Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word

Chia sẻ: Trần Tuấn Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
435
lượt xem
182
download

Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bài thực hành MS Word cơ bản, làm quen với giao diện của phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word

 1. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Word PHAÀN MICROSOFT WORD BAØI THÖÏC HAØNH 1 Laøm quen vôùi giao dieän cuûa phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn Microsoft Word Thanh coâng cuï Thanh coâng cuï Thanh trình Caùc nuùt ñieàu ñònh daïng chuaån ñôn (menu) khieån cöûa soå Thöôùc ngang Thöôùc doïc Thanh cuoän doïc PHAÀN VAÊN BAÛN SOAÏN THAÛO 4 cheá ñoä hieån Thanh cuoän ngang thò vaên baûn Thanh coâng cuï Thanh traïng thaùi veõ (Drawing) BAØI THÖÏC HAØNH 2 A. Laøm quen vôùi thanh coâng cuï chuaån (Standard) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1. New – Môû taäp tin môùi 2. Open – Môû taäp tin ñaõ coù treân ñóa 3. Save – Löu vaên baûn ñang soaïn thaûo vaøo ñóa 4. E-mail – Gôûi vaên baûn ñang môû nhö laø E-mail 5. Print – In vaên baûn ñang môû ra maùy in 6. Print preview – Xem toaøn theå vaên baûn tröôùc khi in Trang 1
 2. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Word 7. Spelling – Kieåm tra töø vöïng 8. Research – Tìm kieám 9. Cut – Caét khoái vaên baûn ñöa vaøo Clipboard 10. Copy – Sao cheùp khoái vaên baûn ñöa vaøo Clipboard 11. Paste – Daùn khoái vaên baûn trong Clipboard vaøo vò trí con troû 12. Format Painter – Choåi sôn ñònh daïng 13. Undo – Huyû boû thao taùc vöøa thöïc hieän 14. Redo – Thöïc hieän laïi thao taùc vöøa huyû 15. Insert Hyperlink – Cheøn moät lieân keát ñeán moät file khaùc hoaëc moät vò trí khaùc trong vaên baûn 16. Tables and Borders – Caùc thao taùc keû khung, toâ neàn … cho baûng 17. Insert Table – Taïo moät baûng môùi 18. Insert Microsoft Excel Worksheet – Cheøn vaøo moät baûng tính cuûa Excel 19. Colums – Taïo vaên baûn daïng coät 20. Drawing – Taét/môû thanh coâng cuï veõ (drawing) 21. Document Map – Taét/môû cheá ñoä xem vaên baûn daïng Map giuùp di chuyeån nhanh tôùi caùc phaàn khaùc nhau trong taøi lieäu ñang soaïn thaûo 22. Show/Hide – Cho hieän/aån caùc kyù töï ñònh daïng vaên baûn 23. Zoom – Thay ñoåi ñoä hieån thò (%) treân maøn hình soaïn thaûo 24. Microsoft Office Word Help – Vaøo cheá ñoä trôï giuùp söû duïng Word B. Laøm quen vôùi thanh coâng cuï ñònh daïng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Style – Soaïn thaûo vaên baûn theo maãu ñaõ ñònh tröôùc 2. Font – Thay ñoåi font chöõ cho vaên baûn 3. Size – Thay ñoåi kích côõ chöõ 4. Bold – Taét/môû cheá ñoä chöõ ñaäm 5. Italic – Taét/môû cheá ñoä chöõ nghieâng 6. Underline - Taét/môû cheá ñoä chöõ coù gaïch chaân 7. Align Left – Canh leà beân traùi cho vaên baûn 8. Center – Canh leà ôû giöõa cho vaên baûn 9. Right – Canh leà beân phaûi cho vaên baûn 10. Justify – Canh ñeàu 2 bieân cho vaên baûn 11. Line Spacing – Choïn khoaûng caùch giöõa 2 doøng vaên baûn 12. Numbering – Ñaùnh soá thöù töï ñaàu doøng töï ñoäng 13. Bullets – Taïo kyù töï ñaàu doøng töï ñoäng 14. Decrease Indent – Ñaåy ñoaïn vaên baûn sang traùi 15. Increase Indent – Ñaåy ñoaïn vaên baûn sang phaûi 16. Outside Boder – Keû khung cho vaên baûn 17. Highlight – Toâ neàn ñaùnh daáu vaên baûn 18. Font Color – Thay ñoåi maøu chöõ • Caùc coâng cuï naøy coù theå khaùc nhau ít nhieàu tuyø Version cuûa boä Microsoft Office. • Ñeå baät/taét moät thanh coâng cuï, choïn töø menu View – Toolbars. Trang 2
 3. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 3 Laøm quen vôùi caùch ñaùnh daáu tieáng vieät 1. Söû duïng phaàn meàm VietKey • Khôûi ñoäng chöông trình VietKey treân maøn hình neàn (hoaëc töø menu Start). • Chöông trình VietKey luùc naøy coù 1 bieåu töôïng nhoû naèm ôû goùc döôùi phaûi cuûa maøn hình vôùi 2 daïng: Chöõ V maøu ñoû treân neàn vaøng: cheá ñoä goõ tieáng Vieät. Chöõ E maøu xanh treân neàn xaùm: cheá ñoä goõ tieáng Anh (khoâng boû daáu tieáng Vieät ñöôïc). Haõy nhaáp chuoät vaøo ñaây ñeå chuyeån sang cheá ñoä goõ tieáng Vieät. • Thay ñoåi moät soá xaùc laäp cuûa VietKey: Nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo bieåu töôïng VietKey ôû goùc döôùi phaûi cuûa maøn hình ñeå môû thanh trình ñôn soå xuoáng. Choïn “Hieän cöûa soå VietKey”. Haõy choïn “Kieåu goõ” laø Vni (hoaëc Telex) vaø “Baûng maõ” laø Unicode (döïng saün). Nhaáp chuoät vaøo TaskBar. 2. Caùch goõ daáu tieáng Vieät theo kieåu VNI • Ñaùnh chöõ tröôùc, goõ daáu sau baèng caùc phím soá: Soá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daáu Saéc Huyeàn Hoûi Ngaõ Naëng Daáu muõ Daáu moùc Daáu aê Daáu – (oâ,eâ,aâ) (ö,ô) (ñ) Ví duï: Muoán goõ ñöôïc Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Phaûi nhaäp vaøo Tru7o72ng D9a5i ho5c Ba1ch Khoa 3. Caùch goõ daáu tieáng Vieät theo kieåu TELEX • Ñaùnh chöõ tröôùc, goõ daáu sau theo nguyeân taéc: Goõ f s r x j aa aw ee oo w ow dd Daáu, chöõ Huyeàn Saéc Hoûi Ngaõ Naëng aâ aê eâ oâ ö ô ñ Ví duï: Muoán goõ ñöôïc Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Phaûi nhaäp vaøo Trwowngf DDaij hocj Bachs Khoa Trang 3
 4. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính Kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 4 Thöïc haønh caùc thao taùc: nhaäp döõ lieäu, löu vaên baûn, choïn font vaø ñònh daïng chöõ, canh bieân döõ lieäu, chia coät, taïo chöõ rôi ñaàu doøng, taïo chöõ daïng WordArt, taïo vaø keû khung cho bieåu baûng, cheøn Symbol, taïo Text box vaø söû duïng thanh coâng cuï Drawing. Yeâu caàu: Taïo vaên baûn vôùi noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu, ñaët teân file laø win2000.doc Caùc phieân baûn tröôùc cuûa cuûa NT, hieän giôø ñöôïc goïi laø Windows Windows NT chöa bao giôø coù theå laøm 2000 Professional, seõ sôùm trôû thaønh lung lay vò trí cuûa Windows 95 vaø 98. HÑH maëc ñònh cho caùc maùy tính nghieäp Tuy nhieân, tình theá ñang thay ñoåi. Theo vuï ôû khaép nôi. Microsoft, phieân baûn cho maùy ñeå baøn C où neân mua Windows 2000 khoâng? Ñieàu naøy tuyø thuoäc chuû yeáu vaøo vieäc baïn coù saün loøng boû ra 200 USD hoaëc hôn nöõa cho nhöõng lôïi ích maø heä ñieàu haønh môùi naøy mang laïi. Ngöôøi duøng Windows 9X neáu muoán moät HÑH oån ñònh hôn vaø ñaûm baûo an toaøn cho döõ lieäu cuûa mình cuõng neân quan taâm ñeán Windows 2000. BIEÅU ÑOÀ TYÛ LEÄ COÂNG TY DUØNG HEÄ ÑIEÀU HAØNH TRONG MOÂI TRÖÔØNG XÍ NGHIEÄP CUÛA HOÏ HEÄ ÑIEÀU HAØNH BIEÅU ÑOÀ TYÛ LEÄ % Windows 3.1/95/98 89,9 Windows NT 81,5 Netware 49,1 Unix 45,7 Network PC 41,1 Linux 13,5 OS/2 9,3 Khaùc 7,9 Trang 4
 5. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 5 Thöïc haønh caùc thao taùc: choïn khoå giaáy vaø ñaët leà trang, nhaäp döõ lieäu, löu vaên baûn, chia coät, choïn font vaø ñònh daïng chöõ, taïo chöõ rôi ñaàu doøng, taïo chöõ daïng WordArt, cheøn Symbol, söû duïng thanh coâng cuï Drawing. Yeâu caàu: choïn khoå giaáy laø A4, höôùng giaáy ñöùng, leà giaáy treân döôùi traùi phaûi ñeàu laø 2,5 cm. Taïo vaên baûn vôùi noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu, ñaët teân file laø baitho.doc Hôõi ngöôøi phuï nöõ Neááu ñaøn oâng chæ coøn laïi moät ngöôøi yeâu em neáu coù nghìn ñaøn oâng yeâu em toâi xin theà ngöôøi ñoù khoâng ai khaùc em coù bieát trong nghìn ngöôøi aáy ngoaøi Raxun Gamzatoáp, em ôi coù Raxun Gamzatoáp nöõa maø Coøn neáu nhö chæ coù Coøn neáu em ñi coâ ñôn buoàn tuûi treân ñôøi traêm ñaøn oâng yeâu em khoâng ai yeâu em nöõa em haõy nhôù trong soá traêm ngöôøi ñoù thì coù nghóa ôû moät nôi naøo ñoù nhaát ñònh Raxun Gamzatoáp coù teân treân nuùi cao, Gamzatoáp cheát roài! Coøn neáu nhö yeâu em RAXUN GAMZATOÁP ñaøn oâng chæ coøn moät chuïc Ñoaøn Minh Tuaán dòch thì Raxun Gamzatoáp ñöùng thöù baûy thöù taùm trong haøng Trang 5
 6. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 6 Thöïc haønh caùc thao taùc: choïn khoå giaáy vaø ñaët leà trang, taïo vaø keû khung cho bieåu baûng, nhaäp döõ lieäu, löu vaên baûn, choïn font vaø ñònh daïng chöõ, taïo chöõ daïng WordArt, cheøn Symbol, söû duïng thanh coâng cuï Drawing. Yeâu caàu: choïn khoå giaáy laø A4, höôùng giaáy ñöùng, leà giaáy treân döôùi traùi phaûi ñeàu laø 2 cm. Taïo vaên baûn vôùi noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu, ñaët teân file laø vatkyniem.doc CAÙC VAÄT KYÛ NIEÄM TÖÔÏNG TRÖNG ☺ Caùc Loaïi Ñaù Vaø Hoa Töôïng Tröng Cho Ngaøy Sinh Nhöõng Vaät Töôïng Tröng Kyû Nieäm Ngaøy Cöôùi Laàn Laàn Thaùng Ñaù Hoa Truyeàn thoáng Truyeàn thoáng thöù thöù 1 Garnet Cuùc taây 1 Giaáy 13 Vieàn ñaêng ten 2 Thaïch anh tím Cuùc saâm 2 Vaûi hoa 14 Ngaø 3 Ngoïc xanh bieån Zinia 3 Ñoà da 15 Thuyû tinh 4 Kim cöông Stock 4 Hoa 20 Ñoà söù 5 Ngoïc luïc baûo Cuùc 5 Goã 25 Baïc 6 Ngoïc Paêng xeâ 6 Ñoà saét 30 Ngoïc 7 Ngoïc ñoû Poinsetia 7 Ñoà ñoàng 35 San hoâ 8 Pridot Thuoác phieän 8 Ñoà nhoâm 40 Ngoïc ñoû 9 Ngoïc Xaphia Caåm chöôùng 9 Ñaù Topa 45 Ngoïc Xaphia 10 Opal Hoàng 10 Ñoà thieác 50 Vaøng 11 Topa Lay ôn 11 Theùp 55 Ngoïc luïc baûo 12 Ngoïc lam Ñóa 12 Vaûi lanh 60 Kim cöông Trang 6
 7. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 7 Thöïc haønh caùc thao taùc: taïo chöõ daïng WordArt, söû duïng thanh coâng cuï Drawing. Yeâu caàu: choïn khoå giaáy laø A4, höôùng giaáy ñöùng, leà giaáy treân döôùi traùi phaûi ñeàu laø 2 cm. Taïo vaên baûn vôùi noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu, ñaët teân file laø quytrinh.doc CUNG CAÁP DÖÕ LIEÄU THOÂNG TIN GIAÙO DUÏC ÑIEÅM DANH ÑIEÅM KIEÅM TRA VIEÁT GIAÙM THÒ GIAÙO VIEÂN BOÄ MOÂN KEÁ HOAÏCH THÔØI GIAN GHI VAØO SOÅ ÑIEÅM DANH KIEÅM TRA VIEÁT TÖØNG LÔÙP CHO HOÏC SINH KIEÅM TRA CHUYEÅN SOÅ ÑIEÅM DANH VEÀ PHOØNG GIAÙO VU CHAÁM BAØI & SÖÛA BAØI VAØO SOÅ ÑIEÅM CAÙC DÖÕ LIEÄU KHAÙC NHAÄP DÖÕ LIEÄU VAØO MAÙY TÍNH IN KIEÅM TRA DÖÕ LIEÄU NHAÄP CHUYEÅN DÖÕ LIEÄU VEÀ CTY VTSG ÑÖA DÖÕ LIEÄU VAØO HEÄ THOÁNG KIEÅM TRA HEÄ THOÁNG BAÈNG ÑIEÄN THOAÏI PHUÏ HUYNH HOÏC SINH Trang 7
 8. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 8 Thöïc haønh caùc thao taùc: taïo baûng bieåu, tìm kieám vaø thay theá, tính toaùn vaø saép xeáp trong baûng bieåu cuûa Word. Yeâu caàu: 1. Taïo vaên baûn vôùi noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu, ñaët teân file laø bangluong.doc 2. Thöïc hieän vieäc tìm kieám vaø thay theá DL thaønh Du lòch, KT thaønh Kinh Teá. 3. Tính coät Toång soá phía beân phaûi baûng, tính haøng Toång coäng, Cao nhaát, Thaáp nhaát, Trung bình phía döôùi baûng cho caùc coät soá. 4. Ñaùnh daáu khoái toaøn boä baûng, sang trang khaùc vaø sao cheùp thaønh 1 baûng môùi, saép xeáp baûng môùi naøy theo coät Toång soá giaûm daàn. 5. Taïo tieâu ñeà ñaàu trang vaø chaân trang cho 2 trang vaên baûn naøy nhö sau: phía traùi ôû ñaàu trang laø Baûng löông tröôøng Ñaïi hoïc XYZ vaø beân phaûi cuûa chaân trang laø soá thöù töï trang. BAÛNG LÖÔNG TRÖÔØNG ÑH XYZ STT HOÏ VAØ TEÂN ÑÔN VÒ LÖÔNG PHUÏ CAÁP TOÅNG SOÁ 1 Leâ Myõ Linh DL 2910000 350000 2 Nguyeãn Anh Sôn CNTT 2850000 240000 3 Leâ Thò Dieäp KT 4800000 220000 4 Buøi Theá Phuøng CNTT 4870000 260000 5 Traàn Bình Minh DL 3000000 270000 6 Ñinh Vaên Quang CNTT 2950000 250000 7 Lyù Phöông Nam KT 3820000 350000 8 Löu Huyeàn Ñöùc KT 2200000 300000 9 Noâng Ñöùc Bình DL 3700000 400000 Toång coäng Cao nhaát Thaáp nhaát Trung bình Trang 8
 9. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 9 Thöïc haønh caùc thao taùc: taïo chæ soá treân, chæ soá döôùi vaø taïo caùc coâng thöùc phöùc taïp vôùi Equation. Yeâu caàu: taïo vaên baûn vôùi noäi dung nhö maãu, ñaët teân file laø congthuc.doc • Vieát caùc phöông trình: Zn + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2 ↑ 2Al + 2NaOH + 2H2O = 2NaAlO2 + 3H2 ↑ x3y4 – 13x2y2 + 8x2y + 9 = 0 π 2 dx • Tính caùc tích phaân: I =∫ 0 2 cos x + sin 3x π 2 J = ∫ e − x cos x dx ∞ n n Xeùt baøi toaùn ∑ c j x j ⇒ max, j =1 ∑a j =1 aïi x j = bi , x j ≥ 0 ⎧ x + 1 neáu x ≤ 1 ⎪ • Cho haøm soá F( x) = ⎨ 2 20 − x+ ⎪ 9 neáu x > 1 ⎩ 9 • Xeùt heä ñaïi soá tuyeán tính: ⎛ a11 a12 ... a1n ⎞ ⎛ x1 ⎞ ⎛ b1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ a21 a22 ... a2 n ⎟ ⎜ x 2 ⎟ ⎜ b2 ⎟ ⎜ ... ... ... ... ⎟ ⎜ ... ⎟ = ⎜ ... ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜a am 2 ... amn ⎟ ⎜ x ⎟ ⎜b ⎟ ⎝ m1 ⎠ ⎝ n⎠ ⎝ m⎠ Trang 9
 10. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 10 Thöïc haønh caùc thao taùc: taïo baûng bieåu, keû khung, cheøn Symbol. Yeâu caàu: taïo vaên baûn vôùi noäi dung vaø hình thöùc nhö maãu, ñaët teân file laø hamso.doc HAØM SOÁ BAÄC 4 Khaûo saùt haøm soá f(x) = x4 – 4x3 + 5 Mieàn xaùc ñònh: D = R Ñaïo haøm: f(x) = 4x3 – 12x2 Baûng bieán thieân: x -∞ 0 3 +∞ f'(x) - 0 - 0 + f(x) +∞ +∞ 5 -22 Ñaïo haøm caáp 2: f’’(x) = 12x4 -4 x -∞ 0 2 +∞ f'’ + 0 - 0 + Ñoà thò loõm ñieåm loài ñieåm loõm uoán uoán Trang 10
 11. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 11 Thöïc haønh caùc thao taùc: ñaùnh soá vaø cheøn kyù töï töï ñoäng ñaàu doøng, taïo baûng bieåu, troän vaên baûn. Yeâu caàu: taïo 2 taäp tin Maugiaybao.doc vaø Danhsachthi.doc theo maãu döôùi ñaây roài thöïc hieän kyõ thuaät troän vaên baûn töø 2 taäp tin naøy. File Maugiaybao.doc Tröôøng Ñaïi hoïc XYZ STT: ………… GIAÁY BAÙO ÑIEÅM THI ∗ Hoï vaø teân thí sinh: ∗ Ñòa chæ: ∗ Ñieåm moân 1 (Toaùn): ∗ Ñieåm moân 2 (Lyùù): ∗ Ñieåm moân 3 (Hoaù): Ngaøy 5/9/2004 HIEÄU TRÖÔÛNG File Danhsachthi.doc Stt Hoï vaø teân Ñòa chæ Toaùn Lyù Hoaù 1 Leâ Minh Nam 12 Leâ Lôïi Q1 9 7 9 2 Hoaøng Tuaán Duõng 54/2 Ñaëng Dung Q1 10 6 8 3 Vuõ Phuïng Anh 333 Traàn Quoác Thaûo Q3 7 5 7 4 Nguyeãn Tieán Ñaït 22 Leâ Quyù Ñoân Q3 6 4 5 5 Laâm Ngoïc Haø 666 Traàn Höng Ñaïo Q5 7 7 9 6 Traàn Hoaøng Giang 111 Sö Vaïn Haïnh Q10 10 9 10 7 Laïi Xuaân Höng 16 Nguyeãn Du Q1 3 5 5 8 Ñinh Ngoïc Thaéng 22/22 Hoaø Höng Q10 8 8 6 9 Toân Nöõ Ngoïc Minh 100 Thích Quaûng Ñöùc QPN 7 9 8 10 Lyù Tuaán Huøng 321 Nguyeãn Traõi Q5 5 6 3 Trang 11
 12. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 12 Thöïc haønh caùc thao taùc: ñaët TAB, ñaùnh soá töï ñoäng ñaàu doøng, cheøn hình aûnh, cheøn Symbol. Yeâu caàu: taïo vaên baûn nhö maãu döôùi ñaây, ñaët teân file laø donghidanh.doc TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ABC TRUNG TAÂM ÑIEÄN TÖÛ & MAÙY TÍNH 1234 Hai Baø Tröng – Q1 8111111 2222 Nguyeãn Traõi – Q5 8222222 9999 Ba Thaùng Hai – Q10 8333333 7777 Nguyeãn Ñình Chieåu – Q3 8444444 ÑÔN GHI DANH PHAÀN VAÊN PHOØNG GHI (ngöôøi phuï traùch ghi danh): ......................................................... • Lôùp: ............................................. Taïi (tænh): .................................................................. • Ngaøy giôø hoïc: ............................. Khai giaûng: ................................................................ PHAÀN HOÏC VIEÂN GHI: 1 Hoï vaø teân (chöõ vieát in) ............................................................................................................... 2 Sinh ngaøy: ................................... Taïi (tænh): ................................................................. 3 Ñòa chæ ôû TP.HCM (ñaày ñuû): ..................................................................................................... 4 Ñòa chæ ôû tænh (neáu coù): .............................................................................................................. 5 Vaên hoaù (neáu sinh vieân thì ghi naêm hoïc): ................................................................................. 6 Ñang laøm gì, ôû ñaâu (neáu sinh vieân thì ghi Tröôøng): .................................................................. 7 Bieát ngheà nghieäp chuyeân moân gì (ngoaøi vaên hoaù): .................................................................. 8 Ngoaïi ngöõ: .................................. Söùc khoeû: .................................................................. 9 Hoïc phí ñoùng laàn 1: .................................................................................................................... Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy ………… thaùng ………… naêm 2004 (hoïc vieân kyù teân) Trang 12
 13. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 13 Thöïc haønh caùc thao taùc: taïo baûng bieåu, tính toaùn trong baûng, veõ ñoà thò. Yeâu caàu: 1. Taïo vaên baûn nhö maãu döôùi ñaây, ñaët teân file laø dangkyduthi.doc 2. Tính toaùn cho caùc muïc toång coäng. 3. Veõ ñoà thò daïng coät thoáng keâ caùc khoái theo töøng naêm. 4. Veõ ñoà thò daïng Pie thoáng keâ theo töøng naêm. 5. Veõ ñoà thò daïng Pie thoáng keâ theo töøng khoái. TÌNH HÌNH ÑAÊNG KYÙ DÖÏ THI KHOÁI A B TOÅNG COÄNG NAÊM 2001 780 950 2002 920 1050 2003 1030 800 TOÅNG COÄNG Trang 13
 14. Baøi thöïc haønh moân hoïc Maùy tính kinh doanh 1 Phaàn MS Word BAØI THÖÏC HAØNH 14 Thöïc haønh caùc thao taùc: söû duïng thanh coâng cuï Drawing. Yeâu caàu: taïo vaên baûn nhö maãu döôùi ñaây, ñaët teân file laø quangcao.doc TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO & TÖ VAÁN DU HOÏC HOÏCMAÕI ABC SCHOOL 123456 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P.17, Q. Bình Thaïnh, Tp.HCM : Tel 1234567 - 2345678 E-mail: hocmai@hcm.vnn.vn – Website: www.hocmai.com.vn DU HOÏC HAØ LAN - ÑAÏI HOÏC XXYYZZ 2004 Cöû Nhaân Quaûn Trò Kinh Doanh & Coâng Ngheä Thoâng Tin ÑIEÀU KIEÄN: Giaûm 40% hoïc phí Toát nghieäp PTTH – Khoâng caàn TOEFL – IELTS taïi VN Hoïc phí: Khoâng caàn chöùng minh taøi chaùnh – Visa deã daøng ÑAËC BIEÄT: 4.050 USD / Naêm 2 Hoïc Boång Baùn Phaàn & 10 Hoïc Boång AV Du Hoïc. Luyeän Thò TOEFL taêng 100 ñieåm trong 3 thaùng. CHÖÔNG TRÌNH TU NGHIEÄP & THAM QUAN TÌM HIEÅU THÒ TRÖÔØNG CHAÂU AÂU CHI PHÍ: Daønh Cho Tröôûng Cô Quan & Chuû Doanh Nghieäp 2.550 EURO / HV Hoïc 10 ngaøy taïi ÑAÏI HOÏC XXYYZZ Tham Quan Haø Lan & Du Lòch 21 Nöôùc Chaâu Aâu Keát Hôïp thaêm vieáng vaø laøm vieäc vôùi caùc Toâå chöùc Thöông Maïi Haø Lan Trang 14
Đồng bộ tài khoản