Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel

Chia sẻ: Trần Tuấn Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
321
lượt xem
143
download

Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Làm quen với giao diện Excel, các khái niệm hàng (row), cột (column), ô (cell), sheet, thanh công thức, địa chỉ tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp; Nhập dữ liệu kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu công thức; Sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Max, Min, Round, If, Rank...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel

  1. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel PHAÀN MICROSOFT EXCEL BAØI THÖÏC HAØNH 1 A. Noäi dung: Laøm quen vôùi giao dieän Excel, caùc khaùi nieäm haøng (row), coät (column), oâ (cell), sheet, thanh coâng thöùc, ñòa chæ töông ñoái, tuyeät ñoái, hoãn hôïp. Nhaäp döõ lieäu kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu coâng thöùc. Söû duïng moät soá haøm cô baûn nhö Sum, Max, Min, Average, Round, If, Rank. Ñònh daïng baûng tính: canh bieân oâ, canh giöõa khoái, keû khung. B. Yeâu caàu: 1 Khôûi ñoäng Excel, ñaët teân file laø thuchanh1.xls vaø teân cuûa Sheet laø Bang diem 1, nhaäp vaøo noäi dung nhö baûng döôùi. (Chuù yù nhaäp döõ lieäu theo ñòa chæ ñaõ ghi tröôùc trong baøi). A B C D E F G H I 1 DANH SAÙCH HOÏC SINH KHOAÙ 1 2 3 Toång hoïc boång: 10000000 4 5 STT Teân Nöõ Sinh Toaùn Lyù Hoaù Tbình Hoïc boång 6 1 An x 1980 9.5 7.2 8.8 7 2 Anh x 1988 9.6 8.2 7.8 8 3 Mai x 1975 6.8 9.1 8.0 9 4 Trung 1972 6.3 6.3 6.1 10 5 Trang x 1981 8.0 9.0 8.8 11 6 Hoaøng 1978 4.6 3.7 5.8 12 7 Tuaán 1980 7.8 8.6 6.4 13 8 Duõng 1977 8.0 8.2 7.9 14 9 Chaâu x 1982 9.2 7.5 8.4 15 10 Nga x 1983 9.6 7.7 7.7 16 Ñieåm cao nhaát 17 Ñieåm thaáp nhaát 18 Ñieåm trung bình 19 Toång ñieåm trung bình Höôùng daãn: Khôûi ñoäng Excel. Choïn leänh File – Save, trong muïc file name goõ vaøo thuchanh1, nhaáp choïn Save. Nhaáp nuùt chuoät phaûi vaøo teân Sheet1, choïn Rename, goõ vaøo teân môùi cuûa Sheet laø Bang diem 1. Taïi oâ A1, goõ vaøo DANH SAÙCH HOÏC SINH KHOAÙ 1 Taïi oâ F3, goõ vaøo Toång hoïc boång: roài nhaáp choïn coâng cuï Underline (chöõ gaïch döôùi). Taïi oâ I3, goõ vaøo 10000000 Trang 1
  2. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính roài canh bieân nhö maãu, chuù yù: Ñieåm cao nhaát nhaäp taïi oâ A16, Ñieåm thaáp nhaát (A17), Ñieåm trung bình (A18), Toång ñieåm trung bình (A19). Ñeå canh döõ lieäu vaøo giöõa moât khoái oâ, ví duï Ñieåm cao nhaát, thöïc hieän choïn caùc oâ töø A16 ñeán D16 roài nhaáp choïn coâng cuï Merge and Center (). Thöïc hieän töông töï cho caùc muïc khaùc. Ñeå keû khung, choïn khoái döõ lieäu caàn keû roài choïn leänh töø menu: Format-Cells-Border. 2 Tính ñieåm trung bình bieát caùc moân Toaùn heä soá 2, moân Lyù vaø Hoaù ñeàu heä soá 1, keát quaû laøm troøn laáy 2 soá leû thaäp phaân. Höôùng daãn: Taïi oâ H6 nhaäp vaøo =ROUND((E6*2+F6+G6)/4,2) Cheùp coâng thöùc vöøa taïo ñeán caùc oâ döôùi: choïn oâ H6, nhaán Ctrl – C, choïn caùc oâ töø H7 ñeán H15, nhaán Ctrl – V. 3 Tính ñieåm cao nhaát, thaáp nhaát, trung bình cho 3 moân hoïc (ñieåm trung bình laáy 1 soá leû). Höôùng daãn: Taïi oâ E16 goõ vaøo: =MAX(E6:E15) roài cheùp coâng thöùc naøy sang caùc oâ f16, g16, h16. Taïi oâ E17 goõ vaøo: =MIN(E6:E15) roài cheùp coâng thöùc naøy sang caùc oâ f17, g17, h17. Taïi oâ E18 goõ vaøo: =ROUND(AVERAGE(E6:E15),1) roài cheùp coâng thöùc naøy sang caùc oâ f18, g18, h18. 4 Tính hoïc boång, bieát hoïc boång ñöôïc döïa theo toång hoïc boång vaø chia ñeàu theo tyû leä thuaän cuûa ñieåm trung bình. Höôùng daãn: Hoïc boång cuûa töøng hoïc sinh seõ baèng toång hoïc boång/toång ñieåm trung bình roài nhaân vôùi ñieåm trung bình cuûa töøng hoïc vieân. Tính toång ñieåm trung bình taïi oâ H19 baèng haøm Sum =SUM(H6:H15) Taïi oâ I6 nhaäp vaøo coâng thöùc =I$3*H6/H$19 roài cheùp coâng thöùc naøy xuoáng caùc oâ töø I7 ñeán I15. Choïn caùc oâ töø I6 ñeán I15, nhaáp chuoät vaøo coâng cuï Increase Decimal vaø Decrease Decimal ñeå choïn theå hieän 2 soá leû thaäp phaân, nhaáp canh phaûi (Align Right) caùc oâ naøy. 5 Theâm coät Xeáp loaïi (ôû coät J) roài tính cho coät naøy nhö sau: Tbình töø 8.0 ñeán 10: Gioûi Tbình töø 6.5 ñeán 7.9: Khaù Tbình töø 5.0 ñeán 6.4: Tbình Tbình döôùi 5: Khoâng ñaït Höôùng daãn: Taïi oâ J6 goõ vaøo coâng thöùc: =IF(H6>=8,"GIOÛI",IF(H6>=6.5,"KHAÙ",IF(H6>=5,"TBÌNH","KHOÂNG ÑAÏT"))) Sao cheùp coâng thöùc ôû oâ H6 ñeán caùc oâ töø H7 ñeán H15. 6 Theâm coät Xeáp haïng (ôû coät K) roài duøng haøm Rank ñeå xeáp haïng döïa theo ñieåm Tbình cuûa caùc hoïc vieân. Ñieåm cao nhaát haïng 1, keá ñeán haïng 2, 3… Höôùng daãn: Taïi oâ K6 goõ vaøo coâng thöùc: =RANK(H6,H$6:H$15) Sao cheùp coâng thöùc ôû oâ K6 ñeán caùc oâ töø K7 ñeán K15. Nhaáp choïn coâng cuï Save ñeå löu baûng tính ñang soaïn thaûo. Trang 2
  3. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel BAØI THÖÏC HAØNH 2 A. Noäi dung: Nhaäp döõ lieäu vaø ñònh daïng baûng. B. Yeâu caàu: 1. Khôûi ñoäng Excel, ñaët teân file laø lichcongtac.xls, nhaäp vaøo baûng tính vaø trình baøy theo noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu sau. (Chuù yù nhaäp döõ lieäu theo ñòa chæ ñaõ ghi tröôùc trong baøi). A B C D E F G H I J 1 LÒCH COÂNG TAÙC 2 3 HOÏ Thöù 2 Thöù 3 Thöù 4 Thöù 5 Thöù 6 Thöù 7 Chuû nhaät STT TEÂN 4 TEÂN ÑEÄM 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 5 1 Nguyeãn Anh HAØ NOÄI ÑAØ LAÏT 6 2 Leâ Mai TP.HCM HUEÁ 7 3 Haø Trung HAØ NOÄI 8 4 Lyù Trang HUEÁ PHAN THIEÁT NGHÆ 9 5 Döông Hoaøng HOÏP NHA TRANG TP.HCM 10 6 Vaên Tuaán TP.HCM 11 7 Lyù Duõng QUY NHÔN HUEÁ 12 8 Traàn Chaâu HUEÁ ÑAØ NAÜNG 13 9 Ñinh Nga ÑAØ LAÏT HAÛI PHOØNG Höôùng daãn: Ñeå canh bieân vaø canh höôùng cuûa döõ lieäu, choïn töø menu: Format-Cells-Alignment. Ñeå toâ neàn cho caùc oâ, choïn töø menu: Format-Cells-Patterns. Ñeå keû khung cho baûng, choïn töø menu: Format-Cells-Border. Töïa baøi: söû duïng coâng cuï Text Box trong thanh coâng cuï Drawing ñeå taïo. Ñeå xuoáng haøng ngay trong cuøng 1 oâ, duøng Alt-Enter (goõ HOï, nhaán Alt-Enter, goõ TEÂN ÑEÄM, nhaán Enter). 2. Ñieàu chænh trang baûng tính sao cho baûng tính ñöôïc boá trí theo chieàu ngang cuûa trang giaáy, naèm goïn vöøa vaën trong 1 trang giaáy A4, leà treân döôùi traùi phaûi laø 1 inche. Höôùng daãn: Choïn töø menu: File-Page Setup Trong trang Page, choïn Orentation laø Landscape vaø Paper Size laø A4. Trong trang Margin, choïn caùc muïc Top, Bottom, Left, Right laàn löôït laø 1 (inche) hoaëc 2.5 (cm). Söû duïng chuoät ñeå ñieàu chænh beà roäng caùc coät vaø beà cao caùc haøng sao cho caân ñoái trong trang baûng tính. Nhaáp vaøo coâng cuï Save ñeå löu sau khi hoaøn thaønh baûng tính. Trang 3
  4. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel BAØI THÖÏC HAØNH 3 A. Noäi dung: Nhaäp döõ lieäu vaø thöïc hieän tính toaùn giöõa caùc Sheet khaùc nhau. B. Yeâu caàu: 1. Taïo taäp tin baûng tính tonkho.xls vaø nhaäp vaøo Sheet1 (ñaët teân Sheet laø TON KHO T1) noäi dung baûng tính nhö döôùi ñaây: A B C D E F G 1 2 THEO DOÕI XUAÁT NHAÄP TOÀN KHO THAÙNG 1 3 4 SOÁ LÖÔÏNG 5 STT VAÄT TÖ ÑVT TOÀN ÑAÀU NHAÄP XUAÁT TOÀN CUOÁI 6 1 Xi maêng Bao 560 480 200 7 2 Caùt Khoái 30 25 35 8 3 Gaïch oáng Vieân 2750 1300 3000 9 4 Gaïch theû Vieân 4780 3560 6000 10 5 Saét Kg 560 350 500 2. Tính TOÀN CUOÁI, bieát: TOÀN CUOÁI = TOÀN ÑAÀU + NHAÄP – XUAÁT 3. ÔÛ Sheet2 taïo baûng tính vôùi teân Sheet laø TON KHO T2 coù noäi dung gioáng nhö cuûa thaùng 1, chuù yù: • TOÀN ÑAÀU = TOÀN CUOÁI cuûa thaùng 1 • NHAÄP, XUAÁT: cho tuyø yù trong giôùi haïn (XUAÁT
  5. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel BAØI THÖÏC HAØNH 4 A. Noäi dung: Nhaäp döõ lieäu. Xöû lyù döõ lieäu daïng ngaøy thaùng. Söû duïng caùc haøm xöû lyù chuoãi (Left, Right, Mid) vaø haøm tìm kieám Vlookup, Hlookup. Thöïc hieän caùc tính toaùn trong baûng. Sao cheùp vaø ñoåi teân cuûa Sheet. B. Yeâu caàu: 1. Taïo baûng tính nhö maãu döôùi ñaây, ñaët teân file laø thukhachsan.xls vaø teân cuûa Sheet laø Tinh toan. Chuù yù nhaäp döõ lieäu theo ñòa chæ trong baøi ñeå deã theo doõi. A B C D E F G H I 1 BAÛNG KHAÙCH THUEÂ PHOØNG CUÛA KHAÙCH SAÏN NGAØN SAO 2 3 Stt Hoï vaø teân Ngaøy ñeán Ngaøy ñi Soá Maõ Tieàn Chi phí Tieàn ngaøy phoøng thueâ phuïc vuï traû 4 1 Tröông Kim 20/07/2004 17/08/2004 A01 5 2 Phaïm Phöông 12/09/2004 19/09/2004 A02 6 3 Ñoaøn Höõu 03/07/2004 20/08/2004 B05 7 4 Traàn Cao 15/08/2004 16/08/2004 B02 8 5 Mai Haïnh 13/08/2004 15/09/2004 B12 9 6 Leâ Thu 21/09/2004 28/09/2004 C01 10 Toång coäng 11 12 BAÛNG 2: BAÛNG GIAÙ THUEÂ VAØ PHUÏC VUÏ 13 Loaïi Ñôn giaù Chi phí phoøng (USD) phuïc vuï 14 A 18 10% 15 B 14 8% 16 C 10 5% Höôùng daãn: Döõ lieäu trong coät Ngaøy ñeán vaø Ngaøy ñi laø döõ lieäu kieåu Ngaøy thaùng. Ñeå nhaäp vaøo theo nhö maãu, choïn caùc oâ töø C4 ñeán D9, choïn töø menu leänh: Format-Cells-Number-Custom, trong hoäp Type goõ vaøo dd/mm/yyyy. Trang 5
  6. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel Neáu khi nhaäp ngaøy vaøo maø ngaøy vaø thaùng bò ñaûo ngöôïc thöù töï, phaûi vaøo Control Panel – Regional and Language Options, choïn Customize, choïn Date, trong hoäp Short date format goõ vaøo dd/mm/yyyy, nhaáp Apply-OK (2 laàn). 2. Tính coät soá ngaøy löu laïi khaùch saïn cuûa khaùch. Höôùng daãn: =Ngaøy ñi – Ngaøy ñeán (taïi oâ E4 goõ vaøo =D4-C4) 3. Kyù töï ñaàu tieân cuûa Maõ phoøng xaùc ñònh loaïi phoøng. Tieàn thueâ phoøng = Ñôn giaù ngaøy (töông öùng vôùi loaïi phoøng tham khaûo trong baûng giaù thueâ vaø phuïc vuï) * soá ngaøy ôû. Höôùng daãn: Tính tieàn thueâ baèng caùch goõ vaøo oâ G4 coâng thöùc: =E4*VLOOKUP(LEFT(F4,1),$B$14:$D$16,2,FALSE) Cheùp coâng thöùc ôû oâ G4 ñeán caùc oâ töø G5 ñeán G9. 4. Tính chi phí phuïc vuï cho khaùch, döïa theo baûng 2 (baûng giaù thueâ vaø phuïc vuï). Höôùng daãn: Tính chi phí phuïc vuï baèng caùch goõ vaøo oâ H4 coâng thöùc: =G4*VLOOKUP(LEFT(F4,1),$B$14:$D$16,3,FALSE) hoaëc coâng thöùc =G4*IF(LEFT(F4,1)=”A”,0.1,IF(LEFT(F4,1)=”B”,0.08,0.05)) Cheùp coâng thöùc ôû oâ H4 ñeán caùc oâ töø H5 ñeán H9. 5. Tính tieàn khaùch phaûi traû (baèng tieàn thueâ + chi phí phuïc vuï). Höôùng daãn: Nhaäp vaøo oâ I4 coâng thöùc: =G4+H4 Ñònh daïng laïi döõ lieäu trong caùc coät Chi phí phuïc vuï vaø coät Tieàn traû daïng soá thaäp phaân coù 2 soá leû. 6. Tính toång cho caùc coät Soá ngaøy, Tieàn thueâ, Chi phí phuïc vuï, Tieàn traû. Höôùng daãn: duøng haøm Sum. 7. Cheùp baûng tính sang Sheet môùi roài saép xeáp laïi theo thöù töï giaûm daàn cuûa Tieàn traû. Höôùng daãn: Nhaáp chuoät phaûi vaøo teân Tinh toan, choïn leänh Move or Copy…, trong hoäp To book: choïn thukhachsan, trong hoäp Before Sheet: choïn Sheet2, ñaùnh daáu choïn Create a copy, nhaáp OK. Ñoåi teân Sheet môùi taïo ra (Tinh toan (2)) thaønh Sap xep. Choïn baûng tính töø B4 ñeán I9. Choïn töø menu leänh: Data-Sort Ñaùnh daáu vaøo muïc No header row. Choïn Column I trong muïc Sort by. Choïn muïc Descending beân caïnh Sort by. Nhaáp chuoät vaøo coâng cuï Save (hoaëc nhaán Ctrl – S) ñeå löu baûng tính ñang soaïn thaûo. Trang 6
  7. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel BAØI THÖÏC HAØNH 5 A B C D E F G H I J 1 1. BAÛNG THEO DOÕI TIEÀN THUEÂ ÑÓA 2 Stt Teân Maõ ñóa Ngaøy nhaän Ngaøy traû Soá ñóa Theå loaïi Nöôùc saûn Ñôn Tieàn thueâ xuaát giaù traû 3 1 Duõng AM5T 01/09/2004 05/09/2004 4 2 Mai VT9S 10/10/2004 13/10/2004 5 3 Loan SM3T 12/09/2004 20/09/2004 6 4 Tuaán ST2S 15/09/2004 17/09/2004 7 5 Ngoïc AT12S 26/10/2004 31/10/2004 8 TOÅNG COÄNG 9 10 2. BAÛNG ÑÔN GIAÙ THEO LOAÏI 3. TOÅNG KEÁT THEO THEÅ LOAÏI 11 Maõ Theå loaïi Myõ Trung Theå loaïi Tieàn traû ñóa quoác 12 V Video 15000 12000 Video 13 A Audio 10000 7000 Audio 14 S Software 20000 15000 Software Yeâu caàu: 1. Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính theo maãu, chuù yù nhaäp ñuùng ñòa chæ caùc oâ ôû caû 3 baûng treân. Ñaët teân taäp tin laø tienthuedia.xls 2. Tính Soá ñóa thueâ = soá naèm giöõa hai kyù töï ñaàu vaø moät kyù töï cuoái trong Maõ ñóa (baûng 1). (duøng keát hôïp haøm MID, LEN). 3. Ñieàn coät Theå loaïi: caên cöù vaøo kyù töï ñaàu tieân trong Maõ ñóa (baûng 1) vaø tra trong baûng 2. (duøng keát hôïp haøm LEFT, VLOOKUP). 4. Ñieàn coät Nöôùc saûn xuaát ñóa döïa vaøo kyù töï thöù hai trong Maõ ñóa (M:Myõ, T:Trung Quoác). (duøng keát hôïp haøm MID, VLOOKUP). 5. Tính coät Ñôn giaù döïa vaøo kyù töï thöù nhaát vaø thöù hai cuûa Maõ ñóa, tra trong baûng 2 ñeå ñöôïc ñôn giaù thueâ. (duøng keát hôïp haøm IF, VLOOKUP). 6. Tính coät tieàn traû = soá ñóa thueâ * ñôn giaù * soá ngaøy thueâ. Löu yù: Trang 7
  8. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel • Soá ngaøy thueâ = Ngaøy traû – Ngaøy nhaän. Neáu thueâ trong moät ngaøy ñaõ traû thì Soá ngaøy thueâ xem nhö baèng 1. • Neáu thueâ treân 1 ngaøy maø traû tieàn tröôùc (kyù töï cuoái trong maõ ñóa laø T) thì keå töø ngaøy thueâ thöù hai trôû ñi khaùch ñöôïc bôùt 50% giaù tieàn moãi ñóa. • Neáu thueâ treân 1 ngaøy maø traû tieàn sau (kyù töï cuoái trong maõ ñóa laø S) thì keå töø ngaøy thueâ thöù hai trôû ñi khaùch chæ ñöôïc bôùt 20% giaù tieàn moãi ñóa. (duøng keát hôïp haøm IF, RIGHT, löu yù : soá ngaøy thueâ = ngaøy traû – ngaøy nhaän) 7. Tính toång coäng cho caùc coät Soá ñóa thueâ vaø Tieàn traû. (duøng haøm SUM). 8. Laäp coâng thöùc tính coät Tieàn traû trong baûng 3. (duøng haøm SUMIF). 9. Veõ bieåu ñoà daïng PIE ñeå bieåu dieãn soá tieàn traû theo theå loaïi ñóa (duøng baûng 3). 10. Trích loïc ra caùc khaùch haøng coù thueâ ñóa trong thaùng 09/2004. (duøng caû 2 phöông phaùp loïc laø Auto Filter vaø Advanced Filter). BAØI THÖÏC HAØNH 6 PHAÂN TÍCH VOÁN CAÙC NÖÔÙC ÑAÀU TÖ VAØO VIEÄT NAM TEÂN NÖÔÙC SOÁ DÖÏ AÙN VOÁN ÑAÀU TÖ (traêm trieäu USD) ANH 50 36 ÑAØI LOAN 75 50 HOA KYØ 25 16 NGA 42 28 HAØN QUOÁC 123 85 NHAÄT 65 42 INDONESIA 153 124 UÙC 45 36 Yeâu caàu: Taïo baûng tính nhö treân roài veõ ñoà thò bieåu dieãn voán ñaàu tö vaø soá döï aùn cuûa caùc nöôùc. (Ñoà thò daïng LINE vaø BAR). Trang 8
  9. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel BAØI THÖÏC HAØNH 7 A B C D E F G H I J 1 1. BAÛNG TÍNH TIEÀN ÑIEÄN 2 Stt Loaïi Soá Soá Chæ soá Tieâu thuï Soá tieàn Phaûi 3 hoä cuõ môùi ñònh möùc Trong ÑM Vöôït ÑM Trong ÑM Vöôït ÑM traû 4 1 SH-A 1000 1080 5 2 SH-C 1500 1900 6 3 SX-B 2100 3500 7 4 SX-C 3500 8500 8 5 DV-A 4000 4500 9 6 DV-B 7000 7500 10 7 SH-B 1200 1450 11 8 SX-A 2500 4000 12 9 DV-C 6000 6600 13 10 DV-C 3100 4600 14 15 2. BAÛNG ÑÒNH MÖÙC TIEÂU 3. BAÛNG GIAÙ ÑIEÄN THUÏ ÑIEÄN 16 A B C SH SX DV 17 SH 100 200 300 A 1000 1200 1400 18 SX 1000 2000 3000 B 1200 1400 1700 19 DV 300 600 900 C 1500 1600 2000 Yeâu caàu: 1. Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính theo maãu, chuù yù nhaäp ñuùng ñòa chæ caùc oâ ôû caû 3 baûng treân. Ñaët teân taäp tin laø tiendien.xls 2. Tính coät Chæ soá ñònh möùc cuûa caùc hoä trong baûng 1: döïa vaøo coät loaïi hoä vaø tra trong baûng 2. 3. Tính coät Tieâu thuï trong ñònh möùc: baèng Chæ soá ñònh möùc neáu (Soá môùi – Soá cuõ > Chæ soá ñònh möùc) vaø baèng (Soá cuõ – Soá môùi) neáu ngöôïc laïi. 4. Tính coät Tieâu thuï vöôït ñònh möùc: baèng (Soá môùi – Soá cuõ – Tieâu thuï trong ñònh möùc) neáu (Soá môùi – Soá cuõ > Tieâu thuï trong ñònh möùc), vaø baèng 0 neáu ngöôïc laïi. 5. Soá tieàn trong ñònh möùc ñöôïc tra trong baûng 3 döïa vaøo Loaïi hoä vaø nhaân vôùi Tieâu thuï trong ñònh möùc. 6. Soá tieàn vöôït ñònh möùc ñöôïc tra trong baûng 3 döïa vaøo Loaïi hoä vaø nhaân vôùi Tieâu thuï vöôït ñònh möùc, sau ñoù nhaân leân 2 laàn. 7. Soá tieàn phaûi traû = Soá tieàn trong ñònh möùc + Soá tieàn vöôït ñònh möùc. Trang 9
  10. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Excel BAØI THÖÏC HAØNH 8 A B C D E F G 1 1. THOÁNG KEÂ BAÙN HAØNG THAÙNG 10 CUÛA COÂNG TY BAÙCH KHOA 2 3 Ngaøy baùn Maõ hoaù ñôn Teân haøng Teân khaùch Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 4 2/10/2005 XM8TT 5 3/10/2005 TV15BN 6 4/10/2005 MT125DD 7 5/10/2005 XM30BN 8 5/10/2005 AO1500TT 9 6/10/2005 TV55DD 10 6/10/2005 AO1234BN 11 12 2. DANH SAÙCH HAØNG HOAÙ 3. DANH SAÙCH KHAÙCH HAØNG 13 Maõ haøng Teân haøng Ñôn giaù Maõ khaùch Teân khaùch 14 AO AÙo sô mi 85000 DD Sieâu thò Ñaïi Döông 15 MT Maùy tính 6500000 BN Baùch hoaù Baéc Nam 16 TV Tivi 5750000 TT Baùch hoaù Trung Taâm 17 XM Xe maùy 22500000 Yeâu caàu: 1. Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính theo maãu, chuù yù nhaäp ñuùng ñòa chæ caùc oâ ôû caû 3 baûng treân. Ñaët teân taäp tin laø thongke.xls 2. Ñieàn coät Teân haøng vaø Ñôn giaù: hai kyù töï ñaàu tieân cuûa Maõ hoaù ñôn laø Maõ haøng, tra trong baûng 2 ñöôïc teân haøng (coät 2) vaø Ñôn giaù (coät 3). 3. Ñieàn coät teân khaùch: hai kyù töï cuoái cuûa Maõ hoaù ñôn laø Maõ khaùch haøng, tra trong baûng 3 ñöôïc teân khaùch haøng. 4. Ñieàn coät Soá löôïng: caùc kyù töï soá ôû giöõa Maõ hoaù ñôn laø soá löôïng haøng xuaát cho khaùch (duøng haøm Mid, Len, Value). 5. Tính thaønh tieàn = Soá löôïng * Ñôn giaù Trang 10
Đồng bộ tài khoản