intTypePromotion=3

Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

2
1.029
lượt xem
196
download

Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài toán co2 (hoặc so2) tác dụng với dung dịch kiềm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

 1. Chương 7:toán CO2 (ho cm –) kimdlo ivkii dung d ch nhôm D ng 2. Bài Kim lo i ki SO2 tác ng m th – ki m Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m http://ebook.here.vn
 2. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m N i dung I. Phương pháp gi i II. Thí d minh ho
 3. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m I. Phương pháp gi i 1. T ng quan v bài toán XO2 (CO2, SO2) tác d ng v i dung d ch ki m Vi t các ph n ng có th x y ra dư i d ng phương trình ion rút g n: XO2 + 2OH− → XO3 − + H2O (1) ; XO2 + OH− → HXO3 (2) 2 − nOH− Ch t tan t o thành trong dung d ch ph thu c t s t = n XO2 − NÕu t < 1 : HXO3 (XO2 d− ) − NÕu t = 1 : HXO3 − − 2 NÕu 1 < t < 2 : HXO3 +XO3 2− NÕ u t = 2 : XO3 − NÕu t > 2 : XO3 và OH− d− . 2
 4. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m I. Phương pháp gi i (tt) 1. T ng quan v bài toán XO2 (CO2, SO2) tác d ng v i dung d ch ki m (tt) Chú ý: ph¶n øng ®−îc víi OH− ⇒ cã HXO3 −  2− Dung dÞch t ¹o thành ph¶n øng ®−îc víi CaCl2 hoÆc BaCl2 ⇒ cã XO3  ®un nãng t¹o ↓⇒ cã Ca(HXO3 )2 hoÆc Ba(HXO3 )2 
 5. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m I. Phương pháp gi i (tt) 2. M t s nh n xét quan tr ng Khi bài toán cho ki m dư: ch vi t 1 ph n ng t o mu i trung hòa. Ch t r n thu ñư c khi cô c n g m c mu i trung hòa và ki m dư. Khi bài toán cho XO2 dư: ch vi t 1 ph n ng t o mu i axit. Ch t r n thu ñư c khi cô c n ch có mu i axit. Khi bi t t o c 2 mu i thì c XO2 và OH− ñ u h t. V i thu t ng lư ng ki m “t i thi u”, “ít nh t” ch c n vi t ch 1 ph n ng t o mu i axit.
 6. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m I. Phương pháp gi i (tt) 2. M t s nh n xét quan tr ng (tt) V i ki m c a nhóm IIA, dung d ch thu ñư c sau ph n ng khi ñã lo i b k t t a mà “tác d ng ñư c v i ki m t o thêm k t t a” ho c “tác d ng v i axit t o khí” ho c “ñun nóng thu ñư c k t t a” thì ph n ng ñã t o 2 lo i mu i. XO2 khi b h p th vào dung d ch ki m nhóm IIA gây ra ñ tăng ho c gi m kh i lư ng c a dung d ch so v i ban ñ u: • NÕu m↓ > mXO2 ⇒ ∆mgi¶m = m↓ − mXO2 • NÕu m↓ < mXO2 ⇒ ∆mt ¨ng = mXO2 − m↓
 7. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m I. Phương pháp gi i (tt) 3. Phương pháp gi i nhanh HXO3  − − Sö dông s¬ ®å : XO2 + OH →  2 −  XO3  Áp d ng ðLBT nguyên t X (C, S) và ðLBT ñi n tích d dàng tính ñư c s mol c a m t trong 3 ch t (XO2 , HXO3 , XO3 − ) khi bi t s mol c a 2 trong 3 − 2 ch t.
 8. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m I. Phương pháp gi i (tt) 4. Chú ý B n ch t c a ph n ng gi a XO2 v i dung d ch ki m (NaOH, Ba(OH)2, …) là ph n ng gi a XO2 và OH−, do ñó n u dung d ch ban ñ u có nhi u bazơ thì không nên vi t các phương trình phân t mà vi t phương trình ph n ng dư i d ng ion rút g n XO2 + 2OH- → XO3 − + H2O 2 ; − XO2 + OH- → HXO3 Tính ∑nOH− và l p t l t ñ bi t sinh ra mu i gì, sau ñó so sánh s mol XO3 − v i s mol Ca2+, Ba2+ ñ tính lư ng k t t a. 2 ði m khác bi t gi a SO2 và CO2 là SO2 có tính kh (làm m t màu dung d ch Br2 ho c KMnO4). Khi bài toán cho c 2 oxit axit CO2 và SO2 thì g i chung là XO2 ñ l p phương trình và tính toán cho g n.
 9. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 1: Cho m gam h n h p hai mu i Na2CO3 và NaHSO3 có s mol b ng nhau tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, dư. Khí sinh ra ñư c d n vào dung d ch Ba(OH)2 dư thu ñư c 41,4 gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 20. B. 21. C. 22. D. 23.
 10. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 1 (tt) Hư ng d n gi i 44 + 64 Ta thÊy : Gäi nCO2 = nSO2 . Gäi XO2 = (CO2 + SO2 ) ⇒ X + 32 = ⇒ X = 22. 2 Khi ®ó : XO2 + Ba(OH)2 → BaXO3 ↓ + H2O 0,2 0,2 ⇒ nCO2 = nSO2 = 0,1 ⇒ nNa2CO3 = nNaHSO3 = 0,1 ⇒ m = 21 gam ⇒ §áp án B.
 11. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 2: Cho 28 gam h n h p X ( CO2, SO2 ) , dX/O2 = 1,75 l i ch m qua 500ml dung d ch h n h p (NaOH 0,7M ; Ba(OH)2 0,4M) ñư c m gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 54,25. B. 52,25. C. 49,25. D. 41,80.
 12. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 2 (tt) Hư ng d n gi i ( Kí hiÖu CO2 và SO2 là YO2 MX = 56 ⇒ Y = 24 ) nYO2 = 0,5 ; ∑n OH− = 0,75 ; nBa2+ = 0,2 − nOH− HYO3 : x mol  Ta có : 1 < = 1 < 2 ⇒ ph¶n øng t¹o 2 muèi :  2− ,5 nYO2 YO3 : y mol  Khi ®ó : YO2 + OH− → HYO3 + YO3 − (1); YO3 − + Ba2+ → BaYO3 ↓ (2) − 2 2 Theo ðLBT nguyên t v i Y: x + y = 0,5 (*) Theo ðLBT ñi n tích: x + 2y = 0,75 (**) n = 0,2 Tõ (*) và (**) ⇒ nYO2− = nHYO− = 0,25  m = 0,2.(137 + 24 + 48) = 41,80 → Ba 2+ 3 3 → §áp án D.
 13. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 3: Hòa tan m t m u h p kim K-Ba có s mol b ng nhau vào H2O ñư c dung d ch X và 6,72 lít khí (ñktc). S c 0,025 mol CO2 vào dung d ch X thu ñư c m gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 2,955. B. 4,334. C. 3,940. D. 4,925.
 14. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 3 (tt) Hư ng d n gi i − nOH− Ta có : 2H2O → H2 + 2OH ⇒ = 24 > 2 ⇒ chØ t ¹o CO3 − 2 nCO2 0,3 0,6 2OH− + CO2 → CO3 − + H2O 2 0,05 0,025 0,025 ( §Ó tìm m ta ph¶i tìm n ) Ba2+ Ba → Ba(OH)2 ; K → KOH  ⇒ 3x = 0,6 ⇒ nBa2+ = x = 0,2 x x x x Ba2+ + CO3− → BaCO3 ↓  2  ⇒ Ba2 + d− và m = 0,025.197 = 4,925 g 0,025 0,025 0,025  → §áp án D.
 15. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 4: Cho 0,05 mol ho c 0,35 mol CO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 ñ u thu ñư c 0,05 mol k t t a. S mol Ca(OH)2 trong dung d ch là: A. 0,15. B. 0,20. C. 0,30. D. 0,05.
 16. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 4 (tt) Hư ng d n gi i Cách 1. Do thu ñư c k t t a nên sau ph n ng CO2 không dư, m t khác khi cho 0,05 mol ho c 0,35 mol CO2 ph n ng ñ u thu ñư c 0,05 mol k t t a, suy ra: ( Khi dùng 0,05 mol CO2 thì sau ph n ng Ca(OH)2 dư nCa(OH)2 > 0,05 ) Khi dùng lư ng CO2 nhi u hơn (0,035 mol) thì ban ñ u CO2 ti p t c ph n ng v i Ca(OH)2 dư t o thêm k t t a, nhưng sau ñó lư ng k t t a b CO2 dư hòa tan ñúng b ng lư ng k t t a t o ra thêm này. V y, khi cho 0,35 mol CO2 vào dung d ch Ca(OH)2 x y ra 2 ph n ng:
 17. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 4 (tt) Cách 1 (tt) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +H2O   0,05 0,05 0,05   ⇒ ∑ nCa(OH)2 = 0,2 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3 )2  0,3 0,15 0,15   → §áp án B. Cách 2. Xác ñ nh ñư c khi dùng 0,35 mol CO2 s t o ra 2 mu i theo sơ ñ , và áp d ng ðLBT nguyên t ñ i v i C, Ca. CaCO3 : 0,05 mol 0,035 mol CO2 →   ∑ nCa2+ = ∑ nCa(OH)2 = 0,2 BTNT Ca → Ca(HCO3 )2 : 0,15 mol
 18. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 5: Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dung d ch Ba(OH)2 dư, thu ñư c a mol h n h p khí và dung d ch X. S c khí CO2 (dư) vào dung d ch X, lư ng k t t a thu ñư c là 46,8 gam. Giá tr c a a là: A. 0,40. B. 0,60. C. 0,45. D. 0,55.
 19. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 5 (tt) Hư ng d n gi i Sơ ñ các bi n ñ i quan tr ng: H2 (1,5x mol) KhÝ Al(x mol) +OH- CH4 (3y mol) Al4C3(y mol) d− + - CO2 d− X {Al(OH)4 } Al(OH)3 (x + 4y mol)  x + y = 0,3  x = 0,2 Theo bài ra ta có :  ⇒ ⇒ a = 1,5x + 3y = 0,6  x + 4y = 0,6  y = 0,1 → §áp án B.
 20. D ng 2. Bài toán CO2 (ho c SO2) tác d ng v i dung d ch ki m II. Thí d minh ho (tt) Thí d 6: H p th h t 3,36 lít khí SO2 (ñktc) vào dung d ch NaOH thu ñư c dung d ch X ch a 2 mu i. Thêm Br2 dư vào dung d ch X, ph n ng xong thu ñư c dung d ch Y. Cho dung d ch Y tác d ng v i lư ng dư dung d ch Ba(OH)2, kh i lư ng k t t a thu ñư c sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn là: A. 34,95 g. B. 32,55 g. C. 69,90 g. D. 17,475 g.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản