intTypePromotion=1

Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 14/2019

Chia sẻ: Nguyen Minh Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
26
lượt xem
0
download

Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 14/2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản tin gồm các nội dung quyết tâm cải cách và xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam; kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính năm 2019; 65 thủ tục thành lập doanh nghiệp và hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh thanh toán điện tử trong lĩnh vực dịch vụ công; thực hiện hiệu quả các nội dung về Chính phủ điện tử; đề xuất một đầu mối làm nhiều việc, không tăng tổng biên chế... Mời các bạn cùng tham khảo bản tin để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 14/2019

BẢNTI<br /> NNỘIBỘCỦAVĂNPHÒNGBANCHỈĐẠOCẢICÁCHHÀNHCHÍ<br /> NHCỦACHÍ<br /> NHPHỦ<br /> <br /> <br /> SỐ14/<br /> 2019<br /> Từ08/<br /> 4-12/<br /> 4/<br /> 2019<br /> TI<br /> NTRUNGƯƠNG<br /> <br /> CHỈ<br /> ĐẠONỘI<br /> DUNG<br /> *<br /> TS.<br /> NGUYỄNTRỌNGTHỪA<br /> THỨTRƯỞNGBỘNỘIVỤ<br /> PHÓTRƯỞNGBANBANCHỈĐẠO<br /> CẢICÁCHHÀNHCHÍNH<br /> CỦACHÍ<br /> NHPHỦ<br /> <br /> ÔNGPHẠM MI<br /> NHHÙNG<br /> VỤTRƯỞNG<br /> VỤCẢICÁCHHÀNHCHÍ NH<br /> BỘNỘIVỤ<br /> CHÁNHVĂNPHÒNGBANCHỈĐẠO<br /> CẢICÁCHHÀNHCHÍ NH<br /> CỦACHÍNHPHỦ<br /> <br /> BI<br /> ÊNT<br /> ẬPV<br /> ÀTRÌ<br /> NHBÀY<br /> *<br /> TRUNGTÂM THÔNGTI<br /> N<br /> BỘNỘIVỤ<br /> <br /> ĐỊ<br /> ACHỈ<br /> LIÊ<br /> NHỆ<br /> SỐ8TÔNTHẤTTHUYẾT<br /> QUẬNNAM TỪLI<br /> ÊM -HÀNỘI<br /> <br /> ĐI<br /> ỆNT<br /> HOẠI<br /> 0<br /> 24.<br /> 628<br /> 210<br /> 16<br /> <br /> E<br /> MAI<br /> L<br /> BANTI<br /> NBCDCCHC@MOHA.<br /> GOV.<br /> VN<br /> WE<br /> BSI<br /> TE<br /> HTTP:<br /> //<br /> WWW.<br /> MOHA.<br /> GOV.<br /> VN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -<br /> /2019.<br /> V T ẫ q y ế ĩ<br /> ; y ; y ế; ă ó ể ; y ;<br /> ẫ ế ỹ ậ ĩ<br /> Nhà n q ý T Y ế -T<br /> X Vă ó T ể T T y ă<br /> q y ă T ẫ .<br /> V ế ă ế<br /> ý ế; y<br /> T ; ể y<br /> ể y<br /> ế yế - T - y<br /> T ế T ậ<br /> ý ế T T T -V y<br /> ; ó ă y y<br /> 15/4/2019.<br /> Nguồn: baochinhphu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> CHỦ NHIỆM VĂN PHÕNG CHÍNH PHỦ:<br /> THỂ HIỆN QUYẾT TÂM CẢI CÁCH VÀ XÂY DỰNG<br /> CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM<br /> <br /> Ngày 10/4, p ể y ê yế ă<br /> ỳ, T q ể q ế ỳ (USAID)<br /> ế ữ ở Vă Tế<br /> ũ ỡ ể q yế V<br /> y .<br /> T US I ở Vă ế<br /> ể y q V T ê<br /> ă q ó ậ ă q<br /> ữ ý y ậ ă y y .<br /> ế ế 9 ẽ ể<br /> y ; ế q ý IV 9 ẽ q ,<br /> T ậ ă ẻ ữ q<br /> .<br /> <br /> <br /> 2<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ở Vă US I ế<br /> V ể ế V q ặ<br /> y ể - ữ yê ó<br /> ế ậ ế<br /> q q<br /> . Vă ể<br /> 2019 - ế .<br /> * ù y ở Vă Tế ũ<br /> tham .<br /> ể ể ế- V<br /> ở Vă ế ă V<br /> ă ở 7 V ê ế<br /> ó9 ê ế .<br /> ở Vă ế ể ế<br /> ọ V ậ<br /> .T ậ ể ế ă q<br /> ế ĩ ă ở ữ<br /> .T ể ế ó ũ<br /> ọ q … ê<br /> ó V q ế<br /> ă ế ế<br /> q ê q ế…<br /> Nguồn: baochinhphu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> BỘ NỘI VỤ:<br /> KẾ HOẠCH ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƯỜI DÂN<br /> ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NĂM 2019<br /> <br /> y ế<br /> q ă 9 ế y ê<br /> ; ó<br /> cho doanh<br /> ; ă q yê<br /> ể ế- .<br /> T ế ẽ T T ặ ậ T<br /> q V T ế V T y V<br /> Nam, các q y ể<br /> ó ă ; ê<br /> 3<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ê ẫ ế ọ<br /> ă 9; X y ẫ ọ<br /> ă 9.<br /> ù ó ẽ ế ọ ; ữ y<br /> ă 9.<br /> q y<br /> ặ ẽ yê y ă ể<br /> ă 9 ó ậ ũ<br /> ê ó ể<br /> ế q ễ<br /> <br /> ĩ .<br /> Tê ở ă<br /> ế q ó<br /> ậ ễ ó . ể<br /> ý ê q y q yế<br /> .<br /> ê ó ế ậ q yế<br /> ậ . ỳ ế q<br /> ă<br /> ể T .<br /> Nguồn: moha.gov.vn<br /> <br /> <br /> <br /> BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:<br /> 65 THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP<br /> VÀ HỘ KINH DOANH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG<br /> <br /> ế<br /> ĩ ậ<br /> ă q ý .<br /> ê ở ể ẫ<br /> T 9 TT- T ày 8/0 9 ế<br /> T TT- T ẫ ă ý ậ<br /> .<br /> T ó ế trong<br /> ĩ ậ<br /> .T ĩ<br /> <br /> 4<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ậ ă ý ậ ;<br /> ă ý ậ Công ty T ữ ê ; ă ý ậ y<br /> …T ĩ<br /> ậ ă ý ậ<br /> ; ă ý y ă ý …V<br /> ù q y .<br /> Tháng 0 9 ế T 9 TT- T<br /> T 20/2015/TT- Th ẫ ă ý<br /> ậ .T 9 TT- T ể ẫ ê<br /> q ế ĩ ậ và<br /> ê ế ĩ<br /> ậ và các y<br /> ĩ ậ .<br /> Nguồn: baodauthau.vn<br /> <br /> <br /> <br /> HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN<br /> 14 TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÖI PHÍA BẮC LẦN THỨ SÁU,<br /> NHIỆM KỲ 2016 - 2021<br /> <br /> S y 9 T yê Q ể y T<br /> Q T T yê Q<br /> ắ ỳ<br /> 2016 - “<br /> ”.<br /> ể T ở T T ắ ế<br /> ể ê q ế ậ T<br /> q y ắ ế y .<br /> ê q ế ể ắ ế y ắ ý<br /> ậ ễ ậ ê ó q y<br /> .<br /> ê q ế q q ý ê ế T ở<br /> T T do T T<br /> ê ế; q q y<br /> ê ế ă q y õ y. T y ê<br /> ế ắ<br /> q yế q y ậ.<br /> V ế ê q ế ắ ế y T<br /> ở T T ế y T Q<br /> 5<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> q yế 9 U TVQ 14 ể<br /> y ế ắ ế ẽ 9. T ở<br /> T T ý ê ắ ế<br /> q y q yế 9 U TVQ 14; y ế<br /> ắ ế ể ê y y ắ ế<br /> ế .<br /> V ếắ T ở T T<br /> ọ yê ắ ắ ế q y q yế<br /> 653/2019/UBTVQH14; T T ể<br /> y T Q ẽ ó ă ẫ ể .<br /> T ở T T ó ế<br /> ế y ê ế<br /> q q ý ẽ ế ê ù …<br /> Nguồn: moha.gov.vn<br /> <br /> <br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM: ĐẨY MẠNH<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG<br /> <br /> V Vă 9 -TT y<br /> ĩ .<br /> T ó V<br /> ế ọ ê<br /> ể ê ế ể ế q y<br /> ó q y ý<br /> ù ý<br /> ậ ó .<br /> ẫ ế y ế q y<br /> <br /> ó ũ yế ...<br /> Nguồn: nhandan.com.vn<br /> <br /> <br /> <br /> NGÀNH HẢI QUAN: THỰC HIỆN HIỆU QUẢ<br /> CÁC NỘI DUNG VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ<br /> <br /> ê q ế<br /> q ể q .<br /> <br /> <br /> 6<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> T T q T y ể<br /> ậ ó õ.<br /> T , ữ ặ q yế 36a/NQ- ă<br /> q yế 01/NQ- ă 9 .<br /> T , là nhóm n ê q ế yế .<br /> T ĩ q ê q ế<br /> ế q SW ế SE SW ; ế<br /> q ê q …<br /> T T q ê q ý I/2019 ó ê<br /> ế B ế ê 7<br /> .T ý ê q ế ế<br /> quý I/2019 ê ê 97 . . T q<br /> ể ế SW SW ậ q<br /> ế .<br /> q ọ ĩ q<br /> ê Q .<br /> T T /2019 T q<br /> q Q ê ể ể<br /> ữ , ê ở . ế<br /> ể ễ 9 ế 7 9.<br /> ó q ọ ê q ế ĩ<br /> q yến. T T q ế<br /> y yến. T ó T q<br /> q y ê q q y<br /> ể<br /> yến yến ế ă ý<br /> T .<br /> ù ó ế ể ế<br /> T ậ ó ă<br /> ế ế q ó ể .<br /> T q ế y ậ<br /> yến. T ế y, yến ể ĩ<br /> q 7 ế ê 9 .S ê<br /> yến y 01/3/2017 (th ể ể ế ế y<br /> 9 . . 9 9 …<br /> Nguồn: baohaiquan.vn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 99,99% DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG<br /> ĐÃ THAM GIA DỊCH VỤ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ<br /> <br /> T ế y 9 ó7 .363<br /> ế 99 99 ê .<br /> T ó ă ý ể<br /> ế 97 . ế ể<br /> ế ă ế 9 ó .<br /> ế q yế .<br /> ế . .<br /> ê ó ể ể 9 ế y 9 ó<br /> ể ó ó q ế<br /> ê 01/01/2019 - 9 .99 ó .<br /> ế 7 .<br /> ý ở ê T ế<br /> yế ê 9 . T T ế ể<br /> ó ế ắ ó<br /> ĩ ế.<br /> ê ó q T ế ă yê y<br /> ế; ế ể ế; y ế<br /> ; ặ , ế ể ở ếq<br /> ế ; ó ó ế<br /> pháp lý ậ ể ậ ế.<br /> ặ ế q ý ế 9- è<br /> Q yế Q -T T T ở T T ế yê T ế<br /> q yế yê<br /> ó q q ý ế…<br /> Nguồn: tapchitaichinh.vn<br /> <br /> <br /> <br /> MÁY TRA CỨU THÔNG TIN KIOSK:<br /> “GIẢI PHÁP MỚI CHO HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ”<br /> <br /> T y0 9 ởy ế Y ế ẽ ắ ể<br /> ở ữ y<br /> 31/12/2030.<br /> T T TT- YT ở Y ếq y<br /> ể y0 ởy ế Y ế ẽ ắ ể<br /> 8<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ở ữ y<br /> 31/12/2030.<br /> ó q ý ữ ở<br /> ữ . yê ậ<br /> y ó ữ ý<br /> ậ . ặ<br /> .<br /> ắ ó y y !<br /> ẫ ă ĩ ó ể<br /> ễ q q ý<br /> ê .<br /> yể ậ .<br /> y q y .<br /> I S ó ế ữ<br /> y ế q .<br /> V y<br /> ũ ế ởy ế y ; y<br /> ! ể ế<br /> ẵ<br /> Vinh, B ế T ở y ế.<br /> y I S - ởy ế ă ể<br /> q ữ ể y ế ắ<br /> …<br /> Nguồn: baophapluat.vn<br /> <br /> <br /> <br /> BỘ NỘI VỤ:<br /> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ<br /> 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG TỪ 01/7/2019<br /> <br /> T ẫ ở<br /> ở q ậ<br /> - .<br /> ê õ ă ở q y ă<br /> q ó q y ế<br /> ê ũ ởq y ể<br /> ê ế ó<br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ở<br /> = x<br /> ngày 01/7/2019 . 9 . ở<br /> <br /> ở<br /> <br /> ở<br /> = x<br /> y 01/7/2019 . 9 . ở<br /> <br /> q y ể ữ yê q y<br /> .<br /> ê ế ó<br /> <br /> ê ở ê<br /> = . 9 . x ở<br /> ngày 01/7/2019<br /> <br /> ũ ê õ ể ê ế ó<br /> q y ở . 9 .<br /> y 01/7/2019.<br /> ế ở ở<br /> y 01/7/2019.<br /> Nguồn: baochinhphu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> BỘ CÔNG THƯƠNG: ĐỀ XUẤT MỘT ĐẦU MỐI<br /> LÀM NHIỀU VIỆC, KHÔNG TĂNG TỔNG BIÊN CHẾ<br /> <br /> T q y ă q y<br /> y Q .<br /> T ở g T T ắ ế ế y y<br /> ế - ê ế;<br /> ê ù ế - ê ế;V T ý ý - 15<br /> biê ế; V Q ý -1 ê ế;<br /> V q ế - ê ế; V T ế - ê ế; Vă<br /> y q ê ù - ê ế; Vă Q<br /> ý ê ù TP. - ê ế. , còn<br /> ó T T - ê ế.<br /> ậy ê ế ế ậ y an là<br /> ê ế ê ế ê .<br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ũ T ở T ắ ê ế q<br /> ê ê ế.<br /> T - ậ y ẽ ă ê 7 - ê ế<br /> ; ê ế ê .<br /> "S ê ế ế ẽ ắ ế yể<br /> T ặ B yê ắ ă<br /> ê ế ê ế ê ế ó .V<br /> ẽ ể ă "- ê .<br /> ở ê ù yễ S ậ T , ế<br /> T T y ẫ ậ<br /> .Tê ở ó T y ; ó ó<br /> ê q ế y q .<br /> y q y ẽ ở ý ể y an<br /> q ế y ẽ ó y0 7 9. T ó y<br /> ữ ê ù ậ q y<br /> tiêu dùng 2011.<br /> “ y ậ ê ở y ắ ế y. V<br /> ậ y ọ ”<br /> yễ S ậ T ó.<br /> ê q ế ă ê ế y ậ yễ S<br /> ậ T ẻ y ậ ẫ ê ế y<br /> ó yể ê ế<br /> ê y . yê ắ ă ê ế ắ ế …<br /> Nguồn: baochinhphu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: DỰ THẢO ĐỀ ÁN<br /> “THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA”<br /> <br /> T T q yế Q-CP ngày<br /> 9 ế ữ yế<br /> ă q ă 9 ế ă ế<br /> “T ậ T q ".<br /> T T q ọ ắ T ặ I<br /> ế ê ó ê q ê ù y<br /> ê ế ù ọ .<br /> T q ậ ă<br /> T y yể ể<br /> <br /> 11<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ễ . ; ế<br /> <br /> ỏ ; yể ế ậ<br /> . ỏ<br /> . …<br /> V y T ẽ y ó ó<br /> q ó<br /> ; …<br /> Nguồn: baochinhphu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> TIN ĐỊA PHƯƠNG<br /> <br /> <br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI:<br /> CUỘC THI “TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”<br /> <br /> ế “T ể yế ” ê<br /> y TP. .<br /> ê ế<br /> yế th . . -vu-truc- y<br /> q yế q yế<br /> q yế … ê ọ N ê n<br /> t y q yế q ó ó<br /> yế ế q q yế .<br /> V ế y ế V ó<br /> ê y . ỏ ắ ậ ể<br /> yế ĩ<br /> ê<br /> yế T . . . . ....<br /> Nguồn: ictnews.vn<br /> <br /> <br /> <br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI: 100% DOANH NGHIỆP<br /> THÀNH LẬP MỚI LÀM THỦ TỤC TRỰC TUYẾN<br /> <br /> T ẫ ế ậ<br /> q yế ă ý q ă ý<br /> yế .<br /> T Sở ế ă q ă ý<br /> y ậ ă ý . 7<br /> ậ ă ý 9 . 7 ă<br /> ă ă ý ù ỳ ă .<br /> Rê q ýI 9 ế 9 y ậ ă<br /> ký doanh . ậ ă ý ê .99<br /> ă ù ỳ ă .<br /> T ă 9 Sở ế ê q yế<br /> ữ ă ý ẫ q yế<br /> y q y ậ y ể<br /> <br /> 13<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> q yế yq y ậ y y<br /> ă ý q yế yq y<br /> ậ y ă yế ...<br /> Ư ê q yế ữ y<br /> yế ở thông tin<br /> ế ù g ở q<br /> y ê ă ý Q …<br /> Nguồn: baochinhphu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KIỂM TRA ĐỘT XUẤT<br /> VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỪ THÁNG 4/2019<br /> <br /> y TP. nh ó q yế ế ể ,<br /> ă 9.<br /> T ế ế / 9 ẽ ể ỳ và<br /> yê .<br /> ể ể ế ể ế<br /> q y ê q ế yê ể<br /> y .<br /> ặ ẽ ể ậ ế ậ ế q q<br /> .<br /> Theo y ể ể<br /> ở q ă ậ chính; s<br /> ể ó .S ó,<br /> ữ y ể ể .<br /> Phó C y T Vĩ T yế ẽ T ở ể .<br /> Tham gia t ó Sở Sở T Sở T và T y<br /> Vă y ặ ậ T q …<br /> Nguồn: tuoitre.vn<br /> <br /> <br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: DOANH NGHIỆP ĐỊA ỐC<br /> “THAN” MẤT CƠ HỘI VÌ THỦ TỤC CHẬM<br /> <br /> Ngày 10/4, t ặ ỡ ê T .<br /> Minh l T . ê<br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> ẫ ù q q q ý ó<br /> .<br /> ể y ê T yT .H yễ<br /> T õ ữ ế ó q ê y . ó ,<br /> ó q y ở q ở ế q ậ<br /> y q y ở y ế .T q<br /> q y ể q yế . y ở óq y<br /> q yế . q ậ , y ế<br /> ẹ 99 ở ó ê ă<br /> ó.<br /> T y yễ T ế ắ y ẽ<br /> q y ế q yế ê õ ữ q<br /> ó ữ .<br /> “ ă y q y ế y ó ữ ở q<br /> ở . y<br /> y q y q yế .<br /> T y ó ă ể ở y<br /> ể ” T y yê .<br /> “T ó ọ T y ũ ó ế ế<br /> ặ ê ó “<br /> y ế ể ó ” ế.<br /> q yế ậ ẽq y õ<br /> ắ ở ế . ẳ<br /> q ý q ý y q<br /> viên khô ó q y ó ” yễ T<br /> Nhân nêu rõ…<br /> Nguồn: canhtranhquocgia.vn<br /> <br /> <br /> <br /> THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN<br /> HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019<br /> <br /> T yê T T 9 T -<br /> V y 9 Vă ý ế ế ậ T<br /> yễ X ọ ế<br /> ă ể ă 9 y t ó<br /> ă ở yê ể<br /> ể ó q ă 9 ê<br /> .<br /> <br /> 15<br /> BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH<br /> <br /> <br /> <br /> y yê q q<br /> ê T ắ ế<br /> ; ă<br /> q<br /> chính; q ậ q y<br /> - y ế<br /> ê q yế .X<br /> q yế q<br /> ọ ó y ể ế- .<br /> Vă y ó ể ế<br /> ế y ậ T<br /> q y ; Sở T T y<br /> q ê q ể
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2