intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài thuyết trình: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: Long Trần | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:22

0
182
lượt xem
38
download

Bài thuyết trình: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày về báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thành; nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ; cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 1. Báo cáo lưu chuyển  Thành viên ti ền t ệ 1. Nghiêm Bích Trâm 2. Nguyễn Trần Yến Như 3. Nguyễn Thị Hạnh Phúc 4. Bùi Bảo Uyên 5. Lê Thị Huyền Nhâm 6 Nguyễn Ngọc Đoan Trang
 2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thành 1.Khái niệm 2.Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.Các yếu tố cấu thành  II. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ III. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ IV. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
 3. I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và  1. các y Khái ni ệm  ếu tố cấu thành Theo chuẩn mực số 24 được ban hành và công bố  theo Quyết định số 165/2002/ QĐ­BTC ngày 31  tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận  hợp thành của Báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin  giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài  sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi  của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả  năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng 
 4. I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và  các yếu tố cấu thành 2. Mục đích của báo cáo  lưu chuyển tiền tệ v Tăng khả năng đánh giá khách  quan tình hình kinh doanh và khả 
 5. I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và  các yếu tố cấu thành 3. Các yếu tố cấu thành Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh  nghiệp cần phải trình bày 3 loại hoạt động: Ø  Hoạt động kinh doanh Ø  Hoạt động đầu tư Ø  Hoạt động tài chính
 6. I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và  các yếu tố cấu thành 3. Các yếu tố cấu thành Theo đó, có 3 yếu tố của 1 báo cáo lưu  chuyển tiền tệ: v  Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: có liên  quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ  yếu của doanh nghiệp v
 7. II. Nguyên tắc lập và trình bày  ü Tiền giảm khi tài sản tăng hay khi nguồn vốn giảm ü Tiền tăng khi tài sản giảm hay nguồn vốn tăng.
 8. III. Nội dung của báo cáo lưu  • chuy Nêu chi tiết các lý n ti ểdo n tệ tạiềsao lượng tiền (và những khoản tương đương tiền) thay đổi trong kỳ kế toán. • Phản ánh tất cả các thay đổi về tiền tệ theo 3 hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính.
 9. III. Nội dung của báo cáo lưu  3.1. Luồng tichuy ển ti ền từ ho ạt đền tệ ộng kinh doanh: 3.1.1. Phương pháp trực tiếp: Bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp  các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung  thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh  nghiệp: • Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và  doanh thu khác (+)
 10. III. Nội dung của báo cáo lưu  chuyển tiền tệ 3.1.2. Phương pháp gián tiếp: Xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận  trước thuế và điều chỉnh cho các khoản: • Các khoản doanh thu, chi phí không phải  bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng, … • Lãi, lỗ, chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực  hiện
 11. III. Nội dung của báo cáo lưu  chuyển tiền tệ 3.2 Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và  hoạt động tài chính • Doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các  luồng tiền vào, các luồng tiền ra từ hoạt  động đầu tư và hoạt động tài chính. • Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch  bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng  tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái tại  thời điểm phát sinh giao dịch đó. 
 12. III. Nội dung của báo cáo lưu  chuyển tiền tệ Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận thu được: • Đối với các doanh nghiệp ( trừ ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính), các luồng tiền liên quan đến tiền lãi vay đã trả được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. • Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận thu được được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu
 13. III. Nội dung của báo cáo lưu  chuyển tiền tệ Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp: • Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh (trừ trường hợp được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư)
 14. IV. Cách lập báo cáo lưu chuyển  ti ền t ệ  4.1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  trức tiếp Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ  trực tiếp theo quy định số  15/2006/QĐ­BTC ngày 20/03/2006  của Bộ trưởng bộ tài chính
 15. IV. Cách lập báo cáo lưu  2. Báo cáo lưchuy u chuyểển ti n tiềền t n t ệ  ếp ệ gián ti Phương pháp các luồng tiền vào và các luồng  tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác  định trước hết bằng cắch điều chỉnh lợi nhuận  trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi  ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng 
 16. IV. Cách lập báo cáo lưu  chuyển tiền tệ  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương  pháp gián tiếp theo quy định hiện nay chỉ thực  sự gián tiếp ở phần lưu chuyển tiền từ  hoạt động kinh doanh, còn 2 phần, lưu  chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu  chuyển tiền từ hoạt động tài chính được xác  định theo phương pháp trực tiếp. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản