Bảng kê 201 - Hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
177
lượt xem
5
download

Bảng kê 201 - Hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 201 - Hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 201 - Hồ sơ tham gia BHYT học sinh, sinh viên

  1. Soá HS: 201/……………………../TN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KÊ HOÀ SÔ Loại hồ sơ: Tham gia BHYT Học sinh, sinh vieân 1. Têeân tröôøng:………………………………………………………………………………………………………………………….Maõ ñôn vị:……………...................... 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………………... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng (1) (2) (3) I. Hồ sơ tham gia: 1. Hợp đồng BHYTTN (02 baûn) 2. Danh saùch HS tham gia BHYTTN (Maãu 01/BHYT-HS, 02 baûn) 3. Baûng thoáng keâ toång hôïp tham gia BHYT HSSV (Maãu 02/BHYT-HS, 02 baûn) 4. Baûn ñeà nghò thanh toaùn kinh phí CSSK ban ñaàu (01 baûn) 5. Giaáy thanh toaùn cho coâng taùc thu noäp vaø phaùt haønh theû BHYT (Maãu C58-BH, 01 baûn) 6. Chöùng töø noäp tieàn. (02 baûn phoâ to) 7. Coâng vaên cuaû BHXH caùc tænh, thaønh chuyeån ñeán ñeà nghò caáp theû (01 baûn) 8. File döõ lieäu: Göûi qua IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB II. Hồ sơ caáp kinh phí khaùm söùc khoûe ban ñaàu: 1. Baûn ñeà nghò thanh toaùn kinh phí chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu cho tröôøng hoïc (Maãu 55a-BH. 01 baûn) Ngaøy traû keát quaû:……………/……………/200….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản