Bảng kê 105 - Hồ sơ thu BHYT bắt buộc

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
161
lượt xem
8
download

Bảng kê 105 - Hồ sơ thu BHYT bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 105 - Hồ sơ thu BHYT bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 105 - Hồ sơ thu BHYT bắt buộc

  1. Soá HS: 105/……………………../THU COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KEÂ HỒ SƠ Loại hoà sô: Thu BHYT baét buoäc 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Maõ ñôn vò:……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) Ñoái töôïng chæ tham gia BHYT baét buoäc haøng thaùng 1. Bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng (maãu 06-TBH), hoaëc Phuï luïc hôïp ñoàng (04 baûn) 2. Danh saùch ñoái töôïng tham gia BHYT (maãu 2b-TBH, 04 baûn) 3. File döõ lieäu: Göûi qua IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB Ngaøy keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản