Ban giám đốc / đại diện lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
134
lượt xem
37
download

Ban giám đốc / đại diện lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Ban giám đốc / đại diện lãnh đạo

 1. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 1 of 11 BAN GIAÙM ÑOÁC/ÑAÏI DIEÄN LAÕNH ÑAÏO Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.1 Toång quaùt veà HTQLCL 4.2.1 Toång quaùt veà HTTL 4.2.2 Soå tay chaát löôïng 4.2.3 Kieåm soaùt Taøi lieäu 4.2.4 Kieåm soaùt Hoà sô 5.1 Cam keát cuûa Laõnh ñaïo: - Xaùc ñònh y/c Khaùch haøng, yeâu caàu phaùp luaät - Thieát laäp vaø coâng boá CSCL, MTCL. - Hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo - Cam keát veà cung caáp ñuû nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. 5.2 Nghieân cöùu thò tröôøng, phaân khuùc thò tröôøng, thò tröôøng muïc tieâu 5.3 Chính saùch chaát löôïng 5.4 Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng 5.5 Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Ñaïi dieän Laõnh ñaïo, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 5.6 Xem xeùt cuûa Laõnh ñaïo 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi 8.1 Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình 8.4 Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán thoûa maõn khaùch haøng, saûn phaåm, xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng. 8.5.1 Caûi tieán 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 2. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 2 of 11 PHOØNG HAØNH CHAÙNH - NHAÂN SÖÏ Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 Toång quaùt veà HTTL 4.2.3 Kieåm soaùt Taøi lieäu 4.2.4 Kieåm soaùt Hoà sô 5.1 - Xaùc ñònh yeâu caàu phaùp luaät - Thöïc hieän CSCL, MTCL. - Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. 5.4 Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng 5.5 Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi 6.2 Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc. Tuyeån duïng Ñaøo taïo 6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc 8.1 Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình 8.4 Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, 8.5.1 Caûi tieán 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 3. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 3 of 11 PHOØNG TAØI CHÍNH - KEÁ TOAÙN Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 Toång quaùt veà HTTL 4.2.3 Kieåm soaùt Taøi lieäu 4.2.4 Kieåm soaùt Hoà sô 5.1 - Xaùc ñònh yeâu caàu phaùp luaät - Thöïc hieän CSCL, MTCL. - Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. 5.4 Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng 5.5 Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi 8.1 Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình 8.4 Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng 8.5.1 Caûi tieán 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 4. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 4 of 11 PHOØNG KEÁ HOAÏCH - KINH DOANH Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 Toång quaùt veà HTTL 4.2.3 Kieåm soaùt Taøi lieäu 4.2.4 Kieåm soaùt Hoà sô 5.1 Thöïc hieän CSCL, MTCL. Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. 5.4 Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng 5.5 Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi 7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 7.2 Xem xeùt hôïp ñoàng, thoâng tin vôùi khaùch haøng 7.4.1 Kieåm soaùt nhaø cung öùng 7.4.2 Mua haøng 7.5 Laäp keá hoaïch vaø treån khai saûn xuaát 8.1 Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình 8.4 Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng 8.5.1 Caûi tieán 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 5. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 5 of 11 PHOØNG KYÕ THUAÄT Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 Toång quaùt veà HTTL 4.2.3 Kieåm soaùt Taøi lieäu 4.2.4 Kieåm soaùt Hoà sô 5.1 Thöïc hieän CSCL, MTCL. Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. 5.4 Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng 5.5 Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 6.1 Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi 7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån 7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 8.1 Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình 8.4 Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng 8.5.1 Caûi tieán 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 6. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 6 of 11 PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.4 5.5 6.1 7.1 7.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Toång quaùt veà HTTL Kieåm soaùt Taøi lieäu Kieåm soaùt Hoà sô Thöïc hieän CSCL, MTCL. Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình Ñaùnh giaù noäi boä Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình
 7. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 7 of 11 Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng Caûi tieán Haønh ñoäng khaéc phuïc Haønh ñoäng phoøng ngöøa PHAÂN XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.4 5.5 6.1 7.1 7.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4
 8. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 8 of 11 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Toång quaùt veà HTTL Kieåm soaùt Taøi lieäu Kieåm soaùt Hoà sô Thöïc hieän CSCL, MTCL. Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình Ñaùnh giaù noäi boä Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng Caûi tieán Haønh ñoäng khaéc phuïc Haønh ñoäng phoøng ngöøa KHO Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.1
 9. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 9 of 11 5.4 5.5 6.1 7.5.4 7.5.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Toång quaùt veà HTTL Kieåm soaùt Taøi lieäu Kieåm soaùt Hoà sô Thöïc hieän CSCL, MTCL. Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi Baûo quaûn taøi saûn cuûa khaùch haøng Baûo toaøn saûn phaåm Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình Ñaùnh giaù noäi boä Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng Caûi tieán Haønh ñoäng khaéc phuïc Haønh ñoäng phoøng ngöøa
 10. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 10 of 11 BAÛO TRÌ Ñieàu khoaûn Noäi dung Ñaùnh giaù Noäi dung ñaùp öùng Keát quaû 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.4 5.5 6.1 7.6 6.3 7.5.1 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Toång quaùt veà HTTL Kieåm soaùt Taøi lieäu Kieåm soaùt Hoà sô Thöïc hieän CSCL, MTCL.
 11. HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ ISO 9001 TOÙM TAÉT Page 11 of 11 Nguoàn löïc, coù nôi naøo coâng vieäc ñình treä, aùch taéc, chôø ñôïi. Muïc tieâu chaát löôïng, hoaïch ñònh HT quaûn lyù CL, duy trì heä thoáng Sô ñoà toå chöùc, Traùch nhieäm - quyeàn haïn, Trao ñoåi thoâng tin noäi boä Cung caáp nguoàn löïc: Xaùc ñònh nhu caàu lieân quan nguoàn löïc, Caên cöù xaùc ñònh, Hieäu quaû mang laïi Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng Cô sôû haï taàng (baûo trì maùy moùc, thieát bò…) Kieåm soaùt saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï Keá hoaïch theo doõi, ño löôøng, phaân tích, caûi tieán quaù trình Ñaùnh giaù noäi boä Ñaùnh giaù hieäu quaû quaù trình Phaân tích döõ lieäu (lieân quan ñeán xu höôùng quaù trình, cô hoäi phoøng ngöøa, ngöôøi cung öùng Caûi tieán Haønh ñoäng khaéc phuïc Haønh ñoäng phoøng ngöøa
Đồng bộ tài khoản