thuû néi ®Þa Nước ta nhiều sông ngòi, kênh, lạch nên giao thông thủy rất thuận tiện. Việc đảm bảo  an toàn cho người, hành khách trong giao thông vận tải sông nước là một yêu cầu bức  thiết, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Chính phủ ra Nghị định số 09/2005/NĐ­CP ngày 27­01­ 2005, về xử phạt vi phạm trong giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ), Điều 26 quy  định xử phạt “Vi phạm quy định về vận chuyển người, hành khách”; trong đó có một số  vi phạm bị xử phạt đáng chú ý sau đây:1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 20­50.000  đồng các vi phạm sau đối với phương tiện vận tải khách không có động cơ chở đến 12  người.­ Không bố trí chỗ ngồi cho người, hành khách, để người, hành khách đứng trên  phương tiện hoặc có hành vi khác làm mất an toàn của phương tiện.­ Xếp, người, hành  khách, hàng hóa, hành lý, xe đạp, mô tô, xe máy, phương tiện khác làm nghiêng lệch  phương tiện hoặc che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.2. Phạt tiền từ  50.000 – 100.000 đồng đối với hành vi vận tải người, hành khách bằng phương tiện có  động cơ sức chở đến 12 người có các vi phạm sau:­ Đón trả khách không đúng nơi quy  5
 6. định.­ Không bố trí chỗ ngồi cho người, hành khách, để đứng trên phương tiện hoặc có  hành vi khác làm mất an toàn phương tiện.­ Để người, hành khách đứng ngồi trên mui  hoặc hai bên mạn của phương tiện. C© 3 LuËt t huû s¶n cã quy ® u Þnh nh÷ng hµnh vi nµo bÞ cÊm t rong ho¹ t ®éng t huû s¶n , b¹ n h· y cho bi Õ cô t hÓ ? t Tr¶ lêi LuËt thuû s¶n cã quy ®Þnh nh÷ng hµnh vi bÞ cÊm trong ho¹t ®éng thuû s¶n ®ã lµ; 1. Khai thác, huỷ hoại trái phép các rạn đá ngầm, rạn san hô, các bãi thực vật ngầm, rừng ngập mặn và hệ sinh cảnh khác; phá huỷ, cản trở trái phép đường di chuyển tự nhiên của các loài thuỷ sản ở sông, hồ, đầm, phá, eo, vịnh. 2. Khai thác các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm kể cả cấm có thời hạn, trừ trường hợp vì mục đích nghiên cứu khoa học được Chính phủ cho phép; khai thác thuỷ sản nhỏ hơn kích cỡ quy định, trừ trường hợp được phép khai thác để nuôi trồng. 3. Lấn, chiếm, xâm hại các khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển đã được quy hoạch và công bố; vi phạm các quy định trong quy chế quản lý khu bảo tồn. 4. Vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với môi trường sống của các loài thuỷ sản. 5. Khai thác thuỷ sản ở khu vực cấm, khu vực đang trong thời gian cấm; khai thác quá sản lượng cho phép. 6. Sản xuất, lưu hành, sử dụng ngư cụ bị cấm; sử dụng loại nghề bị cấm để khai thác thuỷ sản; sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện và các phương pháp có tính huỷ diệt khác. 6
 7. 7. Sử dụng các ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác đang khai thác; thả neo, đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân khác đang khai thác hoặc nơi tàu cá khác ra dấu hiệu đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng. 8. Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng. 9. Vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn của các công trình theo quy định của pháp luật về hàng hải, về giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 10. Vi phạm các quy định về quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 11. Chuyển mục đích sử dụng đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được giao, cho thuê mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 12. Nuôi trồng giống thuỷ sản mới khi chưa được Bộ Thuỷ sản cho phép và các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm nuôi trồng. 13. Nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch làm cản trở dòng chảy, cản trở hoạt động khai thác thuỷ sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các ngành, nghề khác. 14. Sử dụng thuốc, phụ gia, hoá chất thuộc danh mục cấm sử dụng để nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản thuỷ sản; đưa tạp chất vào nguyên liệu, sản phẩm thuỷ sản. 15. Thả thuỷ sản nuôi trồng bị nhiễm bệnh vào nơi nuôi trồng hoặc vào các vùng nước tự nhiên. 16. Xả thải nước, chất thải từ cơ sở sản xuất giống thuỷ sản, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở bảo quản, chế biến thuỷ sản mà chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định vào môi trường xung quanh. 17. Chế biến, vận chuyển hoặc đưa ra thị trường các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm khai thác; thuỷ sản có xuất xứ ở vùng nuôi trồng trong thời gian bị cấm thu hoạch; thuỷ sản có dư lượng các chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép; thuỷ sản 7
 8. có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 18. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu. C© 4: u §Ó ®¶m b¶o an t oµn cho t µu ®¸nh c¸, b¹ n cho bi Õt t µu c¸ khi ho¹ t ®éng ph¶i t hùc hi Ö c¸c quy ® n Þnh nµo? Tµu c¸ t huéc di Ö ph¶i ® n ¨ng ki Ó chØ ® c ho¹ t ® m î éng khi ® hoµn ¶ t hµnh c¸c t hñ t ôc g× Tµu c¸ kh«ng t huéc di Ö ph¶i ? n ®¨ng ki Ó t h× ai chÞu t r ¸ch nhi Ö vÒ an t µn kû t huËt ? m m Tr¶ l êi §Ó ®¶ b¶o an toµn cho tµu ®¸nh c¸, cho nªn khi ho¹t ®éng m tµu ®¸nh c¸ phØa thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh: - Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn cho người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. - Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa là trách nhiệm của toàn xã hội, của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham gia giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, an toàn của phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật. - Phát triển giao thông đường thuỷ nội địa phải theo quy hoạch, kế hoạch và đồng bộ. - Quản lý hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền các cấp. - Chính sách phát triển giao thông đường thuỷ nội ®Þa 8
 9. C¸c quy ®Þnh Điều 24. Điều kiện hoạt động của phương tiện 1. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 26 của Luật này; b) Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện; c) Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên. 2. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 mã lực đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 3. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến dưới 5 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực hoặc có sức chở dưới 5 người, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn, sơn vạch dấu mớn nước an toàn và có giấy chứng nhận đăng ký. 4. Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú + Tµu c¸ thuéc diÖn ph¶i ®¨ng kiÓm chØ ® ho¹t ®éng khi îc ®¶ hoµn thµnh c¸c thñ tôc sau Điều 26. Đăng kiểm phương tiện 9
 10. 1. Phương tiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 của Luật này thuộc diện đăng kiểm; chủ các loại phương tiện này phải thực hiện quy định sau đây: a) Khi đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện phải có hồ sơ thiết kế được cơ quan đăng kiểm phê duyệt; b) Trong quá trình phương tiện hoạt động phải chịu sự kiểm tra về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm Việt Nam; chịu trách nhiệm bảo đảm tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện theo các tiêu chuẩn quy định giữa hai kỳ kiểm tra. 2. Cơ quan đăng kiểm khi thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện phải tuân theo hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành. Người đứng đầu cơ quan đăng kiểm và người trực tiếp thực hiện kiểm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra. 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; quy định và tổ chức thực hiện thống nhất việc đăng kiểm phương tiện trong phạm vi cả nước, trừ các phương tiện quy định tại khoản 4 Điều này. 4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá; quy định và tổ chức việc đăng kiểm phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tàu cá. + Tµu c¸ kh«ng thuéc diÖn b¾t buéc ph¶i ®¨ng kiÓm th× ai sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn kü thuËt. - Đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú. - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đăng ký phương tiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và tổ chức quản lý phương tiện được miễn đăng ký 10
 11. C© 5: u Bµi vi Õt ph¶n ¸nh khoa häc vÒ gi ao t h«ng ®êng t huû néi ®Þa Nh chóng ta ®· biÕt cã rÊy nhiÒu lo ¹ i giao th«ng , giao th«ng ®êng bé ,®êng kh«ng , ®êng thuû . Ph¬ng t iÖn giao th«ng phæ biÕn nhÊt vµ ® hÇu hÕt mäi ngêi tham gia ®ã lµ îc giao th«ng ®êng bé , xe m¸y xe ®¹p xe h¬i xe « t« xe kh¸ch lµ ph¬ng t iÖn ®îc nhiÒu ngêi s÷ dông .Cßn ph¬ng t iÖn giao th«ng ®êng thuû gåm cã tµu thuyÒn can« phµ ®ß cã tham gia nhng Ýt h¬n ChØ cã thuyÒn míi hiÓu biÓn mªnh m«ng dêng nµo, chØ cã biÓn míi biÕt thuyÒn ®i ®©u vÒ ®©u qu¶ vËy chØ cã nh÷ng ng¬i tham gia giao th«ng ®êng thuû l ¸ i tµu thuyÒn t r ëng míi biÕt ®îc ®êng biÓn bao la biÕt dêng nµ« ®¶o hoµng sa , t r êng sa, b»ng c¸ch vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc th«ng t in l i ªn l¹c . Chñ tµu ,chñ thuyÒn ®¸nh b¾t c¸ thuû s¶n ®a sè hoµn toµn nam gi í i cßn n÷ gi í i hÇu nh lµ Ýt . Bµi viÕt cña t« i lµ nh»m ph¶n ¸nh khoa häc nãi l ªn thùc tÕ an toµn giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa bao gåm c¶ ®iÓm m¹nh lÈn ®iÓm yÕu thuËn l î i vµ khã kh¨n cña giao th«ng ®êng thuû. § iÓm m¹nh ë chæ lµ mét ph¬ng t iÖn giao th«ng vËn chuyÓn hµng ho¸ l í n nhanh chãng cho nh÷ng ngêi sinh sèng ë ®¶o xa , ® kh¸ch sang s«ng ë n¬i kh«ng cã cÇu. Chóng ta cã thÓ a tËn hëng kh«ng khÝ t rong lµnh tho¸ng m¸t kh«ng bÞ « nhiÓm , Ngåi tr ªn tµu thuyÒn chóng ta c¶m gi¸c tho¶i m¸i nhÑ nhµng ng¾m nh×n mÆt níc tr« i bång bµnh ªm dÞu, ®Æc biÖt giao th«ng ®êng thuû cã u ®iÓm rÊt l í n cho nghµnh du lÞch níc ta ph¸t tr iÓn m¹nh , l « i cuèn kh¸ch du lÞch t rong 11
 12. níc vµ níc ngoµi .MÆt kh¸c ph¸t tr iÓn khai th¸c thuû h¶i s¶n quÝ gi¸ cung cÊp nguån thøc ¨n ® s¶n mµ ë Æc ®Êt l iÒn kh«ng cã ® . îc Nhà nước có chính sách phát triển nghµnh thuỷ sản lu«n khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng hợp lý nguồn thuỷ sản bảo đảm lµ kh«ng ® huü diÖt hÕt îc nh÷ng con c¸ bÐ nhá nh»m ®Ó b¶o tån nßi gièng sau nµy , bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ®ã lµ tr¸ch nhiÖm mäi ngêi , ph¶i lµm theo quy định của pháp luật . Nghiªm cÊm nh÷ng ngêi cã hµnh vi g©y h¹i nh÷ng h¶i t¹c cíp giËt ph¸ ho¹i m«i sinh s÷ dông ®iÖn ®Î giÕt c¸ v©n v©n … Bªn c¹nh thuËn l î i ®ã th× giao th«ng ®êng thuû vÈn cßn gÆp mét sè khã kh¨n trë ng¹i khi bÊt ngê biÓn ®éng sãng trµo thuû tr iÒu d÷ déi sÎ kh«ng ®¶ b¶o an toµn cho ngêi vµ cña m ,tµu thuyÒn cã thÓ bÞ ch×m trong biÓn níc, ngêi cã thÓ bÞ say sãng sÎ mÊt th«ng tin l i ªn l¹c ví i ®Êt l iÒn sù cøu gióp kh«ng kÞp thêi lµ rÊt nguy hiÓm. V× vËy khi tham gia an toµn giao th«ng ®êng thuû chóng ta cÇn ph¶i nghe dù b¸o thêi tiÕt , tu©n theo qui ®Þnh ph¸p luËt , ®Ò phßng ng¨n chÆn kÞp thêi tai n¹n rñi ro ®¸ng tiÕc x¶y ra. C¸c ph¬ng t iÖn th«ng t in ®¹i chóng cã kh¾p trªn mäi miÒn ®¸t níc, ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh c¸c tr¹m ra®a , b¶n ®å ®Þa lý c¸i la bµn chØ ph¬ng híng, ®Ìn ®iÖn tÝn hiÖu phôc vô cho con ngêi mét c¸ch hiÖu qu¶. C¸c ®iÓn h×nh tæ chøc c¸ nh©n t iªu biÓu trong c«ng t¸c ®¶ b¶o an toµn giao th«ng ® m êng thuû néi ®Þa gãp phÇn cho x· héi ngµy cµng ph¸t tr iÓn trËt tù an toµn ®em l¹ i h¹nh phóc cho mäi ngêi . 12
 13. Bµi viÕt Hµ ThÞ Hêng 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản