Bạn biết gì về Phân khúc thị trường?

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
127
lượt xem
36
download

Bạn biết gì về Phân khúc thị trường?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân khúc thị trường bảo đảm sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp an toàn hơn bởi nó giúp doanh nghiệp biết tập trung nỗ lực của mình đúng thị trường, xây dựng cho mình một tư cách riêng, một hình ảnh riêng, mạnh mẽ, rõ nét và nhất quán để khả năng vốn có của doanh nghiệp được khai thác một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạn biết gì về Phân khúc thị trường?

  1. B n bi t gì v Phân khúc th trư ng? Phân khúc th trư ng b o m s nghi p kinh doanh c a doanh nghi p an toàn hơn b i nó giúp doanh nghi p bi t t p trung n l c c a mình úng th trư ng, xây d ng cho mình m t tư cách riêng, m t hình nh riêng, m nh m , rõ nét và nh t quán kh năng v n có c a doanh nghi p ư c khai thác m t cách hi u qu . Vì doanh nghi p không ch có m t mình trên th trư ng. H ph i i m t v i nhi u i th c nh tranh cùng nh ng cách th c lôi kéo khách hàng khác nhau. M i m t doanh nghi p thư ng ch có m t th m nh xét trên m t phương di n nào ó trong vi c th a mãn nhu c u th trư ng. Do ó, n u xác nh các khúc th trư ng t t cho s n ph m, doanh nghi p s ki m soát ư c s c nh tranh c a các i th , t ng bư c làm ch th trư ng giúp b n hình dung ư c nh ng l i ích thi t th c c a giai o n phân khúc th trư ng trong marketing, ngư i vi t s trình bày khái quát nh t v khái ni m Phân khúc th trư ng, vai trò c a nó và c p m t s cách th c tiêu bi u giúp b n bi t cách phân o n th trư ng trong kinh doanh. Khái ni m Phân khúc th trư ng Phân khúc th trư ng ư c hi u là chia th trư ng thành nh ng o n khác nhau mà trong ó ng v i m i o n s có m t m t hàng nh t nh cho m t nhóm ngư i nh t nh. Ngư i ta g i các o n phân chia ó là khúc th trư ng, t c là m t nhóm ngư i tiêu dùng có ph n ng như nhau i v i cùng m t t p h p nh ng kích thích c a marketing. Và phân khúc th trư ng chính là quá trình phân chia ngư i tiêu dùng thành nhóm trên cơ s nh ng i m
  2. khác bi t như nhu c u, v tính cách hay hành vi. B n ch t c a Phân khúc th trư ng chính là phân chia theo nh ng tiêu th c nh t nh th trư ng t ng th qui mô l n, không ng nh t, muôn hình muôn v v nhu c u thành các nhóm ( o n, khúc) nh hơn ng nh t v nhu c u. Ví d ơn gi n v phân khúc th trư ng là khi b n bán táo ch ng h n, b n ch nên i theo m t phân khúc là s bán táo cho nh ng ngư i thích táo ng t ho c nh ng ngư i thích táo chua thì vi c bán hàng c a b n s r t thành công. T i sao doanh nghi p ph i phân khúc th trư ng? Doanh nghi p c n ph i th c hi n phân khúc th trư ng b i ó là yêu c u t t y u n u doanh nghi p mu n s n ph m ư c s n xu t em l i l i nhu n cho công ty. Phân khúc th trư ng hi u qu b o m ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Nhà ti p th ph i b t u b ng cách chia nh th trư ng b i môt chân lý r t ơn gi n: không có m t doanh nghi p nào có th th a mãn t t c m i ngư i trong m t th trư ng. Không ph i m i ngư i u thích m t ki u máy quay phim, xe hơi, quán ăn t ph c v , hay bu i hòa nh c như nhau… Phân khúc th trư ng b o m s nghi p kinh doanh c a doanh nghi p an toàn hơn b i nó giúp doanh nghi p bi t t p trung n l c c a mình úng th trư ng, xây d ng cho mình m t tư cách riêng, m t hình nh riêng, m nh m , rõ nét và nh t quán kh năng v n có c a doanh nghi p ư c khai thác m t cách hi u qu . Vì doanh nghi p không ch có m t mình trên th trư ng. H ph i i m t v i nhi u i th c nh tranh cùng nh ng cách th c lôi kéo
  3. khách hàng khác nhau. M i m t doanh nghi p thư ng ch có m t th m nh xét trên m t phương di n nào ó trong vi c th a mãn nhu c u th trư ng. Do ó, n u xác nh các khúc th trư ng t t cho s n ph m, doanh nghi p s ki m soát ư c s c nh tranh c a các i th , t ng bư c làm ch th trư ng âu là nh ng cách th c phân khúc hi u qu cho doanh nghiêp? Doanh nghi p Vi t Nam ho c ph m l i phân khúc th trư ng quá to ho c có khi l i quá nh khi n kinh doanh không hi u qu . H u qu này là do các doanh nghi p không bi t cách áp d ng các cách th c phân khúc th trư ng theo nh ng tiêu chu n ã ư c nghiên c u. Các chuyên gia marketing ti n hành phân khúc th trư ng theo 3 cách là: chia th trư ng thành nhóm theo nhân kh u h c, nhóm nhu c u, và nhóm hành vi. Phân khúc th trư ng thành nh ng nhóm theo nhân kh u h c (demographic groups): là cách phân khúc th trư ng truy n th ng. Nó thiên v viêc xác nh ra nhóm dân cư hơn là phân khúc dân cư. Ví d như “ph n tu i t 35- 50”. i u này có i m thu n l i là d ti p c n h . i u b t l i là không có cơ s nào tin r ng các ph n trong nhóm này có nhu c u gi ng nhau hãy s n sàng mua hàng. Phân khúc th trư ng thành nh ng nhóm nhu c u (need groups): nh n m nh phân o n th trư ng d a trên tiêu th c nhu c u c a ngư i tiêu dùng, vi d như ph n thư ng thích dùng xe máy hình th c p, nh , t c v a ph i, d i u khi n trong khi ó nam gi i l i ưa chu ng các lo i xe phân kh i l n, t c cao, dáng kh e….Các nhà nghiên c marketing còn k t h p c c i m nhân kh u h c và tâm lý h c khi ti n hành phân khúc th trư ng theo nhóm nhu c u b i nh ó h xác nh chính xác hơn th trư ng m c tiêu.
  4. Phân khúc th trư ng theo các nhóm hành vi (behavior groups): ti n hành phân chia th trư ng ngư i tiêu dùng theo các nhóm ng nh t v các c tính như: Lý do mua s m, l i ích tìm ki m, tính trung thành, s lư ng và t l s d ng, cư ng tiêu th …Các nhà marketing cho r ng nghiên c u v các c tính c a hành vi ng x c a ngư i tiêu dùng là kh i i m t t nh t hình thành các o n th trư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản