intTypePromotion=1

Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
499
lượt xem
52
download

Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

  1. Soá HS: 310/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc (theo maãu môùi) (Cho NLÑ môùi tham gia BHXH, keå caû NLÑ taêng môùi tröôùc 01/01/2009 nhöng chöa ñöôïc caáp soå) 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/ngöôøi) 2. Phieáu giao soå hoaëc thoâng baùo maõ soá soå (01 baûn) 3. Coâng vaên giaûi trình lyù do nhöõng tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc caáp soå trong danh saùch 02a- TBH nhöng khoâng ñeà nghò caáp soå BHXH (01 baûn) 4. File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB Caùn boä TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chuù: - Tôø khai tham gia BHXH, BHYT phaûi ñöôïc ghi chính xaùc, ñaày ñuû caùc noäi dung veà nhaân thaân - Ñôn vò saép xeáp tôø khai cuûa töøng ngöôøi theo thöù töï taêng daàn cuûa maõ soá soå.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2