Bảng kê 311 - Hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
278
lượt xem
37
download

Bảng kê 311 - Hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 311 - Hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 311 - Hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN

  1. Soá HS: 311/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Xaùc nhaän quaù trình ñoùng BHXH, Baûo hieåm thaát nghieäp. 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teân trong danh saùch baùo giaûm ( maãu 3a-TBH) vaø ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT, BHTN. 1. Xaùc nhaän quaù trình ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm thaát nghieäp (Maãu 01/SHB-XN, 01 baûn/ngöôøi). 2. Tôø bìa soå BHXH (môùi) 3. Ngaøy traû keát quaû:……../……./200… TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chuù: Ñôn vò keâ khai chính xaùc vaø ñaày ñuû quaù trình ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm thaát nghieäp cuûa ngöôøi lao ñoäng vaøo maãu 01/SBH-XN. Caùc ñôn vò vaøo trang web: www.bhxhhcm.org.vn ñeå laáy maãu 01/SBH-XN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản