Bảng kê 404 - Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT bắt buộc bị mất hư hỏng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
178
lượt xem
24
download

Bảng kê 404 - Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT bắt buộc bị mất hư hỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 404 - Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT bắt buộc bị mất hư hỏng. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 404 - Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT bắt buộc bị mất hư hỏng

  1. Soá HS: 404/……………………../THE COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KEÂ HỒ SƠ Loaïi hoà sô: Caáp laïi theû BHYT baét buoäc bò maát, bò hö hoûng 1. Teân cô quan, ñôn vò:……………………………………………..…………….Maõ ñôn vò:…………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Ñôn ñeà nghò caáp laïi theû BHYT, (Maãu 02/THE, 01 baûn) 2. Danh saùch ñeà nghò caáp laïi theû BHYT ñoái vôùi tröôøng hôïp ñôn vò laøm maát theû (Maãu 03/THE, 02 baûn) 3. Theû BHYT coøn giaù trò söû duïng Ngaøy keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản