intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian.

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

71
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian. Điều khiển học quan tâm tới những thuộc tính hoặc những thành phần cụ thể của mọi loại hệ thống vật chất có biểu hiện rất khác nhau như mạch điện, bộ não, xã hội... và tìm kiếm những quy luật chung của sự vận động ở các hệ thống vật chất này. Bởi vậy, điều khiển học cần được vận dụng như một khung lý thuyết trung tâm, hợp với thuyết tiến hóa và các học thuyết về phát triển xã hội để hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian.

  1. l/2 Little True Pos. True True MoreTrue VeryTrue l Diameter of Diameter of f(H(Little True)) Diameter of Diameter of f(H(Very True)) f(H(Poss True)) f(H(MoreTrue)) Diameter of f(H(True))
  2. d/dt m  Z P N P - positive Z – zero N - negative x1 -2 0 2 Z P N P - positive Z – zero N - negative -5 x2 0 5 Z P - positive NB N P PB Z – zero N – negative PB- positive big NB- negative big -24 -16 -8 0 8 16 24 u
  3. x2 x1 P Z N P PB P Z Z P Z N N Z N NB
  4. x2 L= 0.75 M = 0.5 S = 0.25 x1 L = 0.75 VL = 0.875 L = 0.75 M = 0.5 M = 0.5 L = 0.75 M = 0.5 S = 0.25 S = 0.25 M = 0.5 S = 0.25 VS = 0.125 Gi¸ trÞ u thùc u +1 1.0 0 0.87  5 0.75  0 0.5   0.2  5 0.125  -10 x1 x x2 0.0625 0.125 0.1875 0.25 0.375 0.5625
  5. Kho¶ng x¸c ®Þnh x1 -3 0 +3 Ng÷ nghÜa ®Þnh l­îng x1 0.25 0.5 0.75 Kho¶ng x¸c ®Þnh x2 -5 0 +5 Ng÷ nghÜa ®Þnh l­îng x2 0.25 0.5 0.75
  6. 5 -3 1 -4 1.12 0 4.32 6 -2 2 0 1.12 -3.2 0.8 7 0 0 0 -2.08 -2.28 -9.86 8 0 0 0 -4.36 5.5 0.0 9 0 0 0 1.14 1.14 6.8
  7.   3      2   1    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 k
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2