intTypePromotion=3

Bài thuyết trình nhóm: Trắc nghiệm tài chính quốc tế

Chia sẻ: Hoài Thanh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:35

0
38
lượt xem
5
download

Bài thuyết trình nhóm: Trắc nghiệm tài chính quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình nhóm: Trắc nghiệm tài chính quốc tế trình bày về các nội dung tổng quan về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, đầu tư quốc tế. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như củng cố kiến thức của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình nhóm: Trắc nghiệm tài chính quốc tế

 1. Trắc nghiệm  tài chính quốc tế Nhóm 8
 2. Chương 1 • Tổng quan về tài chính quốc tế
 3. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  1. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm  của thanh toán quốc tế B
 4. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  2. “… là hình thức vay vốn ngoại tệ của ngân hàng nước ngoài để  nhập khẩu công nghệ, kỹ thuật, vật tư thực hiện công nghiệp hóa  phục vụ phát triển kinh tế của đất nước” A Tín dụng Nhà nước B B Tín dụng ngân hàng A C C Tín dụng hỗn hợp D D Tín dụng quốc tế
 5. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  3. Theo nguồn vốn và mục đích cấp tín dụng, các quan hệ tín dụng  quốc tế của Việt Nam bao gồm: • A Tín dụng Nhà nước • C • • Tín dụng hỗn hợp • B D • Tín dụng ngân  • Cả 3 đáp án trên • hàng
 6. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  4. Phương á n nà o sau đây không phai la ̉ ̀  đặc điêm cua  ̉ ̉ thanh toá n nôi  ̣ đia? ̣ a b c d Loai ti ̣ ền chuyên thanh  ̉ Tiền được chuyên  ̉ Tiền được chuyên  ̉ Chiu s ̣ ự anh h̉ ưởng  toán là nôi tê ho ̣ ̣ ặc  giữa các chi nhánh  giữa các chi nhánh  cua ti giá và n ̉ ̉ ền tang  ̉ ngoai tê ̣ ̣ trong cùng hê th ̣ ống  cua ca ̉ ́c NHTM trong  pháp luât TMQT ̣ NHTM pham vi môt n ̣ ̣ ước
 7. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  5. Phương án nào sau đây là tác đông cua  ̣ ̉ đầu tư quốc tế đối  với nước tiếp nhân  ̣ đầu tư? Bà nh trướ ng sứ c manh kinh tê ̣ ́ ,  Giú p xây dựng thi tr ̣ ườ ng nguyên  a nâng cao uy tí n trên thi tr quố c tế ̣ ườ ng  c vât liêu ôn đinh ̣ ̣ ̉ ̣ Có  thê xay ra hiên t ̉ ̉ ̣ ượng chay  ̉ b má u chấ t xá m trong quá  trì nh  chuyên giao công nghê ̉ ̣ d Giú p đây nhanh tô cua nê ̉ ̉ ̀ n kinh tế ́ c đô pha ̣ ́ t triên  ̉
 8. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  6. Phương án nào sau đây là sai? A Tí n dung quô ̣ ́ c tế  là  quan hê vay m ̣ lẫ n nhau giữ a cá c nướ c vớ i nhau ượn sử dung vô ̣ ́ n  B Thờ i han ti ̣ ́ n dung cua h là  vô han va ̣ ̣ ̉ ợp đồ ng tí n dung quô ̀  không kè m lã i suấ t ̣ ́ c tế   C Ban châ ̉ ́ t tí n dung quô ̣ chiề u có  hoà n laị ́ c tế  là  hì nh thứ c giao dich 2  ̣ D Tí n dung quô ̣ ́ c tế  là  môt yêu câ quan trên cơ sở ngoai th ̣ ̀ u tấ t yế u khá ch  ̣ ương và  thanh toá n quố c tế
 9. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  7. Chon ph ̣ ương á n đú ng nhất trong cá c phương á n  sau? Chu thê tham gia chuyên giao  ̉ ̉ ̉ Điề u kiên ke ̣ ̀ m theo cua h ̉ ợp đồ ng  quố c tế  môt chiê phu n ̣ ̀ u là  chí nh  ̉ ướ c nà y vớ i chí nh phu ̉ A B chuyên giao quô ̉ ́ c tế  môt chiê ̣ thườ ng là  rà ng buôc kinh tê ̣ ̀ u  ́ ,  nướ c khá c, chí nh vớ i cá c  chí nh tri n ̣ ướ c tiế p nhân ̣ chu thê n ̉ ̉ ướ c ngoà i B Chu thê nhân ta ̉ ̉ ̣ ̀ i trợ có  nghĩ a  Muc đi ̣ ́ ch chí nh cua h ̉ ợp đồ ng  vu hoa ̣ ̀ n tra gô môt th ̉ ́ c và  lã i trong  ̣ ờ i han xa ̣ ́ c đinh ̣ D C chuyên giao quô ̉ lợi nhuân ̣ ́ c tế  môt chiê ̣ ̀ u là  
 10. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ   8. Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế  nảy sinh giữa Các chủ thể của một nước với các A A tổ chức kinh tế Các chủ thể của một nước với B các chủ thể nước khác D B Các chủ thể của một nước với C các nước khác Các chủ thể ở nước ngoài D C
 11. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  9. Mục tiêu của quỹ tiền tệ quốc tế A B C D Tạo một quỹ tương trợ  Cho vay và xóa đói  Cho vay đầu tư cơ sở  Ổn định tỷ giá hối  tài chính mạnh mẽ,  giảm nghèo hạ tầng đoái thiết lập và duy trì sự  ổn định tài chính 
 12. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  • 10. Bộ phận nào dưới đây không thuộc nguồn hình thành của tài  chính quốc tế: Các khoản phải thu chi từ các  quan hệ kinh tế chính trị quốc  tế a c Tín dụng quốc tế Viện trợ quốc tế b d Phát hành trái phiếu  chính phủ
 13. CHƯƠNG 2 • THỊ TRƯỜNG ngoại hối
 14. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 11. Phá giá nội tệ là? C
 15. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 12. Các giao dịch ngoại hối được thực hiện ngay sẽ áp dụng tỷ giá  ___? A Tỷ giá kỳ hạn B B Tỷ giá giao ngay A C C Giá thực hiện trên hợp đồng quyền  D chọn D Các câu trên đều đúng
 16. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 13. Đặc trưng của thị trường ngoại hối là? • Hoạt động mua bán  • A ngoại tệ diễn ra suốt  • C • Được tiêu chuẩn hóa  24h cao • B • Mang tính toàn cầu • Cả A,B và C • D
 17. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 14. Các nhà môi giới tham gia thị trường hối đoái nhẰM  mục đích gì? a b c d Được mua bán ngoại  Đầu cơ ngoại tệ do  Làm trung gian trong  Kinh doanh chênh lệch  tệ phục vụ kinh doanh thay đổi tỷ giá các giao dịch hưởng  tỷ giá kiếm lời hoa hồng
 18. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 15. Hình thức tổ chức của thị trường ngoại hối bao gồm: a Thị trường ngoại hối tập trung c Thị trường vàng bạc, đá quý b Thị trường ngoại hối phi tập  trung d A&b
 19. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 16. Ở Việt Nam , theo chế độ quản lí ngoại hối  hiện hành , yếu tố nào không thuộc ngoại hối? A Các phương tiện thanh toán quốc tế B NGOẠI TỆ C VÀNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ D ĐỒNG TIỀN QUỐC GIA DO NGƯỜI CƯ TRÚ  NẮM GIỮ
 20. CHƯƠNG 2 : THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 17. Đặc điểm không đúng về hợp đồng kỳ hạn CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG LÀ 2  BÊN MUA BÁN A B THỜI HẠN HỢP ĐỒNG THEO  THỎA THUẬN D CÓ THỂ THANH TOÁN TRƯỚC  D C TỶ GIÁ KHÔNG ĐỔI TRONG  SUỐT THỜI GIAN GIAO DỊCH HẠN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản