Bài trắc nghiệm kỹ năng phỏng vấn

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
196
lượt xem
75
download

Bài trắc nghiệm kỹ năng phỏng vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn hãy chọn phương án trả lời đúng hoặc sai cho các câu hỏi dưới đây nhằm tự đánh giá kỹ nă3 bấrng phỏng vấn của bạn. Hãy cố gắng hoàn thành trong 30 phut và đừng sử dụng bất kỳ sự hỗ trợ nào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài trắc nghiệm kỹ năng phỏng vấn

  1. Interviewing Skills BÀI TR C NGHI M K NĂNG PH NG V N B n hãy ch n phương án tr l i ÚNG ho c SAI (vào b ng tr l i cu i bài tr c nghi m này) cho các câu h i dư i ây nh m t ánh giá k năng ph ng v n c a b n. Hãy c g ng hoàn thành trong vòng 30 phút và ng s d ng b t kỳ s tr giúp nào. 1. Bư c u tiên trong quá trình tìm ngư i cho m t công vi c là n m rõ th trư ng lao ng v công vi c ó. 2. B n lý l ch ư c trình bày t t là m t ngu n thông tin có giá tr như m t m u h sơ xin vi c ư c i n y . 3. Thay i công vi c liên t c không ph i lúc nào cũng có nghĩa là ng viên không n nh. 4. Vi c u tiên mà m t ngư i ph ng v n có kinh nghi m làm trong m t cu c ph ng v n là giao ti p t t v i ng viên. 5. Cách phù h p ti p ón m t ng viên là cho thư ký d n anh ta vào phòng c a b n ngay khi anh ta t i nơi. 6. Ngay c khi ph i c n có thông tin chi ti t v lĩnh v c nào ó, v n ph i t các câu h i m . 7. Ngư i ph ng v n nên thu th p thông tin b ng cách t u h i m t câu h i g i m và sau ó im l ng ho c ch nói m t l i ho c có c ch khuy n khích ng viên ti p t c nói. 8. Cách t t nh t làm gi m s lo l ng c a ng viên là i th ng vào v n càng nhanh càng t t. 9. M t cách t t thu th p thông tin v trình h c v n và kinh nghi m là h i sáu câu h i cơ b n : Cái gì? Khi nào? âu? Ai? T i sao? Như th nào? 10. Khi kinh nghi m trư c kia không th hi n năng l c qu n lý, s sáng t o tài năng khác, hãy tìm ki m các y u t này trong các ho t ng bên ngoài. 11. Tuy c n thi t ph i “qu ng cáo” v doang nghi p v i ng viên, nhưng vi c phóng i có th gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng. 12. Bàn v khía c nh tiêu c c c a doanh nghi p là m t sai l m, b i vì nó có th làm m t ng viên sáng giá t ch i ch p nh n công vi c 13. Không nên bàn v chuy n ti n lương cho t i cu c ph ng v n cu i cùng. 14. ng ghi chép gì trong m t cu c ph ng v n vì vi c ó có th làm cho ng viên sao nhãng hay ho ng s . Practice 1 1
  2. Interviewing Skills 15. Nh ng ngư i ph ng v n kinh nghi m ch ánh giá nh ng y u t có liên quan n v trí c n tuy n và có th liên quan t i các công vi c g n v i v trí hi n t i. 16. H i câu h i “m m” là m t sai l m trong ph ng v n. 17. M t cách m b o r ng b n luôn t nh táo trong m t cu c ph ng v n là t p trung vào các bi u hi n nét m t và phi ngôn ng c a ng viên. 18. D u hi u u tiên cho th y b n ang không t p trung là khi b n b t u ch “nghe th y ti ng” ch không ph i là các ý tư ng t ngư i trình bày. 19. Nói quá nhi u là m t d u hi u thi u kinh nghi m ho c thi u năng l c c a m t ng viên. 20. Thái tranh cãi c a ng viên có th che d u năng l c lãnh o c a h và th hi n cách ti p c n “th ng th ng” trong công vi c. 21. Ph ng v n nhi u vòng có l i th là lo i b nh ng ngư i không tiêu chu n trư c khi ban lãnh o c p cao ti n hành ph ng v n ti t ki m th i gian quý báu c a h 22. Ph ng v n theo t yêu c u ít nh t hai ngư i ph ng v n ph i tán thành v i nhau trư c khi t ch i m t ng viên. 23. Ph ng v n có h i ng ti t ki m th i gian nhưng có th làm cho ng viên ho ng s . 24. Vi c m i nh n vi c ph i cho th i gian h p lý ng viên quy t nh. PHƯƠNG ÁN TR L I Hư ng d n : g ch chéo (X) vào ô b n ch n Câu s Tr l i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 úng Sai Câu s Tr l i 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 úng Sai So v i áp án, b n tr l i úng …… / 24 câu. Các k năng ph ng v n ư c hình thành trong th i gian dài nh h c h i và luy n t p, nó ư c c i thi n cùng v i kinh nghi m th c t . Do ó ây có th ch m i là bư c kh i u. Chúc b n thành công ! Practice 1 2
  3. Interviewing Skills PHƯƠNG ÁN TR L I ÚNG Câu s Tr l i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 úng X X X X X X X Sai X X X X X Câu s Tr l i 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 úng X X X X X X X X Sai X X X X Phân lo i ánh giá : 24 câu úng R t nhi u kinh nghi m v ph ng v n và tuy n ch n 21 – 23 câu úng T t 18 – 20 câu úng Khá 15 – 17 câu úng Trung bình Dư i 15 câu úng C n ph i c i thi n ki n th c và kinh nghi m trong lĩnh v c này Practice 1 3
Đồng bộ tài khoản