intTypePromotion=1

Bảng kê 304 - Hồ Sơ điều chỉnh nhân thân do người lao động nộp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
361
lượt xem
18
download

Bảng kê 304 - Hồ Sơ điều chỉnh nhân thân do người lao động nộp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 304 - Hồ Sơ điều chỉnh nhân thân do người lao động nộp. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 304 - Hồ Sơ điều chỉnh nhân thân do người lao động nộp

  1. Soá HS: 304/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân ngöôøi tham gia BHXH (Hoà sô do caù nhaân ngöôøi lao ñoäng noäp) 1. Teân ngöôøi ñieàu chænh nhaân thaân:…………………………………………….………………………………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Ñôn cuûa ngöôøi lao ñoäng, coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù (01 baûn) 2 Baûn sao y giaáy chöùng minh nhaân daân (01 baûn) 3 Soå baûo hieåm xaõ hoäi 4 Baûn phoâ toâ soå baûo hieåm xaõ hoäi (duøng cho tröôøng hôïp phaûi ñoåi soå BHXH, 01 baûn) 5 Hoà sô khaùc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2