Bảng kê 313 - Hồ sơ trả sổ BHXH thời gian dưới 12 tháng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
8
download

Bảng kê 313 - Hồ sơ trả sổ BHXH thời gian dưới 12 tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 313 - Hồ sơ trả sổ BHXH thời gian dưới 12 tháng. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 313 - Hồ sơ trả sổ BHXH thời gian dưới 12 tháng

  1. Soá HS: 313/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Traû soå BHXH cuûa ñoái töôïng tham gia BHXH döôùi 12 thaùng ñaõ nghæ vieäc Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 1. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Quyeát ñònh nghæ vieäc (01 baûn) 2. Baûn sao CMND coù sao y (01 baûn) 3. Khaùc: Ngaøy traû soå:……………../…………/200…. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản