intTypePromotion=1

Bảng kê 402 - Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
368
lượt xem
45
download

Bảng kê 402 - Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 402 - Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT . Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 402 - Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT

  1. Soá HS: 402/……………………../THE COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Gia haïn theû BHYT Baét buoäc (Duøng cho ñoái töôïng tham gia BHXH, BHYT baét buoäc) 1. Tên đơn vị :…………………………………………………………. ………. ………. Mã đơn vị:…………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Danh saùch ñeà nghò ñieàu chænh hoà sô caáp soå BHXH, theû BHYT (Maãu 03b-TBH, 03 baûn) 2 Phieáu noäp tieàn (01 baûn ) 3 File döõ lieäu: Göûi qua IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB Ghi chuù: Neáu coù ñieàu chænh thoâng tin treân theû, ñeà nghò ghi ñaåy ñuû thoâng tin treân bieåu vaø keøm theo döõ lieäu Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2