Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
291
lượt xem
26
download

Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 312 - Hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH

  1. Soá HS: 312/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Xaùc nhaän ñang tham gia BHXH 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Ñôn ñeà nghò xaùc nhaän cuûa caù nhaân (Theo maãu, trang 88 coâng vaên 1438/HD-BHXH, 07/09/2007 cuûa BHXH TP.HCM, 02 baûn) Ghi chuù : Loaïi hoà sô naøy giaûi quyeát ngay TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản