Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
268
lượt xem
85
download

Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

  1. Form No. BM.09.01 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN NĂM 200… 15/03/2004 (TRAINING PLAN – 200…) BM.08.01 15/05/2004  Công ty ............ Phòng Nhân Sự (HR Dept) NỘI DUNG (KIẾN THỨC/ KỸ Đối tượng Số khóa học Thời lượng STT Tổ chức đào tạo Chi phí (Fees) Thời điểm đào tạo Ghi chú NĂNG) tham dự (Number of (Amount of Time) (No.) (Training Center) (USD) (Training time) (Notes) (Contents: Knowledge/Skills) (Attendant) Courses) (ngày – days) CỘNG (Total): __________ _
  2. Ngày ..... tháng ..... năm 200... (Date: ………………………200…) Ban TGĐ duyệt Giám Đốc Nhân sự Người lập Tổng Giám Đốc (Human Resource Director) (Form Filler) (Approval of Board of Directors)
Đồng bộ tài khoản